Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

2020-10-02 1254
Art. czytany: 2838 razy

1. Wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, informacji sektora publicznego, w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona stanowi ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego.
2. Ponownemu wykorzystaniu podlega informacja publiczna:
1) udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Bliżyn;
2) umieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Bliżyn lub udostępniona do publicznego wglądu w inny sposób;
3) przekazana na wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej.
3. Osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej ponownie wykorzystujące informację zobowiązane są do:
1) informowania o źródle pozyskania danych w postaci przypisu o treści: „źródło: Urząd Gminy Bliżyn', z podaniem daty wytworzenia i pozyskania informacji publicznej;
2) w przypadku udostępniania innym użytkownikom informacji wyłącznie w pierwotnej pozyskanej formie;
3) zamieszczania w treści w formie cytatu z przypisem informującym o źródle pochodzenia, jeśli pozyskana informacja publiczna lub jej fragment mają stanowić część całości.
4. Jeżeli podmiot ponownie wykorzystujący informację publiczną dokonał jej przetworzenia, spoczywa na nim obowiązek informowania o tym, kto i kiedy dokonał przetworzenia tej informacji.
5. Urząd Gminy Bliżyn nie ponosi odpowiedzialności za dalsze udostępnienie informacji przez podmioty ponownie je wykorzystujące, a w szczególności z naruszeniem przepisów regulujących ich ochronę oraz za informacje przetworzone lub pozyskane z innych źródeł.
6. Jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub w formie wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywanie wymaga poniesienia dodatkowych kosztów, na podmiot występujący o informację może zostać nałożona opłata.
7. Czynniki brane pod uwagę przy obliczaniu opłaty o której mowa w punkcie 6:
1) stawka godzinowa wynagrodzenia pracownika oddelegowanego do przygotowania informacji, liczona proporcjonalnie do ilości czasu przeznaczonego na realizację sprawy, związanej z nietypowym wnioskiem o ponowne wykorzystanie informacji publicznej;
2) materiały zużyte w celu przygotowania informacji zgodnie z żądaniem zawartym
w nietypowym wniosku o ponowne wykorzystanie informacji publicznej;
3) należności związane z dostarczeniem informacji żądanych w nietypowym wniosku o ponowne wykorzystanie informacji publicznej.
8. Wykonanie zarządzania powierza się Sekretarzowi Gminy.
9. Zarządzanie wchodzi w życie z dniem podpisania.