O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Bliżyn z dnia 02.07.2013 r.

2013-07-02 1317
Art. czytany: 1575 razy

o przyjęciu zmiany nr 2 części miejscowego planu zagospodarowania prze-strzennego terenu sołectwa Brzeście, na obszarze gminy Bliżyn

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.), zawiadamiam o uchwaleniu zmiany nr 2 części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu sołectwa Brzeście, na obszarze gminy Bliżyn Uchwałą Nr XXX/1186/2013 Rady Gminy Bliżyn z dnia 26 czerwca 2013 r., jednocześnie informuję, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczono informacje o przyjęciu zmiany planu wraz z uzasadnieniem zawierającym informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione zgłoszone uwagi i wnioski oraz podsumowaniem zawierającym uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu oraz informacje, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę ustalenia określone w art. 55 ust. 3 pkt 1-5 ww. ustawy.
Z treścią przyjętego dokumenty można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Bliżynie oraz na stronie www.ugblizyn.bip.doc.pl


Wójt Gminy Bliżyn