Reulamin organizacyjny Urzędu Gminy Bliżyn

2013-07-24 1257
Art. czytany: 16144 razy

ZARZĄDZENIE Nr 0050.11.2013
Wójta Gminy Bliżyn
z dnia 25 marca 2013r.


w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Bliżyn.

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§ 1. Nadaje się Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Bliżyn w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.
§ 2.1.Dokumentacja tworząca akta spraw dotyczących nowoutworzonych komórek organizacyjnych i stanowisk w zakresie znaku sprawy w 2013r. nie ulega zmianie.
2.Oznaczenie utworzonych komórek organizacyjnych stanowiące element znaku sprawy będzie miało zastosowanie od dnia 1 stycznia 2014r.
§ 3.Traci moc Zarządzenie Nr 75/2003 Wójta Gminy Bliżyn z dnia 30 grudnia 2003r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Bliżynie z późn. zm.
§ 4.Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
§ 5.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2013r.