(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt Gminy
Rada Gminy
Urząd Gminy
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
Kontakt
Jednostki organizacyjne
Petycje
Budżet i finanse
Strategie i plany
Nabór na wolne stanowiska
Rewitalizacja
Oferty inwestycyjne
Przetargi
Ogłoszenia
INFORMACJE o kontrolach
Oświadczenia majątkowe
ZABYTKI
WYBORY
Informacje statystyczne
SPORT
Środowisko
Rejestr instytucji kultury
Informator Samorządowy
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)
Rejestry
Plany przestrzennego zagospodarowania
Instrukcja obsługi
Międzygminny Związek "Planowania Przestrzennego"
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Interpelacja nr 245/2023 - Radny Krzysztof Jurek
» OGŁOSZENIE
» Informacja o wynikach konsultacji społecznych - 'Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Bliżyn na lata 2023-2030'
» OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Bliżyn z dnia 01.02.2023 r.
» Ogłoszenie o możliwości wniesienia uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego
 • Plany przestrzennego zagospodarowania
 • Obwieszczenia dotyczące planów przestrzennego zagospodarowania
 • O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Bliżyn z dnia 25.04.2022 r.

  o ponownym wyłożeniu do pub. wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu sołectwa Brzeście, na obszarze Gminy Bliżyn wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

  Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2022.503), zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu sołectwa Brzeście, na obszarze Gminy Bliżyn wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 09 maja 2022 r. do 10 czerwca 2022 r., w siedzibie Urzędu Gminy w Bliżynie, ul. Kościuszki 79A, pokój nr 14, w godzinach od 8ºº do 14ºº. Dyskusja publiczna, nad przyjętymi w projekcie zmiany planu, rozwiązaniami odbędzie się w dniu 07 czerwca 2022 r. w Altanie w miejscowości Brzeście (obok posesji Nr 58), o godzinie 16ºº.

  Zgodnie z art. 17 pkt 11 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany planu. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Bliżyn, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, lub w postaci elektronicznej określonej w art. 18 ust i art. 8c ustawy, na adres e-mail: [email protected] w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 czerwca 2022 r.
  *
  Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2021.2373 z późn. zm.), w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczono informacje o projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu sołectwa Brzeście, na obszarze Gminy Bliżyn wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz o opracowaniu ekofizjograficznym do zmiany planu.
  Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy, projekt planu podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa, w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej.
  Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy, należy wnosić do Wójta Gminy Bliżyn, na zasadach określonych w art. 17 pkt 11 przywołanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 czerwca 2022 r.
  Uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres e-mail:
  [email protected]
  Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu sołectwa Brzeście, na obszarze Gminy Bliżyn wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz opracowaniem ekofizjograficznym do zmiany planu zamieszczono na stronie internetowej www.ugblizyn.bip.doc.pl. w zakładce: Ogłoszenia oraz Plany przestrzennego zagospodarowania – Podkategoria: Obwieszczenia dotyczące planów przestrzennego zagospodarowania
  W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.
  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Urząd Gminy Bliżyn z siedzibą: ul. Kościuszki 79A, 26-120 Bliżyn, reprezentowany przez Wójta Gminy Bliżyn.
  2. Jeśli mają Państwo pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Państwa danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Bliżyn, a także przysługujących Państwu uprawnień, mogą się Państwo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Bliżyn za pomocą nr telefonu: 41 25 41 104 lub 41 25 41 172
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
  4. Przetwarzanie obejmuje następujące kategorie danych osobowych: imię, nazwisko, adres.
  5. Podanie danych jest obowiązkowe, a podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych są Załącznik nr 4 oraz Załącznik nr 9 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
  6. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty lub instytucje, uprawnione na podstawie przepisów prawa lub podmioty upoważnione na podstawie umowy z Administratorem, a tym podmiotem.
  7. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania oraz niezbędny okres archiwizacji wynikający z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt. Okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przewidziany przez przepisy prawa, które mogą mieć związek z realizacją niniejszego opracowania.
  8. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:
  a) dostępu do Państwa danych osobowych,
  b) sprostowania Państwa danych osobowych, jeśli są nieprawidłowe oraz do ich uzupełnienia, jeśli są niekompletne,
  c) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy kwestionują Państwo prawidłowość danych lub gdy uważają Państwo, iż Administrator przetwarza je niezgodnie z prawem, a sprzeciwiają się Państwo usunięciu danych, lub Administrator Danych Osobowych nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są niezbędne Państwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
  d) informacji o źródle danych, o ile nie zostały one udzielone przez Państwo – jeśli nie wpływa to na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.
  9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Gminy Bliżyn Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
  10. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
  Wójt Gminy Bliżyn


  Data wprowadzenia: 2022-04-25 1139
  Data upublicznienia: 2022-04-25
  Art. czytany: 975 razy

  » RYSUNEK EKOFIZJOGRAFII - rozmiar: 5837746 bajtów
  Typ pliku: image/jpeg
  » RYSUNEK PLANU - 1 PAS - rozmiar: 28023395 bajtów
  Typ pliku: image/jpeg
  » RYSUNEK PLANU - 2 PAS - rozmiar: 27036423 bajtów
  Typ pliku: image/jpeg
  » RYSUNEK PROGNOZY - rozmiar: 36473670 bajtów
  Typ pliku: image/jpeg
  » TEKST EKOFIZJOGRAFII - rozmiar: 592665 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » TEKST PROGNOZY do zmiany planu BRZEŚCIE, gmina Bliżyn - rozmiar: 1223350 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » UCHWAŁA - TEKST PLANU - rozmiar: 254368 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Grzegorz Patura lub: [email protected]
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy w Bliżynie

  czynny w godz.:
  poniedziałek - piątek: 730 - 1530

  Dowody osobiste

  godz. przyjęć
  poniedziałek 745 - 1500
  wtorek-piątek 745 - 1400

  Urząd Stanu Cywilnego,
  Ewidencja Ludności

  godz. przyjęć
  poniedziałek 745 - 1500
  wtorek-piątek 745 - 1400

  Kasa godziny otwarcia:

  Poniedziałek830-1430
  Wtorek800-1200
  Środa800-1400
  Czwartek800-1200
  Piątek800-1200


  adres skrytki ESP na platformie ePUAP:
  /1cqce463n2/skrytka

  Dziennik Ustaw
  Monitor Polski

  Nr rachunku bankowego:
  Konto do opłat różnych
  31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

  Nr rachunku bankowego:
  Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci)
  84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn
  Urząd Gminy Bliżyn
  ul. Kościuszki 79A 26-120 Bliżyn
  Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
  31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

  Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
  84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn