Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

2020-10-30 1302
Art. czytany: 1018 razy

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW
Urząd Gminy w Bliżynie ul. Kościuszki 79A Pokój nr 8 lub Platforma ePUAP: /1cqce463n2/skrytka

WYMAGANE DOKUMENTY
Deklaracja według załącznika do niniejszego ogłoszenia.

OPŁATY
Brak

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA
Pierwszą deklarację należy zgłaszać w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za odbiór odpadów, nową deklarację należy złożyć w terminie do 10-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. UWAGA! Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nie przewiduje nadpłat w opłacie śmieciowej.

PODSTAWA PRAWNA
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz.U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.)

TRYB ODWOŁAWCZY
Brak

DODATKOWE INFORMACJE
Telefonicznie pod numerem 41 2541 104 wew. 51 lub 61

0
0

0
00
0

0
0

0
0