(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt Gminy
Rada Gminy
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
Urząd Gminy
Kontakt
Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
Jednostki organizacyjne
Petycje
Budżet i finanse
Strategie i plany
Nabór na wolne stanowiska
Rewitalizacja
Oferty inwestycyjne
Przetargi
Ogłoszenia
Oświadczenia majątkowe
ZABYTKI
WYBORY
Informacje statystyczne
Środowisko
Rejestr instytucji kultury
Informator Samorządowy
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)
Rejestry
Plany przestrzennego zagospodarowania
Instrukcja obsługi
Międzygminny Związek "Planowania Przestrzennego"
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zapytanie cenowe - Remont pomostów Kąpieliska Bliżyn
» Informacja o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa w 2020 r.
» Ogłoszenie Wójta Gminy Bliżyn - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży nr 1/2021
» Lista zalecanych odmian do uprawy na obszarze województwa świętokrzyskiego
» Ogłoszenie o sesji 1 marca 2021 r. o g. 13.00
 • Ogłoszenia
 • Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości położonych w Ubyszowie oraz Gilowie

  Ogłoszenie z dnia 18.08.2020
  o przeprowadzeniu przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Ubyszów oraz Gilów
  Na podstawie art. 27, 28 ust. 1, art. 37 ust. 1, art. 39, art. 40 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020, poz.65 z późn. zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 poz. 1490), Uchwały Nr XIII/111/04 Rady Gminy w Bliżynie z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie zbycia nieruchomości, Uchwały nr XVII/133/2020 z dnia 24.06.2020 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej mienie gminne oraz Uchwały Nr XXXV/272/2018 Rady Gminy Bliżyn z dnia 26 października 2018 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących mienie gminne Wójt Gminy Bliżyn ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości:
  1. położonej w obrębie ewidencyjnym 0019 Ubyszów, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 1758/4 o powierzchni 0,1286 ha, zabudowanej budynkiem dwukondygnacyjnym, murowanym o powierzchni użytkowej 404,3 m2, stanowiącej własność Gminy Bliżyn na podstawie księgi wieczystej KI1R/00011971/9 – cena wywoławcza – 325.000,00 zł,
  2. położonej w obrębie ewidencyjnym 0019 Ubyszów, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 1758/5 o powierzchni 0,2356 ha, niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Bliżyn na podstawie księgi wieczystej KI1R/00011971/9 - cena wywoławcza – 83.000,00 zł,
  3. położonej w obrębie ewidencyjnym 0005 Gilów, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 251/3 o powierzchni 0,0840 ha, niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Bliżyn na podstawie księgi wieczystej KI1R/00010541/9 - cena wywoławcza – 33.000,00 zł.
  Opis nieruchomości:
  1. Działka 1758/4 - zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przyjętego Uchwałą Nr XXVI/194/2002 Rady Gminy w Bliżynie z dnia 26 czerwca 2002 r. (ogłoszoną w Dz. U. Woj. Święt. nr 130 poz 1621 z dn. 26.08.2002 r.) teren przedmiotowej nieruchomości określony jest jako teren budownictwa wielorodzinnego z usługami nieuciążliwymi /MWU/. Pomieszczenia na parterze budynku, o powierzchni użytkowej 199,7 m2. Pomieszczenie mieszkalne na piętrze budynku, o powierzchni użytkowej 76,0 m2, pozostaje w użytkowaniu najemcy na podstawie umowy na czas nieokreślony. Nieruchomość jest wolna od obciążeń, w tym na rzecz osób trzecich oraz innych niewymienionych zobowiązań, posiada dostęp do drogi publicznej, podłączenie do sieci wodociągowej, energetycznej, gazowej oraz kanalizacji lokalnej. Cena nieruchomości brutto stanowi cenę wywoławczą do przetargu. Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 24 września 2020 roku /czwartek/ o godzinie 10.00 w budynku Urzędu Gminy w Bliżynie przy ulicy Kościuszki 79A pokój nr 6 /sala ślubów/. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które wpłacą organizatorowi przetargu wadium w wysokości 32.500,00 zł /10% ceny wywoławczej/ przelewem na rachunek Urzędu Gminy Bliżyn Nr 04 8520 0007 2001 0010 5688 0002 Bank Spółdzielczy Oddział Bliżyn. Termin wniesienia wadium upływa dnia 18.09.2020 r. /piątek/.
  2. Działka 1758/5 - zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przyjętego Uchwałą Nr XXVI/194/2002 Rady Gminy w Bliżynie z dnia 26 czerwca 2002 r. (ogłoszoną w Dz. U. Woj. Święt. nr 130 poz 1621 z dn. 26.08.2002 r.) teren przedmiotowej nieruchomości określony jest jako teren usług nieuciążliwych z dopuszczeniem zabudowy jednorodzinnej /UMN/. Nieruchomość jest wolna od obciążeń, w tym na rzecz osób trzecich oraz innych niewymienionych zobowiązań, posiada dostęp do drogi publicznej, dostęp do sieci wodociągowej, energetycznej, gazowej. Cena nieruchomości brutto stanowi cenę wywoławczą do przetargu. Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 24 września 2020 roku /czwartek/ o godzinie 10.30 w budynku Urzędu Gminy w Bliżynie przy ulicy Kościuszki 79A pokój nr 6 /sala ślubów/. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które wpłacą organizatorowi przetargu wadium w wysokości 8.300,00 zł /10% ceny wywoławczej/ przelewem na rachunek Urzędu Gminy Bliżyn Nr 04 8520 0007 2001 0010 5688 0002 Bank Spółdzielczy Oddział Bliżyn. Termin wniesienia wadium upływa dnia 18.09.2020 r. /piątek/.
  3. Działka 251/3 – zgodnie z ustaleniami miejscowego planem zagospodarowania przestrzennego przyjętego Uchwałą Nr XXV/152/2012 Rady Gminy Bliżyn z dnia 18 grudnia 2012 r. opublikowaną dnia 01.02.2013 r. (Dz. Urz. Woj. Święt. z 2013 r., poz. 565) obejmującego obszary miejscowości: Gilów, Gostków, Jastrzębia, Wojtyniów i Wołów teren przedmiotowej nieruchomości określony jest jako teren zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej /1.RM.MN/. Nieruchomość jest wolna od obciążeń, w tym na rzecz osób trzecich oraz innych niewymienionych zobowiązań, posiada dostęp do drogi publicznej, dostęp do sieci wodociągowej, energetycznej, gazowej. Cena nieruchomości brutto stanowi cenę wywoławczą do przetargu. Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 24 września 2020 roku /czwartek/ o godzinie 11.00 w budynku Urzędu Gminy w Bliżynie przy ulicy Kościuszki 79A pokój nr 6 /sala ślubów/. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które wpłacą organizatorowi przetargu wadium w wysokości 3.300,00 zł /10% ceny wywoławczej/ przelewem na rachunek Urzędu Gminy Bliżyn Nr 04 8520 0007 2001 0010 5688 0002 Bank Spółdzielczy Oddział Bliżyn. Termin wniesienia wadium upływa dnia 18.09.2020 r. /piątek/.
  Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy Bliżyn. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Przetarg się odbędzie chociażby w przetargu brała udział jedna osoba. Osoby uczestniczące w przetargu powinny posiadać dokument tożsamości, a w przypadku osób prawnych i pełnomocników również odpowiednie pełnomocnictwo. Wpłacone wadium przez uczestnika który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wpłacone wadium przez uczestnika który przetarg przegrał, zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. Wpłacone wadium ulega przepadkowi w razie uchylania się osoby, która przetarg wygrała, od zawarcia umowy sprzedaży. W przypadku, jeżeli osoba ustalona nabywcą nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonej kancelarii notarialnej w określonym dniu i godzinie, Wójt Gminy Bliżyn odstąpi od zawarcia umowy sprzedaży. Wskazanie działki będącej przedmiotem przetargu będzie możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu z tut. Urzędem i na koszt zainteresowanego. Oględziny budynku będą możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z tut. Urzędem. Dodatkowych informacji udziela Referat Planowania Przestrzennego, Nieruchomości, Dróg i Ochrony Środowiska, stanowisko do spraw gospodarki gruntami i rolnictwa, ul. Kościuszki 79A 26-120 Bliżyn pok. 14 tel. 41 254172 wew. 40, e-mail: [email protected]
  Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu w części lub całości z uzasadnionych przyczyn.

  Z uwagi na zagrożenie epidemiczne i konieczność podjęcia działań minimalizujących ryzyko zakażenia wirusem SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19 informuje się, iż:
  - ilość osób dopuszczonych do przetargu odpowiadać będzie ilości wpłaconych wadium, wyklucza się obecność osób towarzyszących,
  - uczestnik przetargu będzie uprawniony do wejścia na salę, w którym odbywa się przetarg nie wcześniej niż 5 minut przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia przetargu,
  - uczestnik przetargu powinien być wyposażony w środki ochrony osobistej (maska, rękawiczki)
  - uczestnik winien zachowywać się zgodnie z obowiązującymi na dzień przetargu ogólnokrajowymi procedurami bezpieczeństwa.

  Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L 119 z 4.5.2016, str. 1—88) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Gminę Bliżyn można uzyskać na stronie www.ugblizyn.bip.doc.pl w zakładce „Informacje o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)”.

  Skan ogłoszenia w załączniku


  Data wprowadzenia: 2020-08-18 0943
  Data upublicznienia: 2020-08-18
  Art. czytany: 606 razy

  » Ogłoszenie o przetargu z dnia 18.08.2020 r. - rozmiar: 2907826 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Maciej Janus
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy w Bliżynie

  czynny w godz.:
  poniedziałek - piątek: 730 - 1530

  Dowody osobiste

  godz. przyjęć
  poniedziałek 745 - 1700
  wtorek-piątek 745 - 1400

  Urząd Stanu Cywilnego,
  Ewidencja Ludności

  godz. przyjęć
  poniedziałek 745 - 1515
  wtorek-piątek 745 - 1400

  Kasa godziny otwarcia:

  Poniedziałek830-1430
  Wtorek800-1200
  Środa800-1400
  Czwartek800-1200
  Piątek800-1200


  adres skrytki ESP na platformie ePUAP:
  /1cqce463n2/skrytka

  Dziennik Ustaw
  Monitor Polski

  Nr rachunku bankowego:
  Konto do opłat różnych
  31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

  Nr rachunku bankowego:
  Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci)
  84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn
  Urząd Gminy Bliżyn
  ul. Kościuszki 79A 26-120 Bliżyn
  Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
  31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

  Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
  84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn