Zmiana treści SIWZ na zadanie nr 6/2014

2014-10-22 0935
Art. czytany: 3461 razy

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Bliżyn oraz prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Zamawiający zmienia treść SIWZ poprzez wprowadzenie zmian w załączniku nr 8 do SIWZ
w sekcji II pkt 8:
- katalogowy kod odpadu 20 01 09 zmienia się na kod 10 01 01;
oraz w sekcji II pkt 8 ppkt 1):
- katalogowy kod odpadu 20 01 09 zmienia się na kod 10 01 01.

Zgodnie z art. 38 ust. 4 Pzp informację taką zamieszcza się na stronie internetowej Zamawiającego.
Zmiana treści SIWZ nie zmienia treści ogłoszenia o zamówieniu.


Bliżyn dnia 22.10.2014 r. Wójt
(-) Mariusz Walachnia