Ogłoszenie o sesji w dniu 24 czerwca 2010 r.

2010-06-14 1037
Art. czytany: 2849 razy

Przewodnicząca Rady Gminy Bliżyn informuje, że w dniu 24 czerwca 2010r. o godz.900 w świetlicy OSP w Bliżynie odbędzie się sesja Rady.

Projekt porządku obrad przewiduje:

1. Informację Wójta o pracy między sesjami oraz informację o realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji.
2. Wystąpienia zaproszonych gości.
3. Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielenie odpowiedzi.
4. Informacja na temat działalności i gospodarki finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bliżynie w roku 2009.
5. Informacja na temat działalności i gospodarki finansowej Gminnego Ośrodka Kultury w Bliżynie w roku 2009.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:
a/ wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2010,
b/ upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie do prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym,
c/ wprowadzenia zmian do Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Bliżyn,
d/ sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego,
e/ określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Bliżyn i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
7. Informacje, komunikaty i oświadczenia.

Zapraszam mieszkańców do udziału w obradach sesji.

Przewodnicząca Rady Gminy
(-) Anna Leżańska