Ogłoszenie o wyborze oferty na zadanie nr 4/2014

2014-07-29 1114
Art. czytany: 4316 razy

Budowa drogi gminnej Zagórze I, w km 0+000 do 0+725, dł 725 mb w miejscowości Zagórze

OGŁOSZENIE
Gmina Bliżyn informuje, że w wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie 4/2014 pn. „Budowa drogi gminnej Zagórze I, w km 0+000 do 0+725, dł 725 mb w miejscowości Zagórze” jako najkorzystniejszą wybrano ofertę oznaczoną nr 2 złożoną przez firmę:
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
Adrian Cieśla
ul. 17-go stycznia 32
27-200 Starachowice
Za cenę brutto: 460.919,13 zł
Uzasadnienie wyboru oferty: najkorzystniejsza oferta – najniższa cena, najwyższa ocena punktowa.
Streszczenie oceny ofert
Oznaczenie oferty Nr Nazwa i adres Wykonawców Punktacja przyznana ofertom w kryterium cena Punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium
1. Strabag Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków 532,02 532,02
2. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Adrian Cieśla ul. 17-go stycznia 32, 27-200 Starachowice 600 600
3. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Karol Cieśla Chybice 77, 27-225 Pawłów 570,12 570,12
4. DROGMAS Zakład Robót Drogowych Adam Sławiński ul. Szydłowiecka 14, 26-110 Skarżysko-Kamienna 580,38 580,38
5. Firma Usługowo-Handlowa „LECH” Leszek Pióro Górno-Parcele 15, 26-008 Górno 439,26 439,26
6. „BUDROMOST-STARACHOWICE” Sp. z o.o., ul. Św. Rocha 31, 27-215 Wąchock 560,94 560,94
7. Zakład Usług Bdowlanych „LIS-TEL” ul. Kochanowskiego 20, 26-500 Szydłowiec 512,16 512,16

W postępowaniu nie zostały wykluczone i odrzucone oferty wykonawców.
Umowa o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowa drogi gminnej Zagórze I, w km 0+000 do 0+725, dł 725 mb w miejscowości Zagórze” zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 3 lit. a ustawy Pzp przed upływem 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Wójt Gminy Bliżyn
(-) Mariusz Walachnia