Wniosek o wydanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami

2016-12-16 0844
Art. czytany: 2632 razy

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW
Urząd Gminy Bliżyn ul. Kościuszki 79a 26-120 Bliżyn

WYMAGANE DOKUMENTY
1. Zaświadczenie lub oświadczenie o braku zaległości podatkowych oraz braku zaległości w płaceniu składek na ubezpieczanie zdrowotne lub społeczne. Ww. oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: ”Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

OPŁATY
Opłata skarbowa za wydanie zezwolenia - 616 zł.

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA
0

PODSTAWA PRAWNA
art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250

TRYB ODWOŁAWCZY
0

DODATKOWE INFORMACJE
0

0
0

0
00
0

0
0

0
0