Ogłoszenie - konkursy na stanowiska dyrektorów szkół

2022-05-11 0829
Art. czytany: 489 razy

Wójt Gminy Bliżyn
ogłasza konkursy na stanowiska dyrektorów szkół:


1) Szkoły Podstawowej im. gen. Stanisława Maczka w Bliżynie ul. Piaskowa 6
2) Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Mroczkowie, Mroczków 25
3) Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Odrowążku, Odrowążek 1

1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania wynikające z § 1, § 3 ust. 2, § 6 i § 12 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2021r. poz. 1449).
2. Zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2021r. poz. 1428 ) oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju publicznej szkoły,
2) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,
3) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej zawierającej w szczególności informację o:
a) stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo
b) stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego albo
c) stażu pracy, w tym stażu pracy na kierowniczym stanowisku – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
4) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 3,
5) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
6) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
7) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
8) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
9) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. 2021, poz. 289 z późn. zm.),
10) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust.3a ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2021r, poz. 1633), w przypadku kandydata urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972r,
11) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela,
12) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie karty oceny pracy lub ocenę dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
13) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. 2021, poz. 1762) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2017, poz. 2183 z późn. zm.) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
14) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
15) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych (Dz. U. 2016, poz. 922 z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.
3. Oferty należy składać osobiście w Urzędzie Gminy Bliżyn ul. Kościuszki 79a – sekretariat (I piętro) bądź za pośrednictwem operatora pocztowego w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym oraz z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko Dyrektora (podać nazwę i adres szkoły, której konkurs dotyczy)” w terminie do dnia 25 maja 2022r. do godz. 15.00 decyduje data wpływu oferty do Urzędu Gminy Bliżyn.
4. Wszelkie sporządzone osobiście przez kandydata dokumenty winny być przez niego własnoręcznie podpisane a w przypadku kopii posiadać podpisaną przez kandydata klauzulę „potwierdzam za zgodność z oryginałem” wraz z datą składania oświadczenia. Na żądanie organu prowadzącego szkołę kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały powyższych dokumentów.

Konkursy przeprowadzi komisja powołana przez Wójta Gminy Bliżyn.
O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną
powiadomieni indywidualnie.