Ogłoszenie o sesji 1 marca 2021 r. o g. 13.00

2021-02-17 1020
Art. czytany: 517 razy

Transmisja obrad sesji

Przewodniczący Rady Gminy Bliżyn informuje, że w dniu
1 marca 2021r. o godz.1300 w świetlicy OSP w Bliżynie odbędzie się sesja Rady.

Projekt porządku obrad sesji przewiduje:
1. Otwarcie, stwierdzenie kworum, przyjęcie porządku obrad sesji.
2. Przyjęcie protokołu z obrad XXI sesji Rady.
3. Informacja Wójta o pracy między sesjami oraz informacja o realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji.
4. Wystąpienia zaproszonych gości.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Informacja o stanie bezpieczeństwa, przestępczości, ładu i porządku publicznego na terenie gminy za 2020 rok:
a) wystąpienie Komendanta Powiatowego Policji w Skarżysku-Kam.,
b) stanowisko Komisji Spraw Społecznych i Socjalnych,
c) dyskusja,
d) przyjęcie informacji.
7. Informacja o stanie bezrobocia na terenie gminy Bliżyn za 2020 rok:
a) wystąpienie Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kam.,
b) stanowisko Komisji Spraw Społecznych i Socjalnych,
c) dyskusja,
d) przyjęcie informacji.
8. Informacja z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2020:
a) wystąpienie Przewodniczącej Gm. Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
b) stanowisko Komisji Spraw Społecznych i Socjalnych,
c) dyskusja,
d) przyjęcie informacji.
9. Informacja z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za lata 2019-2020:
a) wystąpienie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie,
b) stanowisko Komisji Spraw Społecznych i Socjalnych,
c) dyskusja,
d) przyjęcie informacji.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:
a) wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2021-2035,
b) wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Bliżyn na 2021 rok,
c) udzielenia pomocy finansowej,
d) przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargi Prokuratury Okręgowej w Kielcach na uchwałę Rady Gminy Bliżyn nr XIV/71/2011,
e) wprowadzenia zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021,
f) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej,
g) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bliżyn w 2021 roku,
h) rozpatrzenia petycji,
i) rozpatrzenia petycji,
j) zatwierdzenia planów pracy Rady Gminy Bliżyn oraz komisji stałych na 2021 rok.
11.Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Bliżyn za rok 2020.
12. Sprawozdania z działalności Komisji Rady za 2020 rok.
13. Informacje, komunikaty i oświadczenia.
14. Zamknięcie obrad sesji.

Zachęcam Państwa do śledzenia przebiegu sesji w trybie on-line. Odnośniki do transmisji umieszczone są na stronie internetowej Gminy Bliżyn i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Bliżyn.