A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt Gminy
Rada Gminy
Urząd Gminy
Kontakt
Jednostki organizacyjne
Petycje
Budżet i finanse
Strategie i plany
Nabór na wolne stanowiska
Rewitalizacja
Oferty inwestycyjne
Przetargi
Ogłoszenia
Oświadczenia majątkowe
ZABYTKI
WYBORY
Informacje statystyczne
Środowisko
Rejestr instytucji kultury
Informator Samorządowy
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)
Rejestry
Plany przestrzennego zagospodarowania
Instrukcja obsługi
Międzygminny Związek "Planowania Przestrzennego"
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Wymagania weterynaryjne przy prowadzeniu uboju na własny użytek
» Zaproszenie do zgłaszania kandydatów
» Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
» Obwieszczenie PKW z 30 czerwca o kandydatach w II turze wyborów
» Informacja o aktualizacji podstawowej kwoty dotacji, statystycznej liczbie uczniów, wskaźniku zwiększającym oraz najbliższej gminie, o której mowa w art. 10 ustawy o finansowaniu ...
Zarządzenie Nr 46/2011 Wójta Gminy Bliżyn - w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Bliżynie.

Z dnia: 25 sierpnia 2011r.

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Bliżynie stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 75/2003 Wójta Gminy Bliżyn z dnia 30 grudnia 2003r. z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany:
1) § 10 ust. 1 lit. f otrzymuje brzmienie: f) stanowisko ds. powszechnego obowiązku obrony i ochrony przeciwpożarowej – PP.
2) w § 10 pkt 3 do samodzielnych stanowisk pracy wprowadza się oznakowanie:
a) rozwoju strategicznego gminy – ZD
b) zagospodarowania przestrzennego gminy – ZP
c) gospodarki gruntami i rolnictwa - GG
d) inwestycji komunalnych – IK
e) ochrony środowiska i gospodarki odpadami – OŚ
f) infrastruktury technicznej - GK
3) § 21 pkt 16 otrzymuje brzmienie: „ 16.Wykonywanie zadań obronnych zawartych w ustawie o powszechnym obowiązku obrony oraz przepisach szczególnych. Ponadto do zadań wspólnych referatów i samodzielnych stanowisk pracy należy współdziałanie w realizacji zadań wykonywanych w ramach powszechnego obowiązku obrony, zarządzania kryzysowego i OC, a w szczególności:
a) uczestniczenie w planowaniu oraz wykonywanie zadań obronnych wynikających z opracowanego planu operacyjnego funkcjonowania i kart realizacji zadań operacyjnych,
b) współdziałanie w realizacji przedsięwzięć związanych z przygotowaniem systemu kierowania bezpieczeństwem gminy, w tym przygotowaniem do wykonywania zadań w składzie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz funkcjonowaniem na stanowisku kierowania,
c) wykonywanie zadań w zakresie zapobiegania zagrożeniu życia, zdrowia lub mienia oraz zagrożeniom środowiska i porządku publicznego, zapobiegania klęską żywiołowym i innym nadzwyczajnym zagrożeniom, a także zwalczania i usuwania ich skutków na zasadach określonych w ustawach,
d) uczestniczenie w szkoleniu obronnym organizowanym przez urząd oraz organy nadrzędne”.
4) § 21 skreśla się pkt 17.
5) dodaje się § 43 w brzmieniu:”§ 43. W przypadkach szczególnych zagrożeń realizację zadań obronnych, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej dla wszystkich pracowników urzędu określa regulamin organizacyjny urzędu na okres zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i czas wojny”.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Bliżyn
(-) Mariusz Walachnia


Data wprowadzenia: 2011-08-31 1329
Data upublicznienia: 2011-08-31
Art. czytany: 1051 razy

Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Grzegorz Patura lub: [email protected]
» Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy w Bliżynie

czynny w godz.:
poniedziałek - piątek: 730 - 1530

Dowody osobiste

godz. przyjęć
poniedziałek 745 - 1700
wtorek-piątek 745 - 1400

Urząd Stanu Cywilnego,
Ewidencja Ludności

godz. przyjęć
poniedziałek 745 - 1515
wtorek-piątek 745 - 1400

Kasa godziny otwarcia:

Poniedziałek830-1430
Wtorek800-1200
Środa800-1400
Czwartek800-1200
Piątek800-1200


adres skrytki ESP na platformie ePUAP:
/1cqce463n2/skrytka

Dziennik Ustaw
Monitor Polski

Nr rachunku bankowego:
Konto do opłat różnych
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego:
Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci)
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn
Urząd Gminy Bliżyn
ul. Kościuszki 79A 26-120 Bliżyn
Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn