OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Bliżyn z dnia 01.10.2020 r.

2020-10-01 1430
Art. czytany: 192 razy

PNO.6733.2.5.2020

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Bliżyn
z dnia 01.10.2020 r.


Na podstawie art. 53, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z późn. zm.) zawiadamia się, że:

dnia 15.09.2020 r. na wniosek P4 Spółki z o.o., z siedzibą i adresem w Warszawie, ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000217207, w imieniu której występuje na podstawie udzielonego w dniu 31.01.2019 r. pełnomocnictwa Pani Jolanta Lewandowska,
zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej sieci telefonii komórkowej P4, pn. „SKA4403B” wraz z zasilaniem energetycznym i urządzeniami technicznymi zapewniającymi użytkowanie obiektu budowlanego, na terenie działki o nr ewid. 10 (obręb 0008 Kopce), położonej w miejscowości Kopcie, gmina Bliżyn.

Informuje się o możliwości zapoznania się w Urzędzie Gminy w Bliżynie, ul. Kościuszki 79A (pokój nr 14) z aktami sprawy oraz złożenia ewentualnych zastrzeżeń i wniosków, co do zebranych dowodów i materiałów.

Zainteresowani mogą składać zastrzeżenia i wnioski w siedzibie Urzędu Gminy w Bliżynie, ul. Kościuszki 79A w terminie 14 dni od dnia ukazania się obwieszczenia.

Wójt Gminy Bliżyn
(-) Mariusz Walachnia