Zadanie Nr 8/2008 Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1.418.470zł

2008-09-05 1504
Art. czytany: 5277 razy

Zadanie 8/08

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO


1.Przedmiot zamówienia
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1.418.470zł na sfinansowanie następujących zadań inwestycyjnych:
1/ „Budowa wodociągu w Rędocinie” w kwocie 546.000zł,
2/ „Przebudowa drogi powiatowej nr 0443 T Bliżyn-Ubyszów-Majdów w km 0+240-1+008 dł.768 mb – wykonanie chodnika dla pieszych wraz z przebudową istniejących zjazdów w miejscowości Bliżyn w granicach istniejącego pasa drogowego” w kwocie 238.770zł,
3/ „Przebudowa budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bliżynie” w kwocie 633.700zł.

2. Nazwa i adres zamawiającego:
Gmina Bliżyn mająca siedzibę w Bliżynie przy ul. Kościuszki 79a
Tel.041) 25 41 172, fax 25 41 236

3.Określenie trybu zamówienia: Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000 euro

4. Adres strony internetowej: www.ugblizyn.bip.doc.pl

5.Opis przedmiotu zamówienia:


 • Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień: CPV 66130000-0.

 • Usługi objęte przedmiotem zamówienia muszą być zgodne ze wskazówkami zawartymi w niniejszym dokumencie.

 • Wykorzystanie kredytu nastąpi w transzach na poszczególne zadania inwestycyjne do dnia 30 grudnia 2008r.

 • Okres kredytowania :od dnia uruchomienia kredytu w miesiącu wrześniu 2008 r. do 28 lutego 2011 r.

 • Karencja w spłacie kapitału do 28 lutego 2009 roku,

 • Spłata kredytu w ratach i terminach:

  a/ w roku 2009 w następujących terminach do: 28 lutego – 168.470,00PLN, 30 maja, 30 sierpnia i 30 listopada – po 160.000,00 PLN

  b/ w roku 2010 w następujących terminach do: 28 lutego 30 maja – po 160.000,00, 30 sierpnia i 30 listopada – po 150.000,00 PLN,

  c/ w roku 2011 do 28 lutego – 150.000,00 PLN.

 • Oprocentowanie kredytu według zmiennej stawki referencyjnej WIBOR 1M z dnia 12.09.2008r.

 • Spłata odsetek w okresach miesięcznych w ostatnim dniu miesiąca.

 • Możliwość wcześniejszej, przed ustalonym terminem spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych prowizji i opłat.

 • Zabezpieczenie kredytu – weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.

 • Zamawiający przy wyborze oferty najkorzystniejszej stosować będzie kryterium „łączny koszt udzielenia i obsługi kredytu”.

 • Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.

 • Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.6.Termin wykonania zamówienia:
wymagany termin realizacji – do 30 grudnia 2006r.

7. Warunki udziału w postępowaniu i opis dokonywania oceny:

 • Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ustawy PZP,

 • Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

 • Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia8. Informacja na temat wadium:
Nie jest wymagane.

9. Kryteria oceny ofert i znaczenie:
Przy ocenie i wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się jedynym kryterium – ceną 100%.

10. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać do dnia 16 września 2008r. do godz. 900 w sekretariacie Urzędu Gminy w Bliżynie - pokój nr 1.

11. Termin związania ofertą:
Termin związania ofertą wynosi 30 dni i rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

12. Określenie sposobu uzyskania SIWZ:
SIWZ można uzyskać u Skarbnika Gminy, w siedzibie UG Bliżyn, pokój 4a.

13. Zamawiający nie zamierza zawarcia umowy ramowej.

14. Zamawiajacy nie zamierza ustanawiania dynamicznego systemu zakupów.

15. Zamawiający nie zamierza dokonywać wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

16. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie zamówień Publicznych w dniu 5 września 2008r. pod numerem 216158-2008

Wójt Gminy Bliżyn
Mariusz Walachnia