Ogłoszenie o sesji w dniu 25 czerwca 2024 r.

2024-06-11 0835
Art. czytany: 490 razy

Transmisja obrad sesji

Przewodniczący Rady Gminy Bliżyn informuje, że w dniu 25 czerwca 2024r. o godz.10.00 w świetlicy OSP w Bliżynie odbędzie się sesja Rady.

Projekt porządku obrad sesji przewiduje:
1. Otwarcie, stwierdzenie kworum, przyjęcie porządku obrad sesji.
2. Przyjęcie protokołu z obrad III sesji Rady.
3. Informacja Wójta o pracy między sesjami oraz informacja o realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji.
4. Wystąpienia zaproszonych gości.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Informacja na temat działalności, gospodarki finansowej oraz sytuacji ekonomiczno- finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bliżynie im. Lecha Jędrzejkiewicza w roku 2023 – podjęcie uchwał w sprawie:
- zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2023 Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Lecha Jędrzejkiewicza w Bliżynie,
- oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej im. Lecha Jędrzejkiewicza w Bliżynie.
7. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy Bliżyn za 2023 rok.
a) przedstawienie raportu przez Wójta,
b) debata nad raportem,
c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Bliżyn wotum zaufania.
8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu gminy Bliżyn
za 2023 rok i podjęcie uchwał:
a) sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Bliżyn za 2023 rok, informacja o stanie mienia komunalnego,
b) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Bliżyn za 2023 rok,
c) opinia Komisji Budżetowo-Finansowej, Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Gminy o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Bliżyn za 2023 rok,
d) opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu gminy Bliżyn za 2023 rok,
e) wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bliżyn,
f) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach o wniosku Komisji Rewizyjnej,
g) dyskusja,
h) podjęcie uchwał:
- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2023 rok,
- w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Bliżyn absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:
a) wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bliżyn na lata 2024-2035,
b) wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Bliżyn na 2024 rok,
c) określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Bliżyn i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg,
d) zmieniająca Uchwałę Nr XX/131/2008 Rady Gminy w Bliżynie z dnia 9 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej, sposobu jej poboru, określenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso,
e) zmiany Uchwały Nr XXVI/197/2021 Rady Gminy Bliżyn z dnia 23 września 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu sołectwa Bliżyn – Bliżyn 3, na obszarze gminy Bliżyn,
f) przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Bliżyn,
g) ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za uczestnictwo strażaków ratowników OSP z terenu Gminy Bliżyn w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu pożarniczym.
10. Informacje, komunikaty i oświadczenia.
11. Zamknięcie obrad sesji.