Zawiadomienie o o wszczęciu postępowania

2010-04-23 1325
Art. czytany: 3218 razy

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) w związku z art. 73 ust. 1 i art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz. 1227)
Zawiadamiam

że w dniu 7 kwietnia 2010r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Karpackiej Spółki Gazowniczej Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach inwestor, Górnośląski Zakład Obsługi Gazownictwa Zabrze Tomasz Bartosiński pełnomocnik w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą ,,Budowa indywidualnej nawanialni gazu ziemnego przy istniejącej stacji redukcyjno-pomiarowej 1-ego stopnia, którą tworzyć będzie instalacja do mieszania gazu ziemnego ze środkiem nawaniającym”.
Projektowane przedsięwzięcie usytuowane będzie na działce położonej w obrębie wsi Bliżyn oznaczonej w katastrze ewidencji gruntów nr 526/9 stanowiącej własność inwestora.
Z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Bliżynie ul. Kościuszki 79a pokój nr 9 w godzinach pracy Urzędu, oraz wnosić ewentualne uwagi i wnioski w terminie 14 dni licząc od daty doręczenia zawiadomienia.
Zawiadamiam, że stosownie do art. 41 kpa strony mają obowiązek zawiadomić tut. Organ o każdej zmianie swojego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowy adres ma skutek prawny.
Z uwagi na długotrwałą procedurę postępowania w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko związaną z koniecznością opinii i ewentualnych uzgodnień, wyznaczam zgodnie z art. 36 § 1 kpa termin załatwienia sprawy 30 czerwca 2010r.

Wójt Gminy Bliżyn
(-) Mariusz Walachnia