Ogłoszenie o możliwości uzyskania dotacji na zadania publiczne z zakresu ratownictwa wodnego

2013-06-07 0937
Art. czytany: 1715 razy

Wójt Gminy Bliżyn planuje przeznaczyć w roku 2013 kwotę 28 000 zł na wsparcie działalności podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownictwa wodnego. W ramach dotacji zostaną powierzone środki finansowe na wykonanie zadania publicznego pn. Zabezpieczenie miejsca wykorzystywanego do kąpieli nad Zalewem Bliżyńskim w okresie od 29 czerwca do 1 września 2013 r.
Dotacje dla uprawnionych podmiotów mogą być udzielone w zakresie określonym Zarządzeniem Nr 0050.25.2013 Wójta Gminy Bliżyn z dnia 05.06.2013 w sprawie zasad postępowania przy udzielaniu dotacji w zakresie ratownictwa wodnego.
Dotacja może zostać przyznana po złożeniu oferty realizacji zadania publicznego w roku 2013 przez podmiot uprawniony do wykonywania ratownictwa wodnego.

Oferta powinna zawierać w szczególności:
1. Aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny i umocowanie osób go reprezentujących,
2. Szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego,
3. Termin i miejsce realizacji zadania publicznego,
4. Kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego,
5. Informację o wcześniejszej działalności w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne,
6. Informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania publicznego,
7. Deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego.

Oferta oraz załączniki muszą być opieczętowane i podpisane przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu oferenta. W przypadku składania kserokopii wymaganych dokumentów każda strona dokumentu po-winna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę reprezentującą podmiot zgodnie z wpisem w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym dokumentem potwierdzającym status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących/osobę upoważnioną lub przez organ wydający dokument.
Oferty na wykonanie zadania publicznego wraz z wymaganymi załącznikami, w za-pieczętowanej kopercie, z zaznaczeniem nazwy oferenta, należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Bliżynie, ul. Kościuszki 79A, pok. Nr 1 w godz. 8.00 do 15.00 w terminie do 26 czerwca 2013 r. do godz. 12.00.

Przy rozpatrywaniu ofert Wójt Gminy Bliżyn:
1. ocenia możliwość realizacji zadania publicznego przez podmiot uprawniony do wykonywania ratownictwa wodnego,
2. ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
3. ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których będzie realizować zadanie publiczne,
4. uwzględnia zakres terytorialny realizacji zadania,
5. uwzględnia planowany udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego,
6. uwzględnia planowany wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków,
7. uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku pod-miotów uprawnionych do wykonywania ratownictwa wodnego, które w latach po-przednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

Osobą do kontaktu w przedmiotowej sprawie jest Katarzyna Cichocka - Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego, Nieruchomości, Dróg i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy w Bliżynie, tel. (41) 25 41 172 wew. 40.
Od decyzji Wójta w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwołania. Umowa między Gminą Bliżyn, a wyłonionym oferentem, będzie określać szczegółowe i ostateczne warunki realizacji oraz rozliczenia zadania.

Wójt Gminy Bliżyn
(-) Mariusz Walachnia