A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt Gminy
Rada Gminy
Urząd Gminy
Kontakt
Jednostki organizacyjne
Petycje
Budżet i finanse
Strategie i plany
Nabór na wolne stanowiska
Rewitalizacja
Oferty inwestycyjne
Przetargi
Ogłoszenia
Oświadczenia majątkowe
ZABYTKI
WYBORY
Informacje statystyczne
Środowisko
Rejestr instytucji kultury
Informator Samorządowy
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)
Rejestry
Plany przestrzennego zagospodarowania
Instrukcja obsługi
Międzygminny Związek "Planowania Przestrzennego"
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Interpelacja Nr 113/2020 - Radny Radosław Bułka
» Interpelacja Nr 112/2020 - Radna Monika Gruszczyńska
» Interpelacja Nr 111/2020 - Radny Sławomir Młodawski
» Sesja XVIII Rady Gminy Bliżyn 17 września 2020 r. - imienny wykaz głosowań
» Projekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu
 • Ogłoszenia
 • Ogłoszenie z dnia 30.10.2018 r. o przeprowadzeniu drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości przy ul. Zgodnej

  Ogłoszenie z dnia 30.10.2018
  o przeprowadzeniu drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek
  położonych w obrębie wsi Bliżyn.

  Na podstawie art. 27, 28 ust. 1, art. 37 ust. 1, art. 40 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018, poz.121 z późn. zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.2014.1490), Uchwały Nr XXII/172/2017 Rady Gminy Bliżyn z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących mienie gminne położonych w obrębie wsi Bliżyn oraz Zarządzenia Wójta Gminy Bliżyn nr 0050.76.2018 z dnia 29.10.2018 r.
  Wójt Gminy Bliżyn ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek stanowiących własność Gminy Bliżyn na podstawie ksiąg wieczystych prowadzonych przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej, oznaczonych w ewidencji gruntów numerami:
  613/2 położona w obrębie wsi Bliżyn o powierzchni 0,0970 ha, KW KI1R/00013571/9, cena wywoławcza brutto 39.600,00zł, budowlana, niezabudowana.
  613/3 położona w obrębie wsi Bliżyn o powierzchni 0,1030 ha, KW KI1R/00013571/9, cena wywoławcza brutto 42.075,00zł, budowlana, niezabudowana.
  613/4 położona w obrębie wsi Bliżyn o powierzchni 0,2760 ha, KW KI1R/00013571/9, cena wywoławcza brutto 101.000,00zł, budowlana, zabudowana innym budynkiem niemieszkalnym.

  Pierwszy przetarg na zbycie przedmiotowej nieruchomości odbył się dnia 18.10.2018 r. Nieruchomości oznaczone nr 613/2, 613/3 oraz 613/4 są wolne od obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich, posiadają dostęp do drogi publicznej, możliwość podłączenia do sieci wodociągowej, energetycznej, gazowej oraz kanalizacyjnej. Objęte są miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przyjętym uchwałą nr XIX/127/2008 Rady Gminy w Bliżynie z dnia 22 października 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu sołectwa Bliżyn – „Bliżyn 3”, na obszarze gminy Bliżyn i przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.

  Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 6 grudnia 2018 roku /czwartek/ o godzinie 09.00 dla działki 613/2; o godzinie 09.20 dla działki 613/3; o godzinie 09.40 dla działki 613/4; w budynku Urzędu Gminy w Bliżynie przy ulicy Kościuszki 79A pokój nr 14.
  W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które wpłacą organizatorowi przetargu wadium w wysokości:
  na kupno działki 613/2 kwotę 3.960,00zł. /10% ceny wywoławczej/
  na kupno działki 613/3 kwotę 4.207,50zł. /10% ceny wywoławczej/
  na kupno działki 613/4 kwotę 10.100,00zł. /10% ceny wywoławczej/
  przelewem na rachunek Urzędu Gminy w Bliżynie Nr 04 8520 0007 2001 0010 5688 0002 Bank Spółdzielczy Oddział Bliżyn lub kasie tut. Urzędu w terminie do dnia 30 listopada 2018 r. / piątek/. Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy Bliżyn.
  O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
  Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
  Przetarg się odbędzie chociażby w przetargu brała udział jedna osoba.
  Osoby uczestniczące w przetargu powinny posiadać dokument tożsamości.
  Wpłacone wadium przez uczestnika który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
  Wpłacone wadium przez uczestnika który przetarg przegrał, zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.
  Wpłacone wadium ulega przepadkowi w razie uchylania się osoby, która przetarg wygrała, od zawarcia umowy sprzedaży. W przypadku, jeżeli osoba ustalona nabywcą nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonej kancelarii notarialnej w określonym dniu i godzinie, Wójt Gminy Bliżyn odstąpi od zawarcia umowy sprzedaży.
  Wskazanie działek będących przedmiotem przetargu będzie możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu z tut. Urzędem i na koszt zainteresowanego.
  Dodatkowych informacji udziela Referat Planowania Przestrzennego, Nieruchomości, Dróg i Ochrony Środowiska, stanowisko do spraw gospodarki gruntami i rolnictwa, ul. Kościuszki 79A 26-120 Bliżyn pok. 14 tel. 41 254172 wew. 40, e-mail: [email protected]
  Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu w części lub całości z uzasadnionych przyczyn.
  Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L 119 z 4.5.2016, str. 1—88) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Gminę Bliżyn można uzyskać na stronie www.ugblizyn.bip.doc.pl w zakładce „Informacje o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)”.

  Oryginał ogłoszenia w załączniku.


  Data wprowadzenia: 2018-10-30 1102
  Data upublicznienia: 2018-10-30
  Art. czytany: 915 razy

  » Ogłoszenie o drugim przetargu - rozmiar: 531914 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Maciej Janus
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy w Bliżynie

  czynny w godz.:
  poniedziałek - piątek: 730 - 1530

  Dowody osobiste

  godz. przyjęć
  poniedziałek 745 - 1700
  wtorek-piątek 745 - 1400

  Urząd Stanu Cywilnego,
  Ewidencja Ludności

  godz. przyjęć
  poniedziałek 745 - 1515
  wtorek-piątek 745 - 1400

  Kasa godziny otwarcia:

  Poniedziałek830-1430
  Wtorek800-1200
  Środa800-1400
  Czwartek800-1200
  Piątek800-1200


  adres skrytki ESP na platformie ePUAP:
  /1cqce463n2/skrytka

  Dziennik Ustaw
  Monitor Polski

  Nr rachunku bankowego:
  Konto do opłat różnych
  31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

  Nr rachunku bankowego:
  Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci)
  84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn
  Urząd Gminy Bliżyn
  ul. Kościuszki 79A 26-120 Bliżyn
  Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
  31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

  Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
  84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn