Odpowiedzi na zapytania oferentów

2014-02-12 0832
Art. czytany: 1580 razy

Świadczenie usług z zakresu obsługi bankowej budżetu Gminy Bliżyn oraz jednostek organizacyjnych

Bliżyn, dnia 11 lutego 2014 roku

Znak. FNB. 305.2.2014

Oferenci

Dotyczy: przetargu na świadczenie usług z zakresu obsługi bankowej budżetu Gminy Bliżyn oraz jednostek organizacyjnych.

Oferent złożył wniosek o udzielenie odpowiedzi na zapytanie:
1. Czy Gmina ma zawarte umowy na otrzymane dotacje z UE, kwoty, terminy, na jaki cel?. Oferent prosi o wykaz takich projektów z podaniem kwot/dotacji wynikającej z poszczególnej umowy.
Odpowiedź zamawiającego: Gmina ma zawarte umowy na dofinansowanie z UE następujących zadań inwestycyjnych:
1) Budowa kanalizacji w miejscowości Bliżyn II etap – 2004-2014, kwota ogółem 3.632.195,12zł, w roku 2014 kwota 2.535.572zł,
2) Odbudowa i rozbudowa zalewu Bliżyńskiego na rzece Kamiennej – 2005-2014, kwota ogółem 4.288.375,91zł, w roku 2014 43.490zł,
3) E – świętokrzyskie – rozbudowa infrastruktury informatycznej – 2009-2014, kwota ogółem w roku 2014 183.937,65zł,
4) E – świętokrzyskie – Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego, 2010-2014, kwota ogółem w roku 2014 61.974zł
2. Czy Gmina korzysta z wykupu wierzytelności, faktoringu, forfaitingu, leasingu?. Jeśli tak, jakie jest zadłużenie (kwota zobowiązania na koniec 2013r. i raty spłaty w każdym roku od 2014r. włącznie).
Odpowiedź zamawiającego: Gmina nie korzysta z wykupu wierzytelności, faktoringu, forfaitingu, leasingu.
3. Czy Gmina udzielała poręczeń (za kogo, beneficjent, termin obowiązywania, itp.),
Odpowiedź zamawiającego: Gmina nie udzielała poręczeń.
4. Czy Gmina posiada akcje, udziały w innych podmiotach
Odpowiedź zamawiającego: Gmina nie posiada akcji i udziałów w innych podmiotach
5. Czy zabezpieczeniem kredytu w rachunku bieżącym będzie weksel wraz z deklaracją wekslową kontrasygnowane przez Skarbnika Gminy
Odpowiedź zamawiającego: Zabezpieczeniem kredytu w rachunku bieżącym będzie weksel wraz z deklaracją wekslową kontrasygnowane przez Skarbnika Gminy
6. Czy wyrażacie Państwo zgodę na dodatkowe zabezpieczenie kredytu w rachunku bieżącym w formie oświadczenia o poddaniu się egzekucji kontrasygnowane przez Skarbnika Gminy
Odpowiedź zamawiającego: Wyrażamy zgodę na dodatkowe zabezpieczenie kredytu w rachunku bieżącym w formie oświadczenia o poddaniu się egzekucji kontrasygnowane przez Skarbnika Gminy
7. Czy wyrażacie Państwo zgodę na zawarcie w umowie kredytowej warunków dodatkowych w brzmieniu:
Dostarczenia do Banku uwiarygodnionych sprawozdań statystycznych, których obowiązek sporządzania wynika z przepisów prawnych dotyczących sprawozdawczości budżetowej, niezbędnych do oceny jego sytuacji finansowej
Informowania każdorazowo na żądanie Banku o zaciągniętych kredytach długoterminowych oraz udzielonych poręczeniach i gwarancjach, z podaniem ich wysokości, terminów spłat oraz form ich zabezpieczenia
Informowania o każdej zmianie adresu, nazwy, siedziby
8. Odpowiedź zamawiającego: Wyrażamy zgodę na zawarcie w umowie kredytowej warunków dodatkowych w brzmieniu zawartym w pytaniu oferenta.:

Jednocześnie oferent prosi o udostępnienie następujących dokumentów:
• Aktualna uchwała Rady Gminy zatwierdzającego aktualny poziom deficytu budżetowego i źródła jego sfinansowania.
Uchwała budżetowa na rok 2014 oraz uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej udostępnione są na stronie www.blizyn.bip.doc.pl w zakładce Budżet i finanse, podkategoria rok 2014 ,
• Uchwała Rady Gminy o udzieleniu przedmiotowego kredytu w rachunku bieżącym
Nie jest wymagana uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu w rachunku bieżącym, a upoważnienie do jego zaciągnięcia wynika z uchwały budżetowej.
• Wykaz aktualnie funkcjonujących kredytów z formą ich zabezpieczenia i harmonogramem spłat.


Podmiot wobec którego istnieje zobowiązanie Tytuł zobowiązania Kwota zobowiązania do spłaty ZabezpieczeniaOkres spłaty
BS Suchedniów kredyt535.000 weksel2010-2015
PKO BP SA Warszawa obligacje6.000.000x2011-2018
BS Suchedniów kredyt1.100.000 weksel2011-2017
PKO BP SA Warszawa obligacje3.500.000x2012-2019
PKO BP SA Warszawa obligacje3.600.000x2013-2021

• Opinie RIO o:
Możliwości sfinansowania deficytu budżetowego planowanego na 2014r.
Prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Bliżyn
Możliwości spłaty przedmiotowego kredytu
Opinie RIO udostępnione na stronie www.blizyn.bip.doc.pl w zakładce Budżet i finanse, podkategoria rok 2014 ,