(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt Gminy
Rada Gminy
Urząd Gminy
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
Kontakt
Jednostki organizacyjne
Petycje
Budżet i finanse
Strategie i plany
Nabór na wolne stanowiska
Rewitalizacja
Oferty inwestycyjne
Przetargi
Ogłoszenia
INFORMACJE o kontrolach
Oświadczenia majątkowe
ZABYTKI
WYBORY
Informacje statystyczne
SPORT
Środowisko
Rejestr instytucji kultury
Informator Samorządowy
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)
Rejestry
Plany przestrzennego zagospodarowania
Instrukcja obsługi
Międzygminny Związek "Planowania Przestrzennego"
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Uwaga! Ochronne szczepienie lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie
» Przetarg nieograniczony: 'Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Bliżyn oraz z Punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
» P r o t o k ó ł Nr XXXVIII/2022 z sesji Rady Gminy Bliżyn, która odbyła się w dniu 8 września 2022r. w świetlicy OSP w Bliżynie.
» OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Bliżyn z dnia 22.09.2022 r.
» Informacja o aktualizacji podstawowej kwoty dotacji, ...na rok 2022 - stan na dzień 31.08.2022
Wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW
Urząd Gminy w Bliżynie ul. Kościuszki 79A 26-120 Bliżyn

WYMAGANE DOKUMENTY
1) imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości albo właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego;
2) oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością (z podaniem numeru Księgi Wieczystej przy własności, współwłasności, użytkowaniu wieczystym, współużytkowaniu wieczystym lub innego dokumentu w pozostałych przypadkach- dzierżawa, najem itp.) albo oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego;
3) zgodę właściciela/współwłaścicieli nieruchomości, jeżeli jest wymagana, lub oświadczenie o udostępnieniu przez spółdzielnię mieszkaniową/zarząd wspólnoty mieszkaniowej informacji, o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu;
4) nazwę gatunku drzewa lub krzewu;
5) obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130 cm, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo:
- posiada kilka pni - obwód każdego z tych pni,
- nie posiada pnia - obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa;
6) wielkość powierzchni, z której zostanie usunięty krzew;
7) miejsce, przyczynę, termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu, oraz wskazanie czy usunięcie wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej;
8) rysunek, mapę albo wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania działki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - określające usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości;
9) projekt planu:
- nasadzeń zastępczych, rozumianych jako posadzenie drzew lub krzewów, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub o powierzchni nie mniejszej niż powierzchnia usuwanych krzewów, stanowiących kompensację przyrodniczą za usuwane drzewa i krzewy lub
- przesadzenia drzewa lub krzewu, jeżeli są planowane, wykonany w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania działki lub terenu, oraz informację o liczbie, gatunku lub odmianie drzew lub krzewów oraz miejscu i planowanym terminie ich wykonania;
10) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000, w przypadku realizacji przedsięwzięcia, dla którego wymagane jest ich uzyskanie zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, oraz postanowienie uzgadniające wydawane przez właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli jest wymagana lub została przeprowadzona na wniosek realizującego przedsięwzięcie;
11) zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające stosownym zakazom dotyczącym ich niszczenia, jeżeli zostało wydane;
12) pełnomocnictwo - w przypadku wyznaczenia pełnomocnika (oryginał lub odpis notarialnie poświadczony za zgodność z oryginałem);
13) dowód wniesienia opłaty skarbowej za złożenie pełnomocnictwa.

OPŁATY
Usuwanie drzew i krzewów w celu m.in. przywrócenia użytkowania rolniczego lub zgodnego z planem miejscowym wskazanej nieruchomości, zapewniania bezpieczeństwa ludziom oraz mieniu, drzew w złym stanie fitosanitarnym nie rokującym rozpoczęcia wegetacji jest zwolnione z opłat. Poniższe podstawy prawne szczegółowo regulują zasady oraz stawki opłat związane z usuwaniem drzew oraz krzewów:
1. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 października 2004 r. w sprawie stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew (Dz. U. z 2004 r. nr 228, poz. 2306 ze zm.)
2. Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 28 października 2016 r. w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów na rok 2017 (M.P.2016.1018 z dnia 31 października 2016 r.)

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA
1. Do 1 miesiąca.
2. Do 2 miesięcy w sprawach szczególnie skomplikowanych.

PODSTAWA PRAWNA
1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2013 r. poz. 267 j.t.).
2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2016.2134 t.j. z dnia 2016.12.23)
3. Ustawa z dnia 02 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 672 ze zm.).
4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 października 2004 r. w sprawie stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew (Dz. U. z 2004 r. nr 228, poz. 2306 ze zm.).


TRYB ODWOŁAWCZY
Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem Wójta Gminy Bliżyn, który wydał decyzję.

DODATKOWE INFORMACJE
Uwaga zmiany w przepisach
W związku ze zmianami do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2016.2134 t.j.) od dnia 01 stycznia 2017 r. usuwanie drzew lub krzewów, z terenów nie stanowiących lasów, w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego oraz drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej nie wymaga uzyskiwania zezwolenia, ani też zgłaszania do Urzędu Gminy.
Powyższe należy rozpatrywać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz.U.2016.2183 z dnia 2016.12.28), które stanowi w § 6, że w stosunku do dziko występujących zwierząt, należących do gatunków objętych ochroną ścisłą oraz częściową wprowadza się dodatkowo zakaz umyślnego płoszenia lub niepokojenia w miejscach noclegu, w okresie lęgowym w miejscach rozrodu lub wychowu młodych, lub w miejscach żerowania zgrupowań ptaków
migrujących lub zimujących, a także niszczenia, usuwania lub uszkadzania gniazd. Powyższe nie dotyczy usuwania gniazd od dnia 16 października do końca lutego z budek lęgowych, obiektów budowlanych lub terenów zieleni, jeżeli wymagają tego względy bezpieczeństwa lub sanitarne, w przypadkach o których mówi w/w Rozporządzenie.
Przepisy odnośnie obowiązku uzyskiwania zezwoleń na usunięcie drzew związane z działalnością gospodarczą podniosły dopuszczalne obwody drzew zwolnione z tego obowiązku do wartości zgodnych z art 83f pkt 3 w/w ustawy o ochronie przyrody.
Podsumowanie:
W związku ze zmianą przepisów od 01.01.2017 r. osoby fizyczne zwolnione są z konieczności uzyskiwania zezwoleń na usuniecie drzew na gruntach rolnych oraz przydomowych. Zmiany nie dotyczą gruntów leśnych. W mocy pozostają przepisy odnośnie ochrony ptaków w okresie lęgowym tj. 28.02 do 15.10.


Data wprowadzenia: 2016-02-05 1425
Data upublicznienia: 2016-02-05
Art. czytany: 2966 razy

» Wniosek_o zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewów_podmioty gospodarcze doc - rozmiar: 37888 bajtów
Typ pliku: application/msword
» Wniosek_o zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewów_podmioty gospodarcze pdf - rozmiar: 167069 bajtów
Typ pliku: application/download
Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Maciej Janus
» Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy w Bliżynie

czynny w godz.:
poniedziałek - piątek: 730 - 1530

Dowody osobiste

godz. przyjęć
poniedziałek 745 - 1500
wtorek-piątek 745 - 1400

Urząd Stanu Cywilnego,
Ewidencja Ludności

godz. przyjęć
poniedziałek 745 - 1500
wtorek-piątek 745 - 1400

Kasa godziny otwarcia:

Poniedziałek830-1430
Wtorek800-1200
Środa800-1400
Czwartek800-1200
Piątek800-1200


adres skrytki ESP na platformie ePUAP:
/1cqce463n2/skrytka

Dziennik Ustaw
Monitor Polski

Nr rachunku bankowego:
Konto do opłat różnych
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego:
Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci)
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn
Urząd Gminy Bliżyn
ul. Kościuszki 79A 26-120 Bliżyn
Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn