(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt Gminy
Rada Gminy
Urząd Gminy
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
Kontakt
Jednostki organizacyjne
Petycje
Budżet i finanse
Strategie i plany
Nabór na wolne stanowiska
Rewitalizacja
Oferty inwestycyjne
Przetargi
Ogłoszenia
INFORMACJE o kontrolach
Oświadczenia majątkowe
ZABYTKI
WYBORY
Informacje statystyczne
SPORT
Środowisko
Rejestr instytucji kultury
Informator Samorządowy
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)
Rejestry
Plany przestrzennego zagospodarowania
Instrukcja obsługi
Międzygminny Związek "Planowania Przestrzennego"
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Informacja o ofertach - Dostawa wyposażenia w ramach projektu 'Cyfrowa Gmina Bliżyn'
» Zestawienie ofert - Przeprowadzenie szkolenia dla urzędników (pracowników Urzędu Gminy Bliżyn i jednostek podległych) w zakresie cyberbezpieczeństwa (edukacja cyfrowa dla urzędników)
» Zestawienie ofert - Wykonanie Diagnozy Cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Bliżyn wraz z usługami doradczymi
» Informacja o kwocie przeznaczonej na zadanie - Dostawa wyposażenia w ramach projektu 'Cyfrowa Gmina Bliżyn'
» Wyjaśnienia nr 6 do zadania Dostawa wyposażenia w ramach projektu pn. „ Cyfrowa Gmina Bliżyn”
 • Przetargi
 • Przetargi - rok 2018
 • Ogłoszenie nr 642744-N-2018 z dnia 2018-10-30 r. Gmina Bliżyn: Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych na terenie gminy Bliżyn w sezonach zimowych 2018/2019 i 2019/2020

  Gmina Bliżyn: Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych na terenie gminy Bliżyn w sezonach zimowych 2018/2019 i 2019/2020
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
  Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
  Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
  Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
  Nie

  Nazwa projektu lub programu

  O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
  Nie

  Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
  Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
  Nie
  Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
  Nie
  Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
  Nie

  Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
  Nie
  W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
  Informacje dodatkowe:
  I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Bliżyn, krajowy numer identyfikacyjny 29100998100000, ul. ul. Kościuszki , 26120 Bliżyn, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 412 541 172, e-mail [email protected], faks 412 541 236.
  Adres strony internetowej (URL): www.ugblizyn.bip.doc.pl
  Adres profilu nabywcy:
  Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

  I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
  Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

  I.4) KOMUNIKACJA:
  Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
  Tak
  www.ugblizyn.bip.doc.pl

  Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
  Tak
  www.ugblizyn.bip.doc.pl

  Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
  Nie


  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
  Elektronicznie
  Nie
  adres


  Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Nie
  Inny sposób:

  Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Tak
  Inny sposób:
  Oferty muszą być składane w formie pisemnej
  Adres:
  Urząd Gminy w Bliżynie ul. Kościuszki 79A, 26-120 Bliżyn

  Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
  Nie
  Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych na terenie gminy Bliżyn w sezonach zimowych 2018/2019 i 2019/2020
  Numer referencyjny: ZD.271.2.2018
  Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
  Nie

  II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
  II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
  Zamówienie podzielone jest na części:
  Nie
  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

  Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:  II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Wykonanie usług mających na celu zwalczanie śliskości, usuwanie błota pośniegowego, zlodowaciałych warstw śniegu, odśnieżanie i posypywanie dróg i placów oraz wywóz nadmiaru śniegu w sezonach zimowych 2018/2019 i 2019/2020. Zimowym utrzymaniem objęte będą drogi gminne, wewnętrzne w ilości 72,131 km i drogi powiatowe w ilości 41,409 km oraz parkingi gminne (5 miejsc) na terenie gminy Bliżyn wg wykazu dróg gminnych i wewnętrznych, dróg powiatowych oraz parkingów. Przewiduje się wywóz 500 m3 śniegu w ciągu jednego sezonu. Plan sytuacyjny dróg gminnych i wewnętrznych oraz dróg powiatowych, parkingów do zimowego utrzymania przedstawia załącznik nr 4 do umowy. Wykonawca przyjmie na siebie obowiązek wykonywania usług w następujący sposób: 1) akcja czynna – polegająca na pracy sprzętu bezpośrednio na drodze. Drogi utrzymywane będą w II standardzie zimowego utrzymania, których zasady przedstawia załącznik nr 5 do umowy na zimowe utrzymanie dróg. Akcja czynna rozpocznie się w chwili wydania przez Zamawiającego dyspozycji wyjazdu do pracy sprzętu bezpośrednio na drodze, 2) akcja bierna polegająca na pozostawieniu sprzętu wraz z operatorem w pełnej gotowości do podjęcia akcji czynnej, 3) przejście akcji czynnej na akcję bierną uwarunkowane będzie wystąpieniem konkretnych czynników pogodowych i w zależności od nich, nastąpi uznanie przez ZAMAWIAJĄCEGO typu akcji w dobie rozliczeniowej wykonywanej usługi. W przypadku nagłej zmiany warunków pogodowych decyzję o przejściu z akcji biernej na akcję czynną podejmuje WYKONAWCA powiadamiając ZAMAWIAJĄCEGO, 4) wywóz śniegu z miejsc nagromadzenia nadmiaru śniegu wykonywane będzie na zlecenie Zamawiającego. Śnieg należy wywieść w miejsce zorganizowane przez Wykonawcę w ramach zaoferowanej ceny wywozu śniegu, 5) doba rozliczeniowa danego typu akcji rozpoczynać się będzie o godzinie 000 i będzie trwać do godz. 2400. W jednej dobie może wystąpić tylko jeden typ akcji, 6) zakres usług nie dotyczy odśnieżania i zwalczania śliskości na chodnikach, 7) wykonawca realizujący usługę zapewnia: - dostateczną ilość sił i środków gwarantujących terminowe i jakościowe wykonywanie zakresu rzeczowego usługi, - służbę dyżurną, - przekazywanie Zamawiającemu informacji o warunkach panujących na drogach, 8) w ramach realizacji przedmiotu zamówienia należy wykonać również wszelkie prace pomocnicze i towarzyszące, które są konieczne do prawidłowego wykonania usługi, 9) część dróg gminnych, wewnętrznych i powiatowych posiadają gruntową nawierzchnię jak również małą szerokość pasa drogowego. Wykonawca samodzielnie zdecyduje o rodzaju sprzętu do zimowego utrzymania tychże dróg. Zamawiający sugeruje wykorzystanie opłużonego ciągnika, 10) stan gotowości do akcji zimowego utrzymania jezdni dróg trwa od 5 listopada do 15 kwietnia roku następnego. 11) Uruchomienie i zawieszenie akcji zimowego utrzymania następować będzie na podstawie pisemnego lub telefonicznego potwierdzonego następnie w formie pisemnej powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego, 12) zimowe utrzymanie dróg należy w miarę możliwości wykonywać w godzinach nocnych (przed godz. 6.00). 13) usługi zimowego utrzymania dróg należy wykonywać zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru.


  Data wprowadzenia: 2018-10-30 1431
  Data upublicznienia: 2018-10-30
  Art. czytany: 1926 razy

  » Ogłoszenie o zamówieniu - rozmiar: 487193 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » SIWZ - rozmiar: 836810 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Szczegółowe Specyfikacje Techniczne - rozmiar: 354620 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Załącznik nr 10 wykaz narzędzi - rozmiar: 440221 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » załącznik nr 1 Formularz_oferty - rozmiar: 524907 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Załącznik nr 2 zestawienie ofertowe - rozmiar: 254733 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Załącznik nr 3 oswiadczenie warunki-udzialu-postepowanie - rozmiar: 455591 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Załącznik nr 4 do umowy plan dróg do zimowego utrzymania w sezonach 2018-2019 i 2019-2020 - rozmiar: 333314 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Załącznik nr 4 oswiadczenie-podstawy-wykluczenia - rozmiar: 476360 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » załącznik nr 5 grupa kapitałowa - rozmiar: 534497 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » załącznik nr 6 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - rozmiar: 402684 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » załącznik nr 7 Wzór umowy - rozmiar: 855172 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » załącznik nr 8 Wykaz_usług - rozmiar: 473366 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Załącznik nr 9 oświadczenie-o-niezaleganiu - rozmiar: 458272 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Grzegorz Patura lub: [email protected]
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy w Bliżynie

  czynny w godz.:
  poniedziałek - piątek: 730 - 1530

  Dowody osobiste

  godz. przyjęć
  poniedziałek 745 - 1500
  wtorek-piątek 745 - 1400

  Urząd Stanu Cywilnego,
  Ewidencja Ludności

  godz. przyjęć
  poniedziałek 745 - 1500
  wtorek-piątek 745 - 1400

  Kasa godziny otwarcia:

  Poniedziałek830-1430
  Wtorek800-1200
  Środa800-1400
  Czwartek800-1200
  Piątek800-1200


  adres skrytki ESP na platformie ePUAP:
  /1cqce463n2/skrytka

  Dziennik Ustaw
  Monitor Polski

  Nr rachunku bankowego:
  Konto do opłat różnych
  31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

  Nr rachunku bankowego:
  Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci)
  84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn
  Urząd Gminy Bliżyn
  ul. Kościuszki 79A 26-120 Bliżyn
  Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
  31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

  Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
  84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn