Podział nieruchomości zgodnie z planem miejscowym lub przepisami odrębnymi lub z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego

2016-02-05 1400
Art. czytany: 2900 razy

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW
Urząd Gminy w Bliżynie ul. Kościuszki 79A 26-120 Bliżyn Informacje szczegółowe p. 14 tel. 41 2541104 wew. 40

WYMAGANE DOKUMENTY
1. Wniosek o podział nieruchomości. 2. Aktualny (maks. 3 miesiące) oryginał odpisu z księgi wieczystej lub inny dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, np. akt własności ziemi lub oświadczenie o aktualności wpisów w KW. 3. Wstępny projekt podziału wykonany na aktualnej odbitce mapy zasadniczej (3 egz. – 1 oryginał + 2 kopie– ilość kopii zwiększa się wraz z liczbą wnioskodawców, każdy wnioskodawca winien otrzymać jako załącznik do postanowienia kopię wstępnego projektu podziału), mapa zasadnicza do zakupienia w Starostwie Powiatowym w Skarżysku-Kam. 4. Ostateczna decyzja o warunkach zabudowy obowiązująca w dniu złożenia wniosku. 5. Rzuty poziome ścian-oddzieleń przeciwpożarowych lub opinia osoby posiadającej uprawnienia budowlane w przypadku podziału gruntu przebiegającego przez budynek. 6. Aktualny odpis z KRS – w przypadku, jeżeli wnioskodawcą nie jest osoba fizyczna. 7. Wypis z katastru nieruchomości (ewidencji gruntów i budynków) i kopia mapy katastralnej obejmującej nieruchomość podlegającą podziałowi. 8. Pozwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na podział nieruchomości, jeżeli nieruchomość jest wpisana do rejestru zabytków. 9. Pełnomocnictwo, w przypadku występowania w imieniu właściciela/użytkownika wieczystego nieruchomości. 10. Protokół z przyjęcia granic nieruchomości. 11. Wykaz zmian gruntowych. 12. Wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek gruntu jest inne niż w księdze wieczystej. 13. Mapa z projektem podziału. UWAGA: Załączniki nr 9 do 13 dołącza się po uzyskaniu pozytywnej opinii (postanowienie)

OPŁATY
Na etapie Wniosku o zaopiniowanie podziału nie wnosi się opłat. Pozyskanie dokumentów dołączanych do wniosku mogą wymagać opłat.

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA
1. Jeden miesiąc od momentu otrzymania kompletnego wniosku przez organ właściwy do jego rozpoznania. 2. Dwa miesiące w sprawach szczególnie skomplikowanych. 3. W przypadku nie załatwienia sprawy w podanych terminach organ prowadzący sprawę obowiązany jest zawiadomić o tym wnioskodawcę, podając przyczyny zwłoki i wskazując inny termin załatwienia sprawy.

PODSTAWA PRAWNA
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020, poz. 65 ze zm.) 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r., poz. 256). 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. z 2004r. Nr 268, poz. 2663).

TRYB ODWOŁAWCZY
Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem Wójta Gminy Bliżyn, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

DODATKOWE INFORMACJE
0

0
0

0
00
0

0
0

0
0