A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt Gminy
Rada Gminy
Urząd Gminy
Kontakt
Jednostki organizacyjne
Petycje
Budżet i finanse
Strategie i plany
Nabór na wolne stanowiska
Rewitalizacja
Oferty inwestycyjne
Przetargi
Ogłoszenia
Oświadczenia majątkowe
ZABYTKI
WYBORY
Informacje statystyczne
Środowisko
Rejestr instytucji kultury
Informator Samorządowy
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)
Rejestry
Plany przestrzennego zagospodarowania
Instrukcja obsługi
Międzygminny Związek "Planowania Przestrzennego"
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Dokumenty - sprawozdanie finansowe za 2019 r.
» Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bliżyn, Wojtyniów i Brzeście - Zadanie Nr 4/2020
» Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bliżyn w rejonie ul. Henryków w kierunku ul. Staszica - Zadanie Nr 5/2020
» Programy dofinansowań związane z suszą
» OGŁOSZENIE o wyniku konkursu ofert na realizację w 2020 r. zadań publicznych pn. 'Realizacja programów profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy ...'
Podatek leśny - obowiązuje od 01.01.2016 r.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW
Urząd Gminy Bliżyn, ul. Kościuszki 79a
Pokój nr 8 lub 9 (Tel. 25 41-236. wew. 51 i 61)


WYMAGANE DOKUMENTY
• Dla osób fizycznych – informacja w sprawie podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości ( 1 druk) stanowiąca załącznik do uchwały nr IX/67/2015 Rady Gminy Bliżyn - 29 października 2015 r. złożona w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie obowiązku w podatku od nieruchomości lub od dnia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania.
• Dla osób prawnych – deklaracja na podatek rolny stanowiąca załącznik do uchwały nr IX/67/2015 Rady Gminy Bliżyn - 29 października 2015 r. składana w terminie do 15 stycznia roku podatkowego. W przypadku, gdy obowiązek podatkowy powstał po dniu 15 stycznia deklaracje należy złożyć w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku oraz korygować deklaracje w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian.


OPŁATY
Brak opłat

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA
• Dla osób fizycznych – w ciągu miesiąca od dnia złożenia wymaganych dokumentów,
• Dla osób prawnych – podatek płatny jest na podstawie złożonej deklaracji.


PODSTAWA PRAWNA
• Ustawa z dn. 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j.:Dz.U.2014.849)
• Ustawa z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (t.j.:Dz.U.2013.1381)
• Uchwała uchwały nr IX/67/2015 Rady Gminy Bliżyn - 29 października 2015 r.
w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
• Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2015r.
w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2015r.
(MP z 2015r. poz. 1028)


TRYB ODWOŁAWCZY
Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej doręczenia za pośrednictwem Wójta Gminy Bliżyn


DODATKOWE INFORMACJE
• Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.
• Obowiązek wygasa z upływem miesiąca , w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.
• Ustalony w decyzji podatek w przypadku osób fizycznych jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września oraz 15 listopada.
• Od 01.01.2016r. jeżeli kwota podatku od nieruchomości nie przekracza 100 zł, podatek płatny jest jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.
• W przypadku osób prawnych zadeklarowany podatek płatny jest w 12 ratach do 15 dnia każdego miesiąca.
• Jeżeli dla osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych, w tym spółek nie posiadających osobowości prawnej obowiązek powstaje w trakcie roku, a kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie do 15. dnia pierwszego miesiąca, którego zobowiązanie dotyczy.

• Podatek rolny, leśny i od nieruchomości można zapłacić gotówką w kasie Urzędu Gminy, ul. Kościuszki 79a, pokój nr 1 (w godz: poniedziałek 8.30-14.30, wtorek, czwartek, piątek 8.00 – 12.00, środa 8.00 – 14.00)
• Druki informacji i deklaracji dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Bliżynie pod adresem – http://ugblizyn.bip.doc.pl/Data wprowadzenia: 2016-01-12 0853
Data upublicznienia: 2016-01-12
Art. czytany: 717 razy

» Deklaracja na podatek leśny - rozmiar: 285522 bajtów
Typ pliku: application/force-download
» Informacja w sprawie podatków - rozmiar: 205017 bajtów
Typ pliku: application/force-download
Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Grzegorz Patura lub: [email protected]
» Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy w Bliżynie

czynny w godz.:
poniedziałek - piątek: 730 - 1530

Dowody osobiste

godz. przyjęć
poniedziałek 745 - 1700
wtorek-piątek 745 - 1400

Urząd Stanu Cywilnego,
Ewidencja Ludności

godz. przyjęć
poniedziałek 745 - 1515
wtorek-piątek 745 - 1400

Kasa godziny otwarcia:

Poniedziałek830-1430
Wtorek800-1200
Środa800-1400
Czwartek800-1200
Piątek800-1200


adres skrytki ESP na platformie ePUAP:
/1cqce463n2/skrytka

Dziennik Ustaw
Monitor Polski

Nr rachunku bankowego:
Konto do opłat różnych
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego:
Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci)
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn
Urząd Gminy Bliżyn
ul. Kościuszki 79A 26-120 Bliżyn
Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn