Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych z nieruchomości z terenu Gminy Bliżyn

2016-12-16 1102
Art. czytany: 2592 razy

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW
Urząd Gminy Bliżyn ul. Kościuszki 79a 26-120 Bliżyn

WYMAGANE DOKUMENTY
1. Kserokopia aktualnego wypisu z ewidencji prowadzonej działalności gospodarczej lub aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego - (wydane nie później niż 6 miesiące przed złożeniem wniosku), itp. 2. Kserokopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości na której znajduje się baza transportowa i zaplecze techniczno – biurowe. 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie specjalistycznych środków transportu do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 4. Kserokopia dokumentu potwierdzającego gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną. 5. Do wniosku przedsiębiorca jest obowiązany dołączyć zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. 6. Potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej w kwocie 107zł za wydanie zezwolenia.

OPŁATY
Opłata skarbowa za wydanie zezwolenia - 107 zł

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA
0

PODSTAWA PRAWNA
art. 7 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ((Dz. U. z 2016 r., poz. 250).

TRYB ODWOŁAWCZY
0

DODATKOWE INFORMACJE
0

0
0

0
00
0

0
0

0
0