(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt Gminy
Rada Gminy
Urząd Gminy
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
Kontakt
Jednostki organizacyjne
Petycje
Budżet i finanse
Strategie i plany
Nabór na wolne stanowiska
Rewitalizacja
Oferty inwestycyjne
Przetargi
Ogłoszenia
INFORMACJE o kontrolach
Oświadczenia majątkowe
ZABYTKI
WYBORY
Informacje statystyczne
SPORT
Środowisko
Rejestr instytucji kultury
Informator Samorządowy
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)
Rejestry
Plany przestrzennego zagospodarowania
Instrukcja obsługi
Międzygminny Związek "Planowania Przestrzennego"
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Taryfa obowiązuje od dnia 20.06.2024 r. - dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Skarżysku-Kamiennej
» OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO o przystąpieniu do sporządzenia Planu zagospodarowania przestrzennego województwa świętokrzyskiego.
» Informacja o wynikach konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury
» P r o t o k ó ł Nr III/2024 z III sesji Rady Gminy Bliżyn, która odbyła się w dniu 28 maja 2024r. w świetlicy OSP w Bliżynie.
» Stan na dzień ślubowania 7 maja 2024 r.
 • WYBORY
 • Wybory ławników na kadencję 2020-2023 (archiwum)
 • I N F O R M A C J A o przystąpieniu do wyborów ławników na kadencję 2020 - 2023

  I N F O R M A C J A
  o przystąpieniu do wyborów ławników na kadencję 2020 - 2023


  Informuję, że Rada Gminy Bliżyn przystępuje do wyboru 3 ławników do Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej, w tym 2 do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy, na kadencję 2020 – 2023.
  Podstawa prawna:
  - ustawa z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz.52 z późn.zm.),
  - rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz.U. Nr 121, poz.693).

  Ławnikiem może być wybrany ten, kto:
  1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
  2) jest nieskazitelnego charakteru;
  3) ukończył 30 lat;
  4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
  5) nie przekroczył 70 lat;
  6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
  7) posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.
  Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

  Ławnikami nie mogą być:
  1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
  2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
  3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
  4) adwokaci i aplikanci adwokaccy;
  5) radcy prawni i aplikanci radcowscy;
  6) duchowni;
  7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
  8) funkcjonariusze Służby Więziennej;
  9) radni gminy, powiatu i województwa.
  Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.  Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radzie gminy:
  1) prezesi właściwych sądów;
  2) stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych;
  3) co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

  Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:
  1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
  2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
  3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
  4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz.U. poz.2217 oraz z 2018r. poz.1000 i 1544), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
  - wymienione dokumenty w pkt 1-4powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia,
  5) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

  Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji. Dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.

  Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.
  Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.

  Kandydatów na ławników zgłasza się radzie gminy w terminie do dnia 30 czerwca 2019r.
  Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną po 30 czerwca 2019r. a także zgłoszenia, które nie będą spełniały wymagań formalnych określonych w ustawie i rozporządzeniu pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

  Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.

  Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

  Karty zgłoszenia kandydatów na ławników udostępnia, szczegółowych informacji w sprawie wyboru ławników udziela oraz zgłoszenia przyjmuje:
  Urząd Gminy Bliżyn, ul.Kościuszki 79A, pok. Nr 18, tel. (41) 25-41-172, (41) 25-41-104.
  Druki są również dostępne na stronie internetowej Gminy, www.ugblizyn.bip.doc.pl

  Wyboru ławników Rada Gminy dokona w głosowaniu tajnym w terminie do końca października 2019r.

  Przewodniczący Rady
  Jacek Krzepkowski


  Data wprowadzenia: 2019-06-07 1304
  Data upublicznienia: 2019-06-07
  Art. czytany: 3507 razy

  » Druki oświadczeń dla kandydatów - rozmiar: 263869 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Karta zgłoszenia na ławnika - rozmiar: 326750 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Karta zgłoszenia na ławnika (wersja edytowalna) - rozmiar: 75693 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Lista osób zgłaszających kandydata na ławnika na kadencję 2020-2023 - rozmiar: 275456 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Grzegorz Patura lub: [email protected]
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy w Bliżynie

  czynny w godz.:
  poniedziałek - piątek: 730 - 1530

  Urząd Stanu Cywilnego
  Dowody osobiste
  Ewidencja Ludności

  godz. przyjęć
  poniedziałek 745 - 1500
  wtorek-piątek 745 - 1400

  Kasa godziny otwarcia:

  Poniedziałek830-1430
  Wtorek800-1200
  Środa800-1400
  Czwartek800-1200
  Piątek800-1200


  adres skrytki ESP na platformie ePUAP:
  /1cqce463n2/skrytka

  Dziennik Ustaw
  Monitor Polski

  Nr rachunku bankowego:
  Konto do opłat różnych
  31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

  Nr rachunku bankowego:
  Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci)
  84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn
  Urząd Gminy Bliżyn
  ul. Kościuszki 79A 26-120 Bliżyn
  Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
  31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

  Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
  84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn