(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt Gminy
Rada Gminy
Urząd Gminy
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
Kontakt
Jednostki organizacyjne
Petycje
Budżet i finanse
Strategie i plany
Nabór na wolne stanowiska
Rewitalizacja
Oferty inwestycyjne
Przetargi
Ogłoszenia
INFORMACJE o kontrolach
Oświadczenia majątkowe
ZABYTKI
WYBORY
Informacje statystyczne
SPORT
Środowisko
Rejestr instytucji kultury
Informator Samorządowy
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)
Rejestry
Plany przestrzennego zagospodarowania
Instrukcja obsługi
Międzygminny Związek "Planowania Przestrzennego"
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Taryfa obowiązuje od dnia 20.06.2024 r. - dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Skarżysku-Kamiennej
» OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO o przystąpieniu do sporządzenia Planu zagospodarowania przestrzennego województwa świętokrzyskiego.
» Informacja o wynikach konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury
» P r o t o k ó ł Nr III/2024 z III sesji Rady Gminy Bliżyn, która odbyła się w dniu 28 maja 2024r. w świetlicy OSP w Bliżynie.
» Stan na dzień ślubowania 7 maja 2024 r.
 • Przetargi
 • Przetargi - rok 2008
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA ZADANIE NR 4/2008

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA ZADANIE NR 4/2008


  Zamawiający:
  Gmina Bliżyn
  26-120 Blizyn ul. Kościuszki 79a
  woj. świętokrzyskie, pow. skarżyski
  tel. (0-41) 254-11-72 fax (0-41) 254-12-36
  www.ugblizyn.bip.doc.pl


  Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony.

  Nazwa zamówienia:
  Budowa wodociągu dla miejscowości Rędocin gm. Bliżyn


  Warunki uzyskania SIWZ:

  Strona internetowa Zamawiającego: www.ugblizyn.bip.doc.pl
  Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia można otrzymać nieodpłatnie w siedzibie zamawiającego tj. Urzędzie Gminy w Bliżynie ul. Kościuszki 79a - pokój Nr 6 w terminie do dnia otwarcia ofert.

  Opis przedmiotu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pod nazwą „Budowa wodociągu dla miejscowości Rędocin gm. Bliżyn”. Zadanie polegać będzie w szczególności na wykonaniu: sieci wodociągowej z rur PE Ø110, PCV Ø160, przyłączy PE Ø40, przepompowni wody, zbiornika wyrównawczego z instalacją oświetleniową wokół zbiornika.
  CPV: 45.23.13.00-8, 45.23.21.52-2, 45.20.00.00-9, 45.23.31.40-2, 45.23.14.00-9,
  45.11.12.00-0

  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
  Miejsce wykonania robót budowlanych: obręb Mroczków, obręb Sobótka – m. Rędocin
  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

  Termin realizacji zamówienia: do 4 miesięcy od daty zawarcia umowy.

  Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:
  w postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień Publicznych, spełniający warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 Prawo Zamówień Publicznych oraz spełniający dodatkowe warunki i wymogi określone w SIWZ, na podstawie których należy złożyć wymagane dokumenty i oświadczenia.
  Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą: spełnia – nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wymienionych w SIWZ.

  Wadium w kwocie 25 000 PLN należy wnieść w formie i terminie określonych w SIWZ.

  Kryteria wyboru i ich znaczenie: najniższa cena - 100%.

  Składanie ofert:
  ofertę należy złożyć do dnia 28.04.2008 roku do godz. 8.45 w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy w Bliżynie pokój Nr 1 (sekretariat).

  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.04.2008 roku o godz. 9.00 w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy w Bliżynie pokój Nr 2.

  Termin związania wykonawcy ofertą wynosi 30 dni. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu na warunkach określonych w prawie zamówień publicznych.

  Zamawiający nie będzie zawierał umowy ramowej.

  Zamawiający nie będzie stosował dynamicznego systemu zakupów.

  Zamawiający nie będzie stosował aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej oferty.

  Osobą do porozumiewania się z wykonawcami jest Pani Katarzyna Ptaszek w godz. od 8.00 do 15.00.

  Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 07.04.2008r pod nr 69393-20080


  Data wprowadzenia: 2008-04-07 1059
  Data upublicznienia: 2008-04-07
  Art. czytany: 4138 razy

  » Informacja BIOZ - rozmiar: 102807 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Mapy - rozmiar: 9820314 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Mapy - rozmiar: 105877 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Opis techniczny - część elektryczna - rozmiar: 112730 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Projekt budowlany - rozmiar: 466907 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » przedmiar robót - elektryka przy budowie pompowni - rozmiar: 71148 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Przedmiar robót - elektryka przy zbiorniku - rozmiar: 97788 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Przedmiar robót - oferta przyłącza wodociągowe - rozmiar: 67402 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Przedmiar robót - sieć wodociągowa, pompownia, zbiornik, oświetlenie terenu - rozmiar: 181285 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Schemat - oświetlenie terenu zbiornika wody - rozmiar: 50144 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » SIWZ - rozmiar: 133803 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Specyfikacja techniczna - sieć wodociągowa wraz z przyłączami, pompownią i zbiornikiem na wodę - rozmiar: 638122 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Specyfikacja techniczna - wewnętrzna linia zasilająca przepompowni wody oraz budowa oświetlenia - rozmiar: 167930 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Grzegorz Patura lub: [email protected]
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy w Bliżynie

  czynny w godz.:
  poniedziałek - piątek: 730 - 1530

  Urząd Stanu Cywilnego
  Dowody osobiste
  Ewidencja Ludności

  godz. przyjęć
  poniedziałek 745 - 1500
  wtorek-piątek 745 - 1400

  Kasa godziny otwarcia:

  Poniedziałek830-1430
  Wtorek800-1200
  Środa800-1400
  Czwartek800-1200
  Piątek800-1200


  adres skrytki ESP na platformie ePUAP:
  /1cqce463n2/skrytka

  Dziennik Ustaw
  Monitor Polski

  Nr rachunku bankowego:
  Konto do opłat różnych
  31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

  Nr rachunku bankowego:
  Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci)
  84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn
  Urząd Gminy Bliżyn
  ul. Kościuszki 79A 26-120 Bliżyn
  Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
  31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

  Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
  84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn