A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt Gminy
Rada Gminy
Urząd Gminy
Kontakt
Jednostki organizacyjne
Petycje
Budżet i finanse
Strategie i plany
Nabór na wolne stanowiska
Rewitalizacja
Oferty inwestycyjne
Przetargi
Ogłoszenia
Oświadczenia majątkowe
ZABYTKI
WYBORY
Informacje statystyczne
Środowisko
Rejestr instytucji kultury
Informator Samorządowy
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)
Rejestry
Plany przestrzennego zagospodarowania
Instrukcja obsługi
Międzygminny Związek "Planowania Przestrzennego"
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Wymagania weterynaryjne przy prowadzeniu uboju na własny użytek
» Zaproszenie do zgłaszania kandydatów
» Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
» Obwieszczenie PKW z 30 czerwca o kandydatach w II turze wyborów
» Informacja o aktualizacji podstawowej kwoty dotacji, statystycznej liczbie uczniów, wskaźniku zwiększającym oraz najbliższej gminie, o której mowa w art. 10 ustawy o finansowaniu ...
Zarządzenie Nr 49/11 Wójta Gminy Bliżyn - w sprawie podjęcia prac planistycznych dotyczących sporządzenia projektu uchwały budżetowej Gminy Bliżyn na 2012 rok oraz prac planistycznych dotyczących sporządzenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bliżyn na lata 2012-2025, określenia szczegółowości, formy i zasad według jakich, materiały planistyczne winny być złożone.

Z dnia: 12 września 2011r.

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm./, art.230 ust.1 i art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240, zm. z 2010r. Nr 28, poz.146) oraz uchwały Nr XXXVII/247/2010 Rady Gminy Bliżyn z dnia 26 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej (wraz z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§ 1.1. Z uwagi na zaplanowane w wieloletnich planach na 2012r. i dalsze lata istotnych dla funkcjonowania gminy, a wysoko nakładowych inwestycji zarządzam zaplanowanie w propozycjach na 2012 rok tylko niezbędnych zadań.
2.W celu opracowania projektu budżetu Gminy Bliżyn na 2012 rok zobowiązuję do wykonania następujących prac, z zachowaniem warunków niżej podanych:
1) Kierownicy samorządowych jednostek budżetowych sporządzają „Wstępny projekt planu finansowego” zawierający materiały dotyczące prognozowanych dochodów i wydatków, w szczegółowości do działu, rozdziału i paragrafu klasyfikacji budżetowej i dołączają do nich szczegółową cześć opisową w zakresie projektowanych niezbędnych w jednostce dla roku budżetowego przedsięwzięć, w tym majątkowych oraz zakładanych na koniec roku należności i zobowiązań jednostki,
2) Kierownik instytucji kultury – zobowiązany jest opracować materiały jak dla planu finansowego i dołączyć do nich szczegółową cześć opisową w zakresie niezbędnych zakładanych w jednostce dla roku budżetowego przedsięwzięć, w tym majątkowych, niezbędnej dotacji podmiotowej z budżetu gminy, innych dochodów zewnętrznych (w tym planowanych z budżetu UE), projektowanego wyniku oraz zakładanych na koniec roku należności i zobowiązań jednostki,
3) Kierownicy referatów i pracownicy samodzielnych stanowisk pracy Urzędu Gminy zobowiązani są do opracowania materiałów odpowiednio w zależności od merytorycznego zakresu działania, w sposób następujący:
- dla projektowanych dochodów w podziale:
a) dochody bieżące – wpływy z podatków wg rodzaju, opłat, naliczanych przez Urząd czynszów, dzierżaw, świadczonych usług, dochody naliczane na podstawie odrębnych ustaw tj. prawo ochrony środowiska, ustawa o wychowaniu w trzeźwości, zakładane dofinansowanie z innych budżetów do planowanych projektów nieinwestycyjnych – w tym dofinansowanie z UE, pozostałe dochody bieżące,
b) dochody majątkowe – wpływy z zakładanej sprzedaży majątku gminy, z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, zakładane dofinansowanie z innych budżetów do planowanych projektów inwestycyjnych – w tym dofinansowanie z UE, pozostałe dofinansowania do inwestycji z zewnątrz,
- dla projektowanych wydatków w podziale:
a) wydatki bieżące - nieinwestycyjne: wynagrodzenia i pochodne od nich, dotacje dla jednostek zewnętrznych wykonujących zadania gminy, zakupy materiałów i szeroko pojętych usług, zlecone remonty w podziale na zadania i ich szacunkową wartość, zakupy energii, pozostałe wydatki rzeczowe, wydatki na zakładane projekty dofinansowane ze środków UE, pozostałe wydatki nieinwestycyjne,
b) wydatki majątkowe tj. inwestycyjne: wykaz zakładanych zadań rzeczowych z podaniem ich wartości ogółem, zakupów inwestycyjnych oraz źródeł finansowania (własne, dotacje z zewnątrz w tym z UE.
3. Opracowanie materiałów planistycznych, następuje w oparciu o następujące założenia;
1) plan zatrudnienia,
2) prognozowany wzrost wynagrodzenia w jednostkach gminy 5% w stosunku do ich poziomu na dzień 31 grudnia 2011 roku (poza urzędowymi lub regulaminowymi zmianami)
3) wskaźnik wzrostu pozostałych wydatków (kosztów), jakimi należy się kierować przy sporządzaniu projektu wg przewidywanej średniorocznej inflacji 2,8.%,
4) prognozowany wzrost stawki podatków i opłat lokalnych 5%,
5) prognozowane kwoty odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na jednego pracownika 1.138zł, na emeryta i rencistę objętego opieką socjalną 180zł.
4. Jednostki pomocnicze Gminy (sołectwa) składają wnioski o dofinansowanie zadań z budżetu gminy w trybie ustawy o Funduszu Sołeckim.
5. Opracowane materiały planistyczne wraz z częścią opisową, dotyczące projektu budżetu na 2012r. winny być złożone poprzez dziennik korespondencji przychodzącej do Urzędu Gminy, najpóźniej do dnia 15 października 2011 roku.

§ 2. 1. W celu opracowania wraz z projektem budżetu na 2012r. projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy zarządzam opracowanie projektu tej prognozy dla Gminy Bliżyn na lata 2011-2025.
2. W tym celu zobowiązuje niżej wymienione osoby odpowiednio w zależności od merytorycznego zakresu działania do wykonania niżej podanych prac z zachowaniem następujących zasad;
1)Kierownicy gminnych jednostek (wszystkie) – sporządzają materiały planistyczne w zakresie wykazania zadań wieloletnich, których realizacja została rozpoczęta w latach wcześniejszych i będzie kontynuowana lub planowanych do rozpoczęcia aż do momentu zakończenia, z podaniem kwot wydatków, w podziale na poszczególne lata realizacji.
Dane dotyczyć powinny umów zawartych lub planowanych do zawarcia w celu zachowania ciągłości funkcjonowania jednostki, przedsięwzięć realizowanych ze środków własnych oraz środków zewnętrznych obejmujących okres od początku realizacji do zakończenia:
a) w zakresie wydatków bieżących
1a) umowy na ciągłość jednostki związane z jej funkcjonowaniem – np.: umowy dostawy energii, gazu, wody, umowy na świadczenie usług telekomunikacyjnych stacjonarnych i komórkowych, monitoring obiektów, umowy dzierżawy lokalu stanowiącego siedzibę jednostki, usługi komunalne, bankowe, pocztowe, umowy licencyjne, usługi serwisowe programów komputerowych i sprzętu, usługi kominiarskie, dozór urządzeń itp. .wg załącznika Nr1
1b) przedsięwzięcia – np.: transport zbiorowy dla mieszkańców gminy, oświetlenie uliczne na terenie gminy, konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy, umowy dowozu uczniów, opracowanie planu przestrzennego zagospodarowania itp., wg załącznika nr 2
1c) przedsięwzięcia związane z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z UE i ze źródeł zagranicznych – tj. wydatki na utrzymanie ciągłości zakończonych projektów w okresie ustalonym w umowie o przyznaniu pomocy tj. od roku zakończenia przedsięwzięcia do roku wynikającego z umów, wg załącznika nr 2
Ustalone wartości wydatków na rok 2012 należy waloryzować 3% wskaźnikiem przez wszystkie lata objęte prognozą.
b) w zakresie wydatków majątkowych – przedsięwzięcia kontynuowane lub nowe planowane do wykonania wg załącznika Nr 3,
2) Kierownicy referatów, pracownicy samodzielnych stanowisk pracy Urzędu Gminy, zobowiązani są do opracowania materiałów planistycznych na zasadach jak wyżej.
3. W zakresie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane należy uwzględnić wszystkie planowane wynagrodzenia wraz z nagrodami i ewentualnymi odprawami w roku 2012 a w okresie objętym prognozą tj. do roku 2025 wynagrodzenia wraz ze składkami waloryzować o 3% wskaźnik wzrostu a pozostałe składniki wynagrodzeń uwzględnić zgodnie z teczką akt osobowych pracowników wg załącznika nr 4 i 5 .
4. Materiały planistyczne dotyczące projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy winne być opracowane i złożone wraz z częścią opisową w terminie i na zasadach podanych w § 1 ust 5 zarządzenia.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega przekazaniu adresatom wymienionym w § 2 oraz wykazie odbiorców będącym załącznikiem Nr 6 do niniejszego zarządzenia.

Wójt Gminy Bliżyn
(-) Mariusz Walachnia


Data wprowadzenia: 2011-09-27 0846
Data upublicznienia: 2011-09-27
Art. czytany: 1012 razy

» Załącnzik Nr 3 - rozmiar: 120832 bajtów
Typ pliku: application/msword
» Załącznik Nr 1 - rozmiar: 49152 bajtów
Typ pliku: application/msword
» Załącznik Nr 2 - rozmiar: 77312 bajtów
Typ pliku: application/msword
» Załącznik Nr 4 - rozmiar: 18944 bajtów
Typ pliku: application/vnd.ms-excel
» Załącznik Nr 5 - rozmiar: 20992 bajtów
Typ pliku: application/vnd.ms-excel
» Załącznik Nr 6 - rozmiar: 25600 bajtów
Typ pliku: application/msword
Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Grzegorz Patura lub: [email protected]
» Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy w Bliżynie

czynny w godz.:
poniedziałek - piątek: 730 - 1530

Dowody osobiste

godz. przyjęć
poniedziałek 745 - 1700
wtorek-piątek 745 - 1400

Urząd Stanu Cywilnego,
Ewidencja Ludności

godz. przyjęć
poniedziałek 745 - 1515
wtorek-piątek 745 - 1400

Kasa godziny otwarcia:

Poniedziałek830-1430
Wtorek800-1200
Środa800-1400
Czwartek800-1200
Piątek800-1200


adres skrytki ESP na platformie ePUAP:
/1cqce463n2/skrytka

Dziennik Ustaw
Monitor Polski

Nr rachunku bankowego:
Konto do opłat różnych
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego:
Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci)
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn
Urząd Gminy Bliżyn
ul. Kościuszki 79A 26-120 Bliżyn
Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn