(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt Gminy
Rada Gminy
Urząd Gminy
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
Kontakt
Jednostki organizacyjne
Petycje
Budżet i finanse
Strategie i plany
Nabór na wolne stanowiska
Rewitalizacja
Oferty inwestycyjne
Przetargi
Ogłoszenia
INFORMACJE o kontrolach
Oświadczenia majątkowe
ZABYTKI
WYBORY
Informacje statystyczne
SPORT
Środowisko
Rejestr instytucji kultury
Informator Samorządowy
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)
Rejestry
Plany przestrzennego zagospodarowania
Instrukcja obsługi
Międzygminny Związek "Planowania Przestrzennego"
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Interpelacja nr 245/2023 - Radny Krzysztof Jurek
» OGŁOSZENIE
» Informacja o wynikach konsultacji społecznych - 'Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Bliżyn na lata 2023-2030'
» OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Bliżyn z dnia 01.02.2023 r.
» Ogłoszenie o możliwości wniesienia uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego
 • Ogłoszenia
 • Zapytania cenowe
 • Wykonanie Diagnozy Cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Bliżyn wraz z usługami doradczymi

  ZAPYTANIE OFERTOWE NR IN.1.2022
  1. Zamawiający:
  Gmina Bliżyn
  26-120 Bliżyn, ul. Kościuszki 79A
  2. Przedmiot zamówienia:

  „Wykonanie Diagnozy Cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Bliżyn wraz z usługami doradczymi”
  Opis przedmiotu zamówienia: Wykonanie Diagnozy Cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Bliżyn wg Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina Oś Priorytetowa V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU Działanie 5.1
  1) Diagnoza cyberbezpieczeństwa musi zostać przeprowadzona zgodnie z zakresem oraz formularzem (załącznikiem nr 8), zamieszczonym w dokumentacji projektu dostępnym na stronach Centrum Projektów Polska Cyfrowa dostępnym pod adresem: https://www.gov.pl/attachment/d46af450-5e88-4235-825c-d6c7487d9090

  2) Przekazanie zamawiającemu prawidłowo wypełnionego formularza diagnozy stanowi potwierdzenie wykonania przedmiotu zamówienia.

  3) Diagnoza zostanie przeprowadzona przez osobę (wykonawcę) posiadającą uprawnienia wykazane w Rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji z dnia 12 października 2018 r. w sprawie wykazu certyfikatów uprawniających do przeprowadzenia audytu;

  4) Wykonawca oświadcza, że posiada potencjał techniczny, osobowy, wiedzę oraz doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia – konieczne wykazanie przez wykonawcę, że w okresie ostatnich 3 lat wykonywany był przez niego audyt wynikający z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, w co najmniej 6 jednostkach samorządu terytorialnego.
  Informację należy wskazać na załączniku nr 3 do Zapytania – Wykaz usług

  5) Wykonawca oświadcza, że nie podlega wykluczeniu z postępowania w związku z okolicznościami wskazanymi w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, na czas trwania tych okoliczności. Oświadczenie stanowi załącznik nr 4 do Zapytania

  3. Termin realizacji zamówienia: po uzgodnieniu z zamawiającym, nie później niż do 20 sierpnia 2022r. (diagnoza cyberbezpieczeństwa) oraz do dnia 30 września 2022 r. (usługi doradcze).
  4. Kryteria wyboru oferty:
  1) Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
  a) Cena 100%:
  b) Ocenie podlega cena brutto łącznie
  c) Ilość punktów dla każdej oferty w kryterium „Cena” zostanie wyliczona wg poniższego wzoru:

  C min.
  C= ---------------- x 100 % gdzie: 1 % - 1 punkt
  C o

  gdzie:
  C - ilość punktów oferty ocenianej
  C min. - cena minimalna spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu
  Co - cena oferty ocenianej
  2) Jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
  3) Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane
  w złożonych ofertach.
  4) Zamawiający może nie rozstrzygnąć postępowania lub zmniejszyć zakres zamówienia, jeżeli cena oferty uznanej za najkorzystniejszą, przewyższy kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
  5. Inne istotne warunki zamówienia:
  1) Oferta powinna zawierać oferowaną cenę, rozumianą jako cenę ryczałtową brutto, obejmującą wynagrodzenie za wszystkie obowiązki wykonawcy, niezbędne do prawidłowego zrealizowania usługi.
  2) Cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania wynikające wprost, jak również nieujęte, a niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.
  3) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
  4) Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
  5) Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i otrzymanie od państwa oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron.
  6) Cena nie ulegnie zmianie przez okres realizacji i nie będzie podlegała waloryzacji ze względu na inflację.
  7) Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą odbywać się w walucie polskiej w złotych (PLN).
  8) Zapłata dokonana będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany w wystawionej przez Wykonawcę fakturze VAT lub innym dokumencie, w terminie do 14 dni od wystawienia faktury, poprzedzonej prawidłowym odbiorem przedmiotu zamówienia.
  6. Sposób przygotowania oferty.
  Prosimy o przesłanie oferty wg załącznika:
  • Wzór formularza oferty (Załącznik nr 1)
  • Wykaz usług (Załącznik nr 3)

  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
  7. Miejsce i termin złożenia ofert.
  Oferty można składać w następujący sposób:
  1. drogą elektroniczną na adres e-mail: [email protected] lub,
  2. Drogą pocztową lub osobiście na adres:
  Urząd Gminy Bliżyn, ul. Kościuszki 79A, 26-120 Bliżyn w zamkniętej kopercie opisanej: „Wykonanie Diagnozy Cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Bliżyn wraz z usługami doradczymi”
  Oferty należy składać do dnia 30.06.2022 r., do godz. 10:00, (decyduje data wpływu)
  Oferty złożone po terminie zostaną odrzucone i nie będą rozpatrywane.
  8. Osoba do kontaktu w przedmiotowej sprawie.
  Grzegorz Patura – sprawy techniczne –tel. 41 2541 104
  9. Załączniki:

  • Załącznik nr 1 - Wzór formularza oferty
  • Załącznik nr 2 – Wzór Umowy
  • Załącznik nr 2a – Wzór umowy o zachowaniu poufności
  • Załącznik nr 3 – Wykaz usług
  • Załącznik nr 4 – Oświadczenie Wykonawcy


  Data wprowadzenia: 2022-06-20 0941
  Data upublicznienia: 2022-06-20
  Art. czytany: 695 razy

  » Załącznik nr 1 - wersja docx - rozmiar: 83066 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » Załącznik nr 3 - wersja docx - rozmiar: 124416 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Załącznik nr 4 - wersja docx - rozmiar: 70697 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami (wersja pdf) - rozmiar: 4426018 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Grzegorz Patura lub: [email protected]
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy w Bliżynie

  czynny w godz.:
  poniedziałek - piątek: 730 - 1530

  Dowody osobiste

  godz. przyjęć
  poniedziałek 745 - 1500
  wtorek-piątek 745 - 1400

  Urząd Stanu Cywilnego,
  Ewidencja Ludności

  godz. przyjęć
  poniedziałek 745 - 1500
  wtorek-piątek 745 - 1400

  Kasa godziny otwarcia:

  Poniedziałek830-1430
  Wtorek800-1200
  Środa800-1400
  Czwartek800-1200
  Piątek800-1200


  adres skrytki ESP na platformie ePUAP:
  /1cqce463n2/skrytka

  Dziennik Ustaw
  Monitor Polski

  Nr rachunku bankowego:
  Konto do opłat różnych
  31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

  Nr rachunku bankowego:
  Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci)
  84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn
  Urząd Gminy Bliżyn
  ul. Kościuszki 79A 26-120 Bliżyn
  Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
  31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

  Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
  84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn