(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt Gminy
Rada Gminy
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
Urząd Gminy
Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
Kontakt
Jednostki organizacyjne
Petycje
Budżet i finanse
Strategie i plany
Nabór na wolne stanowiska
Rewitalizacja
Oferty inwestycyjne
Przetargi
Ogłoszenia
Oświadczenia majątkowe
ZABYTKI
WYBORY
SPORT
Informacje statystyczne
Środowisko
Rejestr instytucji kultury
Informator Samorządowy
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)
Rejestry
Plany przestrzennego zagospodarowania
Instrukcja obsługi
Międzygminny Związek "Planowania Przestrzennego"
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Ogłoszenie o przyznaniu dotacji celowej dla podmiotu uprawnionego do wykonywania ratownictwa wodnego
» Zaproszenie do zgłaszania kandydatów w pracach komisji - termin do 30 czerwca 2021 r.
» Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2020 roku przez Radę Gminy Bliżyn
» Rusza Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków
» Informacja do naboru
 • Rada Gminy
 • Sesje Rady Gminy
 • Protokoły z sesji Rady
 • Protokoły z sesji Rady Gminy VIII kadencji 2018-2023
 • P r o t o k ó ł Nr XVIII/2020 z sesji Rady Gminy Bliżyn, która odbyła się w dniu 17 września 2020r. w świetlicy OSP w Bliżynie.

  W załączeniu dokument w formacie PDF.

  Wszystkim obecnym na sesji dokonano pomiaru temperatury. Zabezpieczono płyn do dezynfekcji rąk, rękawiczki i maseczki.
  W obradach sesji uczestniczyli:
  1/ Zbigniew Koniusz – Wojewoda Świętokrzyski
  2/ Andrzej Bętkowski – Marszałek Województwa Świętokrzyskiego
  3/ Mariusz Walachnia – Wójt Gminy Bliżyn
  4/ Michał Jędrys– Sekretarz Gminy Bliżyn
  5/ Beata Ozan – Skarbnik Gminy Bliżyn
  6/ Sławomir Długosz – Radca Prawny UG
  7/ Grzegorz Jędrzejczyk – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Bliżynie
  8/ Sylwester Koziński – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Mroczkowie
  9/ Mirosław Owczarek – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Odrowążku
  10/ Henryk Żak – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sorbinie
  11/ Wojciech Gołębiewski, Marcin Kuźdub, Krzysztof Olesiński, Henryk Przygoda –
  odznaczeni strażacy
  12/ Grzegorz Patura – informatyk
  13/ Anna Kowalik – obsługa Rady
  14/ Jacenty Kita – Redaktor Naczelny Samorządowego Informatora Gminy Bliżyn
  15/ Sołtysi zgodnie z załączoną listą obecności
  16/ Radni zgodnie z załączoną listą obecności

  Zatwierdzony porządek obrad sesji:
  1. Otwarcie, stwierdzenie kworum, przyjęcie porządku obrad sesji.
  2. Przyjęcie protokołu z obrad XVII sesji Rady.
  3. Informacja Wójta o pracy między sesjami oraz informacja o realizacji uchwał podjętych na
  ostatniej sesji.
  4. Wystąpienia zaproszonych gości.
  5. Interpelacje i zapytania radnych.
  6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2019/2020:
  a/ wystąpienie Wójta Gminy,
  b/ wystąpienia Dyrektorów Szkół,
  c/ stanowisko Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Społecznych i Socjalnych,
  d/ dyskusja,
  e/ przyjęcie informacji.
  7. Informacja o realizacji podatków i opłat za I półrocze 2020r.:
  a/ wystąpienie Wójta Gminy,
  b/ stanowisko Komisji Budżetowo-Finansowej, Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki
  Gminy oraz Komisji Rewizyjnej,
  c/ dyskusja,
  d/ przyjęcie informacji.
  8. Ocena realizacji budżetu gminy za I półrocze 2020r.:
  a/ informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bliżyn za I półrocze 2020r.,
  b/ informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w okresie I półrocza
  2020r.,
  c/ informacje o przebiegu wykonania planu finansowego za okres I półrocza 2020r.:
  - Gminnego Ośrodka Kultury w Bliżynie,
  - Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bliżynie,
  d/ stanowisko Komisji Budżetowo-Finansowej, Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki
  Gminy oraz Komisji Rewizyjnej,
  e/ dyskusja,
  f/ przyjęcie informacji.
  9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:
  a) wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2020-2035,
  b) wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 rok,
  c) udzielenia pomocy finansowej,
  d) nadania nazwy ulicom w miejscowości Bliżyn,
  e) zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu.
  10. Zatwierdzenie protokołu Nr 11/2020 z kontroli Komisji Rewizyjnej przeprowadzonej
  w dniu 22 czerwca 2020r. w Urzędzie Gminy Bliżyn polegającej na sprawdzeniu
  poprawności usunięcia usterek w remizie OSP Bliżyn w zakresie prac
  termomodernizacyjnych i remontowych.
  11. Informacje, komunikaty i oświadczenia.
  12. Zamknięcie obrad sesji.

  Przebieg obrad sesji:
  Ad. 1
  Osiemnastą w kadencji sesję Rady Gminy Bliżyn otworzył i poprowadził Jacek Krzepkowski – Przewodniczący Rady Gminy Bliżyn.
  Po przywitaniu wszystkich obecnych Przewodniczący Rady poinformował zebranych, że
  w obradach sesji uczestniczy 13 radnych na ustawowy skład Rady 15 radnych w związku
  z czym uchwały podejmowane na sesji są prawomocne.
  Przewodniczący Rady poinformował, że w świetle Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i ustawą o samorządzie gminnym obrady Rady Gminy Bliżyn są transmitowane i nagrywane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
  Następnie Przewodniczący Rady odczytał projekt porządku obrad sesji.
  Poinformował dalej, że Wójt Gminy wniósł o wprowadzenie do porządku obrad sesji projektu uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu.
  Przewodniczący Rady zaproponował, aby projekt tej uchwały rozpatrzyć w punkcie 9 jako podpunkt e).
  W związku z kolejną rocznicą agresji sowieckiej na Polskę przypadającą w dniu dzisiejszym Sławomir Młodawski zgłosił wniosek formalny - prośbę o uczczenie minutą ciszy pamięci tych, którzy polegli z sowieckim okupantem, co obecni na sesji uczynili.
  Innych uwag ani wniosków nie zgłoszono do odczytanego porządku obrad.
  Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania nad złożonym przez Wójta wnioskiem do porządku obrad sesji.
  Za wprowadzeniem do porządku obrad sesji w punkcie 9 podpunktu e) projektu uchwały
  w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu głosowało
  13 radnych, głosów przeciwko – 0, głosów wstrzymujących się – 0, w związku z czym wniosek został przyjęty przez Radę.
  Następnie Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania nad przyjęciem porządku obrad sesji łącznie z przyjętym wnioskiem.
  Za przyjęciem porządku obrad sesji łącznie z przyjętym wnioskiem głosowało 13 radnych, głosów przeciwko i wstrzymujących się – 0, w związku z czym porządek obrad sesji wraz
  z przyjętym wnioskiem został zatwierdzony przez Radę.


  Ad. 2
  W związku z nie zgłoszeniem uwag do protokołu z obrad XVII sesji Rady Przewodniczący Rady wniósł o jego przyjęcie.
  Za przyjęciem protokołu z obrad XVII sesji Rady, która odbyła się w dniu 24 czerwca 2020r. głosowało 13 radnych, głosów przeciwko i wstrzymujących się – 0, w związku z czym protokół z obrad XVII sesji został przyjęty przez Radę.
  Ad. 3
  W punkcie 3 porządku obrad Mariusz Walachnia – Wójt Gminy Bliżyn przedstawił informację o swojej pracy między sesjami oraz informację o realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji /informacje w załączeniu/.
  Ad. 4
  Wystąpienia zaproszonych gości:
  W związku z przyznaniem odznaczeń państwowych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Wojewody Świętokrzyskiego Przewodniczący Rady odczytał postanowienie w tej sprawie.
  Odznaczeni zostali:
  1) za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:
  - Srebrnym Krzyżem Zasługi- Gruszczyńska Monika i Olczyk Krzysztof,
  - Brązowym Krzyżem Zasługi – Smulczyńska Aneta.
  2) za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej:
  - Brązowym Krzyżem Zasługi – Gołębiewski Wojciech Dariusz, Kuźdub Marcin Krzysztof,
  Mączka Zbigniew Jan, Olesiński Krzysztof Kazimierz i Przygoda Henryk.
  Odznaczenia samorządowcom i strażakom (za wyjątkiem Mączka Zbigniew Jan - nieobecny) wręczył Wojewoda Świętokrzyski wspólnie z Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego składając gratulując i podkreślając, że odznaczenia jeszcze bardziej zobowiązują i stają się bodźcem do dalszej wytężonej pracy na rzecz samorządu i ochrony przeciwpożarowej. Ponadto Marszałek poinformował o opracowywanej strategii Województwa Świętokrzyskiego 2030+, prosząc aby wziąć aktywny udział w pracach nad jej powstaniem.
  Ad. 5
  Interpelacje i zapytania radnych:
  Sławomir Młodawski – zwracam się do Pana Wójta z prośbą o wykonanie naprawy lub wstawienie nowej tablicy informacyjnej na wysokości Wieży Ciśnień przy ul.Rudowskiego. Obecna informacja na tablicy jest nieczytelna z powodu wyblaknięcia liter pod wpływem warunków atmosferycznych.
  Monika Gruszczyńska - w nawiązaniu do Uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego zwracam się z prośbą o rozważenie możliwości złożenia przez Gminę Bliżyn wniosków dotyczących:
  1) Rozbudowy kanalizacji sanitarnej w Gminie Bliżyn w kierunku miejscowości Gilów, Górki, Mroczków, Płaczków, Sołtyków.
  2) Budowy zbiornika wodnego w miejscowości Mroczków.
  Inwestycje wpisują się w założenia w/w Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z uwagi na kompleksowość planowanych inwestycji, ograniczenie emisyjności i poziomu ingerencji planowanych inwestycji na środowisko, liczbę osób na które planowane inwestycje będą miały korzystny wpływ, relacje kosztu planowanej inwestycji na ograniczenie skutków klęsk żywiołowych lub zapobieganie im w przyszłości, zrównoważony rozwój.
  Środki z RFLI mogą posłużyć do sfinansowania całości inwestycji. W związku z tym nie istnieje konieczność angażowania środków własnych Gminy.
  Pragnę nadmienić, iż w/w inwestycje są uważane za priorytetowe, wpisane w dokumenty strategiczne Gminy jak również w Program małej retencji dla województwa świętokrzyskiego w przypadku zbiornika. Ponadto inwestycja polegająca na budowie zbiornika wodnego posiada opracowaną dokumentację techniczną. Interpelację podpisali także radni: Jacek Krzepkowski, Genowefa Supernat, Agnieszka Świercz.
  Radosław Bułka – zwracam się z prośbą o uregulowanie problemu zbierającej się wody przy byłym sklepie w miejscowości Ubyszów zlokalizowanym w centrum miejscowości. Problem ten jest znany od wielu lat i zgłaszany przez radnego. Nadmieniam, iż zmienił się właściciel sklepu i jest gotowy na pełną współpracę co do odprowadzenia tej wody. W związku z tym racjonalne jest podjęcie działań zmierzających do rozwiązania problemu.
  Odpowiedzi na powyższe zapytania udzielił Wójt Gminy informując, że tablice informacyjne zostaną odnowione. Odnosząc się natomiast do tematu kanalizacji to w projektowaniu są trzy miejscowości: Ubyszów, który jest ukończony i jest złożony wniosek o pozwolenie na budowę oraz Gostków i Gilów, które są na ukończeniu. Możliwe jest składanie wniosków
  o dofinansowanie budowy kanalizacji w ramach porozumienia miast północy. Co do dalszych kierunków kanalizacji Wójt widzi potrzebę oszacowania kosztów budowy co powinno być kryterium w wyborze kierunku do skanalizowania. Biorąc pod uwagę złożenie wniosku na budowę zbiornika w Mroczkowie to uwzględniony on jest w opracowaniach planistycznych gminy i województwa ale czy nas będzie stać na taką inwestycję, bo z pieniędzy covidowych zadania należy wykonać w ciągu 2 lat. Była też mowa o budowie zbiornika w Wołowie, którą Wody Polskie Oddział w Radomiu złożyły do listy krajowej.
  Monika Gruszczyńska dodała, że wnioski składa się do 24 września. Z tego co jej wiadomo grunty pod zbiornikiem są w posiadaniu jednego właściciela i odbywa się to bez wkładu własnego gminy, także nie jest wymagane złożenie dokumentacji technicznej.
  Wójt uważa, że nie mając nawet aktu własności i żadnych innych dokumentów (uzgodnienia przyrodnicze trwają bardzo długo) to składanie wniosku w ciągu 3 dni jest „stawianiem go pod ścianą”. Kosztorys kanalizacji zaplanowanych już trzech miejscowości wynosi 16,5 mln zł
  i jest to priorytetem. Wszystkie wnioskowane miejscowości wraz ze zbiornikiem to lekko licząc około 30-40 mln zł. Występując o wszystko można nie dostać nic.
  Grzegorz Wróbel uważa, że pieniądze powinny być nie tylko wydatkowane w kierunku Mroczkowa tylko należy pomyśleć również o innych sołectwach, które oczekują na zadania.
  Monika Gruszczyńska uważa, że każdy radny może zgłaszać interpelacje i ubiegać się
  o środki, które można pozyskać z różnych programów dla swoich mieszkańców.
  Ad. 6
  Informacje o działalności szkół za miniony rok szkolny 2019/2020 przedstawili kolejno dyrektorzy szkół:
  1) Grzegorz Jędrzejczyk – Szkoły Podstawowej w Bliżynie,
  2) Sylwester Koziński – Szkoły Podstawowej w Mroczkowie,
  3) Mirosław Owczarek – Szkoły Podstawowej w Odrowążku,
  4) Henryk Żak – Szkoły Podstawowej w Sorbinie.
  Informacje o działalności szkół stanowią załączniki do protokołu.
  Dyrektorzy poinformowali, że zajęcia w I półroczu odbywały się stacjonarnie natomiast
  w II półroczu zostały zawieszone i prowadzone były w sposób zdalny. Podziękowali za zakupione laptopy, za wsparcie, pomoc i współpracę z Wójtem, radnymi.
  Wójt podkreślił, że mimo trudnego okresu pandemii udało się przetrwać bez uszczerbku
  na zdrowiu i w poziomie nauczania. Najlepiej z egzaminami wypadła szkoła w Bliżynie ale
  w żadnej szkole nie było źle. Czasami zdarza się, że uczniowie posiadają różne orzeczenia i to ma wpływ na wynik egzaminu. Miło było dokonać wizytacji placówek wspólnie z Komisją Oświaty bo dzięki przeprowadzonym remontom ich standard uległ poprawie. Oprócz tego zostały zakupione laptopy dla szkół do nauki zdalnej co zostało zrealizowane błyskawicznie bez czekania na dotacje oraz inne wyposażenie dydaktyczne. Dyrektorzy wykazali wiele starań by nauka była prowadzona i należy stwierdzić, że był to dobry rok dla oświaty.
  Stanowisko Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Społecznych i Socjalnych przedstawiła Dorota Cukrowska – Przewodnicząca Komisji. Komisja odnosząc się do realizacji zadań oświatowych oraz działalności szkół za miniony rok szkolny 2019/2020 których organem prowadzącym jest Gmina Bliżyn stwierdza, że placówki szkolne prowadzą właściwe działania dydaktyczne, wychowawcze i profilaktyczne. W gminie funkcjonuje również Szkoła Podstawowa
  w Sorbinie, której organem prowadzącym jest Towarzystwo Przyjaciół Ziemi nad Kuźniczką. Ze względu na epidemię koronawirusa od 12 marca 2020r. w szkołach zostały zawieszone zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze. Nauczanie odbywało się w sposób zdalny. Gmina w ramach programu „Zdalna szkoła” pozyskała środki na zakup sprzętu komputerowego. Zakupiono łącznie 40 komputerów. Przekazano je uczniom, którzy nie posiadali komputerów lub mieli bardzo słaby sprzęt oraz rodzinom wielodzietnym.
  Komisja dokonała analizy wyników egzaminu ósmoklasisty i stwierdza, że na wyróżnienie zasługuje Szkoła Podstawowa w Bliżynie.
  Powyższe stanowisko Komisja przyjęła jednogłośnie /4 głosy za/.
  Dyskusja
  Radni złożyli gratulacje dyrektorom szkół za wyniki osiągnięte w minionym roku szkolnym.
  Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania nad przyjęciem informacji.
  Za przyjęciem informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2019/2020 wraz z informacjami o działalności szkół głosowało 13 radnych, głosów przeciwko – 0, głosów wstrzymujących się – 0, w związku z czym informacje zostały przyjęte przez Radę.
  Ad.7
  Informację o realizacji podatków i opłat za I półrocze 2020 roku przedstawił Wójt stwierdzając, że wpływy z podatków i opłat stanowią ponad 50% wykonania. Często wpływ na taką sytuację ma zapłata podatku za cały rok przy I racie. Zauważalne jest natomiast niższe wykonanie dochodów z tytułu opłat za wodę i ścieki. Wynika to z problemów zdrowotnych inkasenta oraz sytuacji związanej z pandemią. Uruchomiono informację dla mieszkańców o podawaniu stanu wodomierza i do tej pory tak to funkcjonuje. Biorąc pod uwagę opłatę za śmieci i złożenie nowych deklaracji to dobrym rozwiązaniem okazało się umieszczenie skrzynki na budynku Urzędu do której mieszkańcy wrzucali wypełnione deklaracje. Dużą pracę w tej sprawie wykonali także sołtysi, za co Wójt im podziękował.
  Stanowisko Komisji Budżetowo-Finansowej, Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Gminy przedstawiła Monika Gruszczyńska – Przewodnicząca Komisji. W wyniku analizy informacji o realizacji podatków i opłat za I półrocze 2020r. Komisja stwierdza, że wpływy z tytułu podatków i opłat wynoszą 1.259.420,26zł i stanowią 57,99% zakładanego planu. Zaległości podatkowe są znaczne i wynoszą 2.665.902,44zł, w tym od dłużników alimentacyjnych wynoszą 1.894.269,62zł. Zaległości w podatkach głównie dotyczą tych samych podatników od kilku lat. Dodatkowo w roku bieżącym powstałe zaległości spowodowane są opóźnieniem w zapłacie należności w związku z obostrzeniami związanymi z covid-19. Upomnienia dotyczące zaległości wysyłane były w terminach późniejszych niż w latach poprzednich.
  Komisja widzi potrzebę podejmowania dalszych skutecznych działań w celu ściągnięcia zaległości. Poza koniecznością podejmowania tych działań Komisja nie wnosi uwag
  i pozytywnie opiniuje informację o realizacji podatków i opłat za okres I półrocza 2020r.
  /4 głosy za/.
  Stanowisko Komisji Rewizyjnej przedstawił Wiesław Gregiel – Przewodniczący Komisji. Komisja pozytywnie zaopiniowała informację o realizacji podatków i opłat za I półrocze 2020 roku. Komisja wnosi o dalsze skuteczne działania egzekucyjne w celu ściągnięcia zaległości
  (5 głosów za).
  Dyskusja – brak chętnych.
  Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania nad przyjęciem informacji.
  Za przyjęciem informacji o realizacji podatków i opłat za I półrocze 2020r. głosowało
  13 radnych, głosów przeciwko – 0, głosów wstrzymujących się – 0 w związku z czym informacja została przyjęta przez Radę.
  Ad. 8
  Odnosząc się do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bliżyn za I półrocze 2020r., informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w okresie I półrocza 2020r. oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za okres I półrocza 2020r. Gminnego Ośrodka Kultury w Bliżynie i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bliżynie Wójt stwierdził, że okres sprawozdawczy zamknął się niedoborem 400tys.zł z tytułu udziałów w podatkach. Gmina otrzymała I transzę pieniędzy covidowych
  w wysokości 500tys.zł, którą Wójt planuje przeznaczyć na zabezpieczenie wkładu własnego do inwestycji jaką jest budowa kanalizacji Bliżyn-Brzeście. Zadania zaplanowane do wykonania w ramach funduszu sołeckiego będą realizowane w dużej mierze w II półroczu. Mimo pandemii i wielu obaw Wójt ma nadzieję, że ten rok nie będzie gorszy niż poprzedni.
  Następnie Beata Ozan - Skarbnik Gminy odczytała opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej
  w Kielcach o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bliżyn za I półrocze 2020r. Opinia ta jest pozytywna i stanowi załącznik do protokołu.
  Stanowisko Komisji Budżetowo-Finansowej, Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Gminy przedstawiła Monika Gruszczyńska – Przewodnicząca Komisji. Komisja odnosząc się do informacji o realizacji budżetu gminy za I półrocze 2020r. stwierdza, że dochody budżetu gminy zostały wykonane w 52,38% natomiast wydatki budżetowe w 46,89% planu rocznego. Wykonanie dochodów powyżej wskaźnika upływu czasu związane jest z wpływami od osób fizycznych z tytułu podatków i opłat, które zostały zapłacone w całości przy I racie. W związku z wprowadzonym stanem epidemii powstały oszczędności w wydatkach bieżących, które pozwolą na wcześniejszy wykup obligacji. Zauważono, że dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami są niższe niż planowane a wydatki są znacznie wyższe. Istnieje zagrożenie że ta dysproporcja będzie się pogłębiała w II półroczu co może mieć niekorzystny wpływ na wynik budżetu za 2020 rok. Budżet gminy za I półrocze 2020 roku po stronie wykonania zamknął się nadwyżką dochodów nad wydatkami w wysokości 1.386.070,64zł. Komisja takiego stanu rzeczy upatruje w niskim wykonaniu wydatków majątkowych związanych z niezafakturowaniem inwestycji rozbudowy oczyszczalni ścieków w Wojtyniowie. W I półroczu b.r. wykupiono obligacje komunalne zgodnie z harmonogramem spłat w kwocie 800.000zł.
  W odniesieniu do informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej należy stwierdzić, że zostały zachowane wskaźniki spłaty zobowiązań określone w art.243 ustawy
  o finansach publicznych. Ponadto z analizy tego wskaźnika wynika, że istnieje jeszcze możliwość wykupu obligacji w roku bieżącym zaplanowanych na lata następne.
  Z informacji przedłożonej przez SP ZOZ i GOK wynika, że wydatki zostały wykonane poniżej wskaźnika upływu czasu ze względu na zaistniałą sytuację epidemiczną.
  Komisja zapoznała się również z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej
  w Kielcach.
  Komisja przyjmuje informacje i pozytywnie je opiniuje /3 głosy za, 1 wstrzymujący się/.
  Stanowisko Komisji Rewizyjnej przedstawił Wiesław Gregiel – Przewodniczący Komisji. Komisja dokonała analizy informacji o realizacji budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bliżynie za okres I półrocza 2020r. przy udziale Pani Beaty Ozan – Skarbnika Gminy. Komisja zapoznała się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia
  1 września 2020r. o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bliżyn za I półrocze 2020 roku. Opinia ta jest pozytywna.
  W wyniku dokonanej analizy informacji Komisja uznała, że realizacja strony dochodowej jak i wydatkowej przebiegała prawidłowo. Dochody budżetu gminy za I półrocze 2020r. zostały wykonane w 52,38% planu natomiast wydatki w 46,89%.
  Różnica między osiągniętymi dochodami a wydatkami za I półrocze 2020r. wynosi 1.386.070,64zł i stanowi nadwyżkę budżetową.
  Dane zawarte w informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej zawierają dane wynikające z informacji o wykonaniu budżetu za I półrocze 2020r.
  Należy zauważyć, że w I półroczu 2020r. wykupiono obligacje komunalne w kwocie 800tys.zł, co stanowi całą kwotę wynikającą z harmonogramu spłat na 2020 rok. Wskaźnik zadłużenia
  w stosunku do dochodów planowanych wynosi 49,33%.
  Biorąc pod uwagę powyższe fakty Komisja pozytywnie opiniuje wykonanie budżetu gminy za okres I półrocza 2020 roku (5 głosów za).
  Dyskusja
  Wójt poinformował również o zbiorowym wniosku przedsiębiorców w sprawie umorzenia podatku. Po udzieleniu odpowiedzi o postępowaniu w przypadku ubiegania się o taką pomoc do tej pory zostały złożone dwa wnioski przez przedsiębiorców. W przypadku jednego z nich po wezwaniu do uzupełnienia brakującej dokumentacji przedsiębiorca wycofał złożony wniosek. Natomiast w przypadku drugiego przedsiębiorcy istniały przesłanki do udzielenia pomocy i w konsekwencji umorzono podatek w kwocie 400zł. Kolejną sprawą o której Wójt chciałby poinformować, to podwyżka opłat za śmieci. Gmina obecnie miesięcznie płaci około 100tys.zł firmie odbierającej odpady a zakładano że będzie to w granicach 60-70tys.zł. Wzrost tych opłat wiąże się z wagowym a nie jak było do tej pory ryczałtowym rozliczaniem śmieci na składowisku. Dlatego pieniądze, które zaoszczędzono w budżecie nie wykonując pomostu na zalewie czy w wyniku braku imprez będą musiały pokryć brakujące braki w budżecie. Niemniej jednak Wójt uważa, że jeszcze w tym roku należy się pochylić nad podwyżką opłat za śmieci w granicach 20-22zł. Taka sytuacja ma miejsce w kraju i występuje także
  w ościennych gminach. Ostatnio podniesiono stawki w Suchedniowie do kwoty 36zł
  i w Skarżysku-Kościelnym do 27zł.
  Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania nad przyjęciem informacji.
  Za przyjęciem informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Bliżyn za I półrocze 2020r., informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w okresie I półrocza 2020r. oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za okres I półrocza 2020r. Gminnego Ośrodka Kultury w Bliżynie i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bliżynie głosowało 12 radnych, głosów przeciwko – 0, głosów wstrzymujących się – 1, w związku z czym informacje zostały przyjęte przez Radę.
  Przed przystąpieniem do rozpatrzenia projektów uchwał Przewodniczący Rady zgłosił wniosek o odstąpienie od odczytywania uzasadnień i załączników do projektów uchwał.
  Za przyjęciem wniosku Przewodniczącego Rady głosowało 13 radnych, głosów przeciwko – 0, głosów wstrzymujących się – 0, w związku z czym wniosek został przyjęty przez Radę.
  Ad. 9 a/
  Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2020-2035 odczytała Beata Ozan – Skarbnik Gminy.
  Przewodniczący Rady poinformował, że Komisje Rady pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
  Dyskusja – brak chętnych.
  Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania nad przyjęciem uchwały.
  Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, głosów przeciwko – 0, głosów wstrzymujących się – 1, w związku z czym Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr XVIII/137/2020 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2020-2035.

  b/
  Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 rok odczytała Beata Ozan – Skarbnik Gminy. Przedstawiła również zmiany do projektu uchwały zgłoszone przez Wójta. Polegają one na zmianach nazw zadań w poz.8 i 9 załącznika Nr 4 oraz
  w uzasadnieniu w pkt 22 poprzez dodanie „wraz z oświetleniem”. Dotyczy to zadań związanych z wykonaniem projektu na budowę ul.Źródlanej i ul.Skrajnej.
  Przewodniczący Rady poinformował, że Komisje Rady pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
  Dyskusja
  Odnosząc się do szeregu zmian zaproponowanych w projekcie uchwały Aneta Smulczyńska zwróciła uwagę na środki przyznane na projekt związany z budową ul. Skrajnej i ul. Źródlanej wraz z oświetleniem. Radna uważa, że są to słuszne potrzeby ale zadała pytanie jak wygląda sytuacja innych miejscowości gdzie radni proszą o środki. Ostatnio wiele środków przeznaczane jest na miejscowości: Bliżyn, Mroczków, Płaczków a w innych zadania opierają się tylko na środkach z funduszu sołeckiego. Mieszkańcy Kopci apelują o drogę i gdyby został wykonany projekt to też można by ubiegać się o dofinansowanie na realizację tej drogi. Dlatego prosiła o sprawiedliwy podział środków, także dla mniejszych miejscowości o których od kilkunastu lat nikt nie pamięta.
  Wójt wyjaśnił, że pamięta o drodze w Kopciach. Najczęstszym problemem jest nie uregulowana własność gruntów. Taka sytuacja wystąpiła w przypadku budowy drogi
  w Drożdżowie i w Bugaju pod lasem. Biorąc pod uwagę drogę w Kopciach to w dwóch przypadkach droga przebiega przez grunty prywatne. Jeżeli Starostwo wyrazi zgodę na podstawie takiego stanu własności to budowa tej drogi jest jak najbardziej celowa. Wójt dodał, że gmina jest w stanie zrealizować co najwyżej dwa wnioski o budowę drogi w ciągu roku. Wystąpienie o opracowanie projektu na budowę drogi wraz z oświetleniem na ul. Skrajną i ul. Źródlaną wiąże się z tym, że gmina sprzedała tam działki. Powstało wiele domów i ludzie nadal szukają działek w tym rejonie, który stał się atrakcyjny. Dlatego wybudowanie tam dróg jest jak najbardziej celowe. Wójt oczekuje od Komisji ds. Infrastruktury wskazania dróg, które należy w najbliższym czasie zaprojektować.
  Aneta Smulczyńska uważa, że inne tereny również stałyby się atrakcyjne dla potencjalnych inwestorów gdyby ich rozwój nie opóźniał się z powodu braku podstawowej infrastruktury. Dlatego też zwróciła się do Wójta o przygotowanie niezbędnych informacji w temacie budowy drogi w Kopciach na zebranie wiejskie w sprawie funduszu sołeckiego, które ma się odbyć
  w dniu 24 września.
  Monika Gruszczyńska poddała pod rozwagę wystąpienie o środki w ramach programu FDS w systemie „Zaprojektuj i wybuduj”, gdzie koszt opracowania dokumentacji jest kosztem kwalifikowanym.
  Wójt wyjaśnił, że wszystko zależy od rodzaju dróg, ich szerokości, rygorystycznych uzgodnień co do własności, co niejednokrotnie sprawia że ich wykonawstwo jest znacznie droższe. Takim przykładem jest ostatnio droga przy której skorzystano z przepisów spec ustawy. Także refundacja za projekt mogłaby być niewspółmierna do kosztów poniesionych na poszerzenie drogi, co nie zawsze jest konieczne.
  Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania nad przyjęciem zmian do projektu uchwały
  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 rok zgłoszonych przez Wójta
  w piśmie znak: FNB.3021.1.2020 z dnia 7 września 2020r.:
  1) W załączniku nr 4 do projektu uchwały – Wykaz wydatków majątkowych rocznych w 2020 roku w kolumnie 4 zastąpienie nazwy zadania:
  - w pozycji nr 8 „Budowa drogi gminnej Bliżyn ul. Skrajna – projekt” na „Budowa drogi gminnej Bliżyn ul. Skrajna wraz z oświetleniem – projekt”,
  - w pozycji nr 9 „Budowa drogi Bliżyn ul. Źródlana – projekt” na „Budowa drogi Bliżyn
  ul. Źródlana wraz z oświetleniem – projekt”.
  2) W uzasadnieniu do projektu uchwały w pkt. 22 po słowach „projekty dróg” dodanie „wraz z oświetleniem”.
  Za przyjęciem powyższych zmian głosowało 12 radnych, głosów przeciwko – 0, głosów wstrzymujących się – 1, w związku z czym zmiany zostały przyjęte.
  Następnie Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania nad przyjęciem uchwały łącznie
  z przyjętymi zmianami.
  Za przyjęciem uchwały łącznie z przyjętymi zmianami głosowało 12 radnych, głosów przeciwko – 0, głosów wstrzymujących się – 1, w związku z czym Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr XVIII/138/2020 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 rok łącznie z przyjętymi zmianami.
  c/
  Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej odczytała Beata Ozan – Skarbnik Gminy.
  Przewodniczący Rady poinformował, że Komisje Rady pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
  Dyskusja – brak chętnych.
  Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania nad przyjęciem uchwały.
  Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwko i wstrzymujących się – 0,
  w związku z czym Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr XVIII/139/2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej.
  d/
  Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicom w miejscowości Bliżyn odczytał Michał Jędrys – Sekretarz Gminy.
  Przewodniczący Rady poinformował, że Komisje Rady pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
  Dyskusja – brak chętnych.
  Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania nad przyjęciem uchwały.
  Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwko i wstrzymujących się – 0,
  w związku z czym Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr XVIII/140/2020 w sprawie nadania nazwy ulicom w miejscowości Bliżyn.
  e/
  Projekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu odczytał Michał Jędrys – Sekretarz Gminy.
  Przewodniczący Rady poinformował, że Komisje Rady pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
  Dyskusja – brak chętnych.
  Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania nad przyjęciem uchwały.
  Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwko i wstrzymujących się – 0,
  w związku z czym Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr XVIII/141/2020 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu.
  Ad.10
  Protokół Nr 11/2020 z kontroli Komisji Rewizyjnej przeprowadzonej w dniu 22 czerwca 2020r. w Urzędzie Gminy Bliżyn polegającej na sprawdzeniu poprawności usunięcia usterek
  w remizie OSP Bliżyn w zakresie prac termomodernizacyjnych i remontowych odczytał Wiesław Gregiel – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
  Dodał, że ostatnie pisma składane przez Prezesa OSP nie dotyczą usterek wynikających
  z realizacji inwestycji tylko z bieżącego użytkowania strażnicy.
  Przewodniczący Rady poinformował, że w dniu 27 lipca 2020r. wpłynęło pismo od Prezesa OSP Bliżyn skierowane do Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz do wiadomości Radnych dotyczące uwag do kontroli Komisji Rewizyjnej przeprowadzonej w dniu 22.06.2020r. Komisja podtrzymuje swoje stanowisko zarówno zawarte w protokole z kontroli jak i odpowiedzi skierowanej do Prezesa OSP Bliżyn.
  Dyskusja
  Grzegorz Wróbel uważa, że strażacy powinni korzystać tylko z tych z pomieszczeń, które są niezbędne do ich działalności. Sala, w której odbywają się sesje nie powinna być
  w użytkowaniu strażaków ponieważ o wszelkie naprawy wynikające z bieżącego użytkowania występują do Urzędu Gminy. Tym tematem powinien zainteresować się Zdzisław Kuźdub nadzorujący działalność straży.
  Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania nad zatwierdzeniem protokołu z kontroli Komisji Rewizyjnej.
  Za zatwierdzeniem protokołu Nr 11/2020 z kontroli Komisji Rewizyjnej przeprowadzonej
  w dniu 22 czerwca 2020r. w Urzędzie Gminy Bliżyn polegającej na sprawdzeniu poprawności usunięcia usterek w remizie OSP Bliżyn w zakresie prac termomodernizacyjnych
  i remontowych głosowało 9 radnych, głosów przeciwko – 0, głosów wstrzymujących się – 4
  w związku z czym protokół został zatwierdzony przez Radę.
  Ad.11
  Informacje, komunikaty i oświadczenia:
  Przewodniczący Rady poinformował, że Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach doręczył odpisy prawomocnych wyroków ze stwierdzeniem daty ich prawomocności
  i uzasadnieniem w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej. Dotyczy to następujących uchwał Rady Gminy:
  1) Uchwała z dnia 25 kwietnia 2003r. w przedmiocie nadania statutu jednostkom pomocniczym gminy,
  2) Uchwała z dnia 28 grudnia 2017r. w przedmiocie podziału sołectwa Płaczków i utworzenia sołectwa Pięty-Sołtyków,
  3) Uchwała z dnia 28 grudnia 2018r. w przedmiocie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy,
  4) Uchwała z dnia 27 marca 2018r. i z dnia 14 marca 2019r. w przedmiocie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy,
  5) Uchwała z dnia 8 września 2016r. w przedmiocie zmiany regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie gminy.
  Dyskusja – brak chętnych.
  W związku z uprawomocnieniem się wyroków sądowych Przewodniczący Rady zwrócił się do Wójta o ich realizację poprzez przygotowanie stosownych zmian w uchwałach.
  Ad. 12
  Obrady sesji trwały od godz.900 do godz.1135.
  Osiemnastą sesję Rady Gminy Bliżyn zamknął Jacek Krzepkowski – Przewodniczący Rady, dziękując wszystkim za udział.

  Protokolant

  Anna Kowalik


  Data wprowadzenia: 2020-10-12 1239
  Data upublicznienia: 2020-10-12
  Art. czytany: 523 razy

  » Protokół z sesji - rozmiar: 280738 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Grzegorz Patura lub: [email protected]
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy w Bliżynie

  czynny w godz.:
  poniedziałek - piątek: 730 - 1530

  Dowody osobiste

  godz. przyjęć
  poniedziałek 745 - 1700
  wtorek-piątek 745 - 1400

  Urząd Stanu Cywilnego,
  Ewidencja Ludności

  godz. przyjęć
  poniedziałek 745 - 1515
  wtorek-piątek 745 - 1400

  Kasa godziny otwarcia:

  Poniedziałek830-1430
  Wtorek800-1200
  Środa800-1400
  Czwartek800-1200
  Piątek800-1200


  adres skrytki ESP na platformie ePUAP:
  /1cqce463n2/skrytka

  Dziennik Ustaw
  Monitor Polski

  Nr rachunku bankowego:
  Konto do opłat różnych
  31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

  Nr rachunku bankowego:
  Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci)
  84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn
  Urząd Gminy Bliżyn
  ul. Kościuszki 79A 26-120 Bliżyn
  Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
  31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

  Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
  84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn