Zapytanie cenowe - Remont pomostów Kąpieliska Bliżyn

2021-02-26 1325
Art. czytany: 2684 razy

1. Gmina Bliżyn zaprasza do złożenia oferty na:
Remont pomostów Kąpieliska Bliżyn

2. Przedmiot zamówienia:
2.1. Stan istniejący
Miejscem przewidywanych prac remontowych jest pomost kąpieliska zalewu Bliżyńskiego zlokalizowany na działkach nr 909/2 i 955 obręb Bliżyn. Pomost kąpieliska ukształtowany jest w układzie C z obustronnymi wejściami na pomost. Długości po-szczególnych części pomostu wynoszą po 54,16 m. Łączna długość całości pomostu wy-nosi 162,48m. Pomosty prostopadłe do koryta rzeki posadowione są na 10 filarach natomiast pomost równoległy do koryta rzeki na ośmiu filarach. Żelbetowe filary słupowe zwieńczone są prefabrykowanymi oczepami żelbetowymi o szerokości 228 cm i wysokości 60 cm. Szerokość każdego oczepu wynosi 50 cm (rysunek inwentaryzacyjny pomostu kąpieliska). Na każdym przęśle posadowione są trzy prefabrykowane dźwigary główne o wysokości 30 cm. Rozstaw osiowy dźwigarów wynosi 70 cm. Równolegle na każdym dźwigarze głównym ułożona jest podwalina sosnowa o przekroju poprzecznym 160x80 mm do której prostopadle przytwierdzone są sosnowe łaty o przekroju poprzecznym 80x50 mm. Na częściach pomostów prostopadłych oraz całości pomostu równoległego do koryta rzeki posadowione są balustrady. Konstrukcje wsporczą dla balustrad stanowią ceowniki walcowane 100 mm do których przytwierdzone są słupki z profili zamkniętych 60x60mm. Pochwyty balustrad wykonane są z profili zamkniętych 30x70mm a przeciągi z profili o przekroju 40x30 mm. Balustrady zabezpieczone są antykorozyjnie powłoką cynkową ogniową. Stan techniczny filarów, dźwigarów głównych oraz balustrad ocenia się jako bardzo dobry. Stan techniczny podwaliny oraz nawierzchni pomostów jako nie-zadowalający. Elementy konstrukcyjne uległy w znacznym stopniu degradacji w skutek naturalnych procesów gnilnych drewna. Nawierzchnia drewniana pomostu wykazuje ubytki materiału.
2.2. Zakres robót
Przedmiotem Zamówienia jest wymiana istniejącej dyliny drewnianej na pomoście kąpieliska na deski kompozytowe WPC. Prace przygotowawcze obejmują demontaż całości podwaliny oraz łat stanowiących nawierzchnię pomostów. Zdemontowane elementy drewniane podlegają utylizacji przez Wykonawcę robót. Na usuniętej i oczyszczonej górnej powierzchni dźwigarów głównych należy ułożyć przeciwwilgociową izolację z papy grubości 5mm. Szerokość pasów izolacji 150 mm. Podwalinę pomostu stanowić będą strugane belki dębowe o przekroju 100x50 mm. Impregnacji podwaliny należy dokonać metodą zanurzeniową lub ciśnieniowo-próżniową przy użyciu preparatów rozcieńczalnikowych na głębokość minimum 3 mm na całym obwodzie elementu. Należy zachować zgodność kolorystyki impregnatu z kolorystyką desek kompozytowych. Wykonawca obowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym proponowany środek impregnujący oraz jego kolorystykę z przedłożeniem dokumentów potwierdzających posiadanie na proponowany produkt Aprobaty Technicznej Instytutu Techniki Budowlanej oraz Atestu Higienicznego Państwowego Instytutu Higieny. Nie wyraża się zgody na zastosowanie solnych preparatów impregnujących. Podwalinę dębową należy zakotwić do dźwigarów głównych prętami stalowymi o średnicy 12 mm osadzonych w uprzednio wywierconych otworach na głębokość 60 mm w konstrukcji żelbetowej. Rozstaw osiowy kotew co 140 cm. Poprzeczne belki wsporcze o przekroju 80x80mm klasy B w/g normy EN 975-1 należy zabudować z dębiny struganej impregnowanej w sposób analogiczny jak belki podwaliny. Poprzeczne belki należy zakotwić z podwaliną za pośrednictwem wkrętów ocynkowanych o średnicy 10 mm i długości 120 mm. Rozstaw belek poprzecznych nie mniejszy niż 40 cm. Nawierzchnię pomostu stanowić będą deski kompozytowe, komorowe ryflowane jednostronnie szczotkowane. Zawartość polichlorku winylu w składzie materiałowym desek nie może być mniejsza niż 45%. Wykonawca obowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym proponowany zestaw desek kompozytowych oraz jego kolorystykę z przedłożeniem dokumentów potwierdzających posiadanie na proponowany produkt Aprobaty Technicznej Instytutu Techniki Budowlanej oraz Atestu Higienicznego Państwowego Instytutu Higieny. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu deklarację zgodności producenta na zakupioną partię desek kompozytowych. Zamawiający ma prawo żądać przedłożenia przez Wykonawcę innych dokumentów potwierdzających zgodność zakupionego materiału z wymaganiami niniejszego Opisu Przedmiotu Zamówienia np. faktury na zakupiony materiał. Wymagana jest zabudowa desek kompozytowych o grubości nie mniejszej niż 25 mm i szerokości 140 mm. Długość desek kompozytowych nie może być mniejsza niż 4000 mm. Dla przytwierdzenia desek kompozytowych należy zabudować klipsy startowe i montażowe ze stali nierdzewnej. W obrębie słupków balustrady należy w deskach kompozytowych dokonać miejscowych wcięć. Szerokość zabudowanego pomostu nie może być mniejsza niż 200 cm. Wykonawca udzieli 25 letniej gwarancji na gnicie i butwienie dla zabudowanych desek kompozytowych.

3. Termin realizacji zamówienia: 06.04.2021 r. do 15.06.2021 r.
4. Miejsce i termin złożenia oferty: Urząd Gminy Bliżyn ul. Kościuszki 79a, 26-120 Bliżyn pok., nr 21 (sekretariat) w terminie do 15 marca 2021 r. do godz. 14.00
5. Termin otwarcia ofert: 15 marca 2021 r. godz. 14.15
6. Warunki płatności: do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wy-stawionej faktury (po zakończeniu odbioru robót).
7. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Katarzyna Cichocka
tel. (041) 25 41 172 wew. 40.
8. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim według załączonego wzoru oraz załączyć do niej kosztorys ofertowy .