A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt Gminy
Rada Gminy
Urząd Gminy
Kontakt
Jednostki organizacyjne
Petycje
Budżet i finanse
Strategie i plany
Nabór na wolne stanowiska
Rewitalizacja
Oferty inwestycyjne
Przetargi
Ogłoszenia
Oświadczenia majątkowe
ZABYTKI
WYBORY
Informacje statystyczne
Środowisko
Rejestr instytucji kultury
Informator Samorządowy
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)
Rejestry
Plany przestrzennego zagospodarowania
Instrukcja obsługi
Międzygminny Związek "Planowania Przestrzennego"
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Interpelacja Nr 113/2020 - Radny Radosław Bułka
» Interpelacja Nr 112/2020 - Radna Monika Gruszczyńska
» Interpelacja Nr 111/2020 - Radny Sławomir Młodawski
» Sesja XVIII Rady Gminy Bliżyn 17 września 2020 r. - imienny wykaz głosowań
» Projekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu
 • Przetargi
 • Przetargi - rok 2020
 • Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bliżyn, Wojtyniów i Brzeście - Zadanie Nr 4/2020

  I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Bliżyn, krajowy numer identyfikacyjny 29100998100000, ul. Kościuszki 79A, 26-120 Bliżyn, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 412 541 172, e-mail [email protected], faks 412 541 236.
  Adres strony internetowej (URL): www.ugblizyn.bip.doc.pl

  II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Brzeście” został podzielony na dwa zadania (części):  Zadanie nr 1 – Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bliżyn w rejonie ul. Źródlanej i ul. Skrajnej - Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bliżyn w rejonie ul. Źródlanej i ul. Skrajnej na podstawie pozwolenia na budowę Starosty Skarżyskiego – Decyzja nr 306/2016 z dnia 25.11.2016r. W ramach przedmiotu zamówienia w szczególności należy wykonać: grawitacyjną sieć kanalizacji sanitarnej z rur PCV Ø200 o długości 209,0m i PVC Ø160 o długości 50,0m oraz kanały boczne – przykanaliki o długości 40,0m. Łączna długość sieci kanalizacyjnej wynosi l = 259,0m oraz przykanaliki o długości l = 40,0m. Zakres zamówienia dotyczy kanału lokalizowanego w ul. Skrajnej w Bliżynie z włączeniem do studzienki S5. Zakres inwestycji obejmuje budowę kanału na odcinku: - od studzienki S5 poprzez studzienki S6-S7-S8-S9 do studzienki S10 oraz - S9 – S9.1; - S6 – S6.1- S6.2 – S6.3 – S6.4 – S6.5 – S6.7 – S6.8 – S6.9 oraz kanały boczne – przykanaliki nr: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15. Pozostały zakres inwestycji objęty pozwoleniem na budowę został wyłączony z zakresu przewidzianego do realizacji w ramach przedmiotowego zamówienia.  Zadanie nr 2 – Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bliżyn i Wojtyniów w kierunku Brześcia - Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji sanitarnej na terenie obrębu: Bliżyn, Wojtyniów i Brzeście zgodnie z pozwoleniem na budowę Starosty Skarżyskiego – Decyzja nr 12/2020 z dnia 14.01.2020r. oraz zgodnie z pozwoleniem na budowę Wojewody Świętokrzyskiego – Decyzja nr 71/2019 z dnia 05.12.2019r. w zakresie terenu zamkniętego kolejowego i drogi krajowej nr 42. Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej wraz z z przyłączami do budynków, przepompownią ścieków. W ramach przedmiotu zamówienia w szczególności należy wykonać: kanały sanitarne o łącznej długości sieci l = 3664m., w tym: kanał sanitarny grawitacyjny wykonany z rur PVC Ø200 o długości l = 2023m i z rur PVC Ø160 o długości l = 1037,5m, kanał tłoczny PEHD Ø160 o długości 603,5m, przepompownię ścieków P20a, przyłącza 48 szt. z rur PVC Ø160 o długości 255,0m. Realizacja poszczególnych przyłączy kanalizacyjnych nastąpi po akceptacji ich wykonania przez Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej. Ilość i długość przyłączy kanalizacyjnych do wykonania może ulec zmianie. W ramach zadania wykonane zostaną przejścia w drodze krajowej nr 42 oraz w drogach gminnych oraz przejście w terenie zamkniętym, który stanowi linia kolejowa PKP.

  Ogłoszenie nr 569119-N-2020 z dnia 2020-08-03 r.


  Data wprowadzenia: 2020-08-03 0953
  Data upublicznienia: 2020-08-03
  Art. czytany: 363 razy

  » Ogłoszenie o przetargu - rozmiar: 183114 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » SIWZ - rozmiar: 9102845 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Załącznik nr 10 - projekt budowlany zad. 1 (kan. Bliżyn ul. Źródlana i ul. Skrajna) - rozmiar: 68576082 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Załącznik nr 10 - projekt budowlany zad. 2 (kan. Bliżyn i Wojtyniów w k-ku Brześcia) - rozmiar: 70410863 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Załącznik nr 10 - projekt budowlany zad. 2 (kan.- dr. krajowa oraz teren zamknięty PKP) - rozmiar: 30861896 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Załącznik nr 10 - specyfikacja techniczna zad.1 (kan. Bliżyn ul. Źródlana i ul. Skrajna) - rozmiar: 8659009 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Załącznik nr 10 - specyfikacja techniczna zad. 2 (kan. Bliżyn i Wojtyniów w k-ku Brześcia) - rozmiar: 9901028 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Załącznik nr 1 - formularz ofertowy - rozmiar: 609443 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Załącznik nr 2 - oświadczenie o podwykonawcach - rozmiar: 349838 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Załącznik nr 3 - oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - rozmiar: 436939 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Załącznik nr 4 - oświadczenie wykonawcy o wykluczeniach - rozmiar: 454972 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Załącznik nr 5 - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej - rozmiar: 518085 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Załącznik nr 6 - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia - rozmiar: 545433 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Załącznik nr 7 - wzór umowy - rozmiar: 658462 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Załącznik nr 8 - wykaz robót budowlanych - rozmiar: 427596 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Załącznik nr 9a - przedmiar robót - rozmiar: 1602894 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Załącznik nr 9b - przedmiar robót - rozmiar: 4770690 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Załącznik nr 9b - przedmiar robót (aktualizacja) zadanie nr 2 - rozmiar: 3902791 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Grzegorz Patura lub: [email protected]
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy w Bliżynie

  czynny w godz.:
  poniedziałek - piątek: 730 - 1530

  Dowody osobiste

  godz. przyjęć
  poniedziałek 745 - 1700
  wtorek-piątek 745 - 1400

  Urząd Stanu Cywilnego,
  Ewidencja Ludności

  godz. przyjęć
  poniedziałek 745 - 1515
  wtorek-piątek 745 - 1400

  Kasa godziny otwarcia:

  Poniedziałek830-1430
  Wtorek800-1200
  Środa800-1400
  Czwartek800-1200
  Piątek800-1200


  adres skrytki ESP na platformie ePUAP:
  /1cqce463n2/skrytka

  Dziennik Ustaw
  Monitor Polski

  Nr rachunku bankowego:
  Konto do opłat różnych
  31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

  Nr rachunku bankowego:
  Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci)
  84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn
  Urząd Gminy Bliżyn
  ul. Kościuszki 79A 26-120 Bliżyn
  Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
  31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

  Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
  84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn