Protokół z sesji Rady Gminy Nr VIII/07 z dnia 30 sierpnia 2007 r.

2007-10-11 1405
Art. czytany: 1973 razy

P r o t o k ó ł Nr VIII/2007
z sesji Rady Gminy w Bliżynie, która odbyła się w dniu 30 sierpnia 2007r.
w świetlicy OSP w Bliżynie.


Na ogólny stan 15 radnych na sesji obecni byli wszyscy radni. W obradach sesji uczestniczył nowo wybrany radny Pan Krzysztof Kopeć.
Ponadto w obradach sesji uczestniczyli:
1. Pan Roman Białek – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kam.
2. Pani Marzena Okła-Drewnowicz – Radna Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
3. Pani Anna Osóbka – Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej w Bliżynie
4. Pan Tomasz Rokita – Wójt Gminy
5. Pan Mariusza Walachnia – Sekretarz Gminy
6. Pani Alina Ołownia – Skarbnik Gminy
7. Pani Anna Miernik – Kierownik Referatu Rozwoju Strategicznego Gminy
8. Pani Anna Fonfara – Radca Prawny UG
9. Pani Agnieszka Stachoń – prac. UG ds. ochrony środowiska
10. Pani Anna Kowalik – obsługa Rady
11. Pani Anna Jaros – Urbaniak – Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bliżynie
12. Pan Tomasz Durlik – Wicedyrektor Zespołu Szkół w Bliżynie
13. Pan Sylwester Koziński – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Mroczkowie
14. Pan Mirosław Owczarek – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Odrowążku
15. Pan Henryk Żak – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sorbinie
16. Pan Adam Młodawski – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Bliżynie
17. Pan Piotr Stańczak – Tygodnik Skarżyski
18. Sołtysi zgodnie z załączoną listą obecności.

Zatwierdzony porządek obrad sesji:

1. Otwarcie, stwierdzenie kworum, przyjęcie porządku obrad sesji.

2. Ślubowanie radnego.

3. Przyjęcie protokołu z obrad VI i VII sesji Rady.

4. Informacja Wójta o pracy między sesjami oraz informacja o realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji.

5. Wystąpienia zaproszonych gości.

6. Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielenie odpowiedzi.

7. Informacja o stanie bezrobocia na terenie gminy Bliżyn:
a/ wystąpienie Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kam.,
b/ wystąpienie Wójta Gminy,
c/ stanowisko Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Społecznych i Socjalnych,
d/ dyskusja,
e/ przyjęcie informacji.

8. Ocena realizacji budżetu gminy za I półrocze 2007r.:
a/ wystąpienie Wójta Gminy,
b/ stanowisko Komisji Budżetowo-Finansowej, Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Gminy oraz Komisji ds. Infrastruktury Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
c/ dyskusja,
d/ przyjęcie sprawozdania.

9. Informacja o realizacji podatków za I półrocze 2007r.:
a/ wystąpienie Wójta Gminy,
b/ stanowisko Komisji Budżetowo-Finansowej, Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Gminy,
c/ dyskusja,
d/ przyjęcie informacji.

10. Informacja o stanie przygotowania gminy do korzystania z funduszy pomocowych UE.

11. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
a/ regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bliżyn,
b/ ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbioru i transportu odpadów komunalnych stałych i ciekłych oraz ustalenia górnych stawek opłat za wykonanie zastępcze w tym zakresie,
c/ przystąpienia do opracowania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bliżyn,
d/ rozwiązania i likwidacji Związku Gmin „Pilica”,
e/ nabycia nieruchomości na rzecz Gminy,
f/ wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2007,
g/ powołania Zespołu do spraw wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej na kadencję 2008-2011,
h/ zmian w składach osobowych Komisji stałych Rady.

12. Informacje, komunikaty i oświadczenia.

13. Zamknięcie obrad sesji.

Treść protokołu w załączniku.