Ogłoszenie o przeprowadzeniu przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek budowlanych położonych w obrębie wsi Nowy Odrowążek

2009-05-12 1115
Art. czytany: 4097 razy

Ogłoszenie
o przeprowadzeniu przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek budowlanych położonych w obrębie wsi Nowy Odrowążek


Na podstawie art. 27, 28 ust.1, art. 37, ust. 1, art. 40 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U. Nr 261 poz. 2603 z 2004 roku ), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1998 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność gminy ( Dz. U. Nr 9 poz. 30 z 1998r. ) oraz Uchwały Nr V/38/03 Rady Gminy w Bliżynie z dnia 25 kwietnia 2003 roku w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących mienie gminne położonych w obrębie wsi Nowy Odrowążek.

Wójt Gminy Bliżyn ogłasza przeprowadzenie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek budowlanych, niezabudowanych oznaczonych w katastrze ewidencji gruntów numerami:
Nr 327/5 o powierzchni 0,1672ha, cena wywoławcza brutto 25.091,00zł.
Nr 327/3 o powierzchni 0,1665ha, cena wywoławcza brutto 25.000,00zł.
Nr 327/2 o powierzchni 0,1661ha, cena wywoławcza brutto 25.000,00zł.
Nr 327/1, 326/11 o łącznej powierzchni 0,1659ha, cena wywoławcza brutto 25.000,00zł.
Nr 326/10 o powierzchni 0,1654ha, cena wywoławcza brutto 25.000,00zł.
Nr 326/9 o powierzchni 0,1651ha, cena wywoławcza brutto 25.000,00zł.
Położonych we wsi Nowy Odrowążek, stanowiących własność Gminy Bliżyn na podstawie KW Nr 10546 i KW Nr 10545 prowadzonych przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej. Nieruchomości powyższe są wolne od obciążeń na rzecz osób trzecich, są uzbrojone w energię elektryczną, sieć wodociągową oraz posiadają dostęp do drogi publicznej.
W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bliżyn przeznaczone są pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.
Dla terenu położenia działek przeznaczonych do sprzedaży brak jest Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w związku z czym, ze względu na istniejącą klasyfikację gleboznawczą /użytki rolne/, sprzedaż nastąpi w oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego ( Dz. U. Nr 64 poz. 592 ) /dwie umowy notarialne - warunkowa umowa sprzedaży, umowa przeniesienia własności/.
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 18 czerwca 2009 roku / czwartek / o godzinie 10,00 w budynku Urzędu Gminy w Bliżynie przy ulicy Kościuszki 79a pokój nr 15a.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które wpłacą organizatorowi przetargu wadium w wysokości:
Na kupno działki 327/5 kwotę 1300,00zł.
Na kupno działki 327/3 kwotę 1300,00zł.
Na kupno działki 327/2 kwotę 1300,00zł.
Na kupno działki 327/1, 326/11 kwotę 1300,00zł.
Na kupno działki 326/10 kwotę 1300,00zł.
Na kupno działki 326/9 kwotę 1300,00zł.
Przelewem na rachunek Urzędu Gminy w Bliżynie Nr 31 8520 0007 2001 0010 5688 0001 Bank Spółdzielczy Oddział Bliżyn w terminie do dnia 15 czerwca 2009 roku / poniedziałek /.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Przetarg się odbędzie chociażby w przetargu brała udział jedna osoba.
Osoby uczestniczące w przetargu powinny posiadać dokument tożsamości.
Wpłacone wadium przez uczestnika który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Wpłacone wadium przez uczestnika który przetarg przegrał, zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.
Wpłacone wadium ulega przepadkowi w razie uchylania się osoby, która przetarg wygrała, od zawarcia umowy sprzedaży.
W przypadku, jeżeli osoba ustalona nabywcą nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonej kancelarii notarialnej w wyznaczonym dniu i godzinie, Wójt Gminy może odstąpić od zawarcia umowy sprzedaży.
Wskazanie działek będących przedmiotem przetargu odbędzie się na gruncie w dniu 15 czerwca 2009 roku w godzinach od 11,00 do 12,00 lub w innym terminie uzgodnionym z tut. Urzędem.
Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu w części lub całości z uzasadnionych przyczyn.

Wójt Gminy Bliżyn
(-) Mariusz Walachnia