(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt Gminy
Rada Gminy
Urząd Gminy
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
Kontakt
Jednostki organizacyjne
Petycje
Budżet i finanse
Strategie i plany
Nabór na wolne stanowiska
Rewitalizacja
Oferty inwestycyjne
Przetargi
Ogłoszenia
INFORMACJE o kontrolach
Oświadczenia majątkowe
ZABYTKI
WYBORY
Informacje statystyczne
SPORT
Środowisko
Rejestr instytucji kultury
Informator Samorządowy
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)
Rejestry
Plany przestrzennego zagospodarowania
Instrukcja obsługi
Międzygminny Związek "Planowania Przestrzennego"
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Taryfa obowiązuje od dnia 20.06.2024 r. - dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Skarżysku-Kamiennej
» OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO o przystąpieniu do sporządzenia Planu zagospodarowania przestrzennego województwa świętokrzyskiego.
» Informacja o wynikach konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury
» P r o t o k ó ł Nr III/2024 z III sesji Rady Gminy Bliżyn, która odbyła się w dniu 28 maja 2024r. w świetlicy OSP w Bliżynie.
» Stan na dzień ślubowania 7 maja 2024 r.
 • Przetargi
 • Przetargi - rok 2008
 • odpowiedzi na pytania do przetargu nr 4/2008

  Bliżyn dn23.04.2008r
  GK 341/4/2/08

  Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ
  na zadanie nr 4/2008  W związku z zapytaniem firmy do przetargu na zadanie nr 4/2008 pn. „Budowa wodociągu dla miejscowości Rędocin gm. Bliżyn”, Gmina Bliżyn działając na podstawie art. 38 ust. 2 udziela wyjaśnień na postawione pytania:

  „1) Zgodnie z zapisami zawartymi w projekcie budowlanym trasa przebiega w pasie drogowym drogi powiatowej. SIWZ oraz przedmiary robót nie precyzują, kto będzie ponosił opłaty związane
  z zajęciem pasa drogowego. Prosimy o doprecyzowanie SIWZ.”

  Odpowiedź:
  Opłaty związane z zajęciem pasa drogowego będzie ponosił Wykonawca.

  „2) W przedmiarach robót dotyczących sieci wodociągowej w poz. 36, 37, 38, 39, 40, Zamawiający podał producentów armatury, co jest niezgodne z ustawą. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych producentów ?”

  Odpowiedź:
  Zamawiający dopuszcza zastosowanie armatury (zespołów napowietrzająco - odpowietrzających, zasuw żeliwnych, hydrantów) innych firm niż wymienione w poz. 36, 37, 38, 39, 40 przedmiaru robót dotyczącego sieci wodociągowej o podobnych nie gorszych parametrach.

  „3) W przedmiarach robót sieć wodociągowa poz. 58 i 91 oraz w opisie technicznym zostały podane urządzenia firmy Bartosz. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie przepompowni wody oraz zbiornika innych producentów ?”

  Odpowiedź:
  Zamawiający dopuszcza zastosowanie przepompowni wody oraz zbiornika wody innych producentów o podobnych nie gorszych parametrach.

  „4) W materiałach przetargowych brak jest jakiejkolwiek informacji dotyczącej budowy geologicznej gruntu. Jedynie w pkt. 2.1 jest zapis „Na podstawie ogólnego rozpoznania geotechnicznego w rejonie inwestycji warunki gruntowe określa się jako dobre”. Z uwagi na lokalizację wodociągu w pasie drogi powiatowej informacje te są niezbędne do właściwej wyceny przedmiotu zamówienia. Prosimy o uzupełnienie materiałów.”

  Odpowiedź:
  Geotechniczne warunki inwestycji zostały określone w ust. 2.1 Geotechniczne warunki posadowienia sieci, pompowni i zbiornika wyrównawczego. Między innymi przyjęto III – IV kategorię urabialności gruntu.
  Dodatkowo wyjaśniamy, że podłoże gruntowe badanej trasy projektowanego wodociągu zbudowane jest z gruntów: niespoistych – piasków drobnych, małospoistych – piasków gliniastych, zwięzłospoistych – glin piaszczystych i pylastych zwięzłych, bardzo spoistych – iłów i organicznych – namułów organicznych i gleby.
  Po długotrwałych opadach atmosferycznych lub roztopach wiosennych woda gruntowa występować będzie na głębokości kilkudziesięciu centymetrów, w gruntach niespoistych zalegających na nieprzepuszczalnych gruntach spoistych.

  „5) W części przedmiarów dotyczącej przyłączy wodociągowych nie występują zasuwy wodociągowe na przyłączach, w poz. 17 występują natomiast nawiertki. Czy mają to być nawiertki wraz z zasuwami ?”

  Odpowiedź:
  W przedmiarze robót w części dotyczącej przyłączy wodociągowych w poz. 17 wykazano nawiertki na rurociągach PCV o śr. zewn. 160 mm. Należy uznać, że są to nawiertki z możliwością odcięcia wody na przyłączu z obudową i skrzynką uliczną bez dodatkowej zasuwy.

  „6) W opisie technicznym części elektrycznej dotyczącej zasilania zawarto zapis, że zasilanie pompowni wody ze słupa nr 18 linii NN kierunek st. 15/04 „Mroczków 2” przyłączem kablowym wg odrębnego opracowania. Ponadto w części B – zbiornik wody Rędocin: „ze słupa Nr 11 linii NN kierunek st. 15/40 „Redocin” przyłączem kablowym wg oddzielnego opracowania”. Czy zakres robót obejmuje wykonanie zasilanie o którym mowa wyżej:
  Prosimy o sprecyzowanie zakresu robót i ewentualne uzupełnienie materiałów przetargowych w tym zakresie”.

  Odpowiedź:
  Przyłącze kablowe do terenu pompowni wody i terenu zbiornika wody nie jest objęte przedmiotowym przetargiem. Przyłącza te zostaną wykonane przez Rejonowy Zakład Energetyczny Skarżysko (kabel przyłączeniowy + złącze kablowo-pomiarowe). Informacja na ten temat znajduje się w projekcie budowlanym w części: „1.4 Projektowane zagospodarowanie terenu”.
  W zadaniu nr 4/2008 zgodnie ze specyfikacją techniczną należy wykonać budowę wewnętrznej linii zasilającej (WZL) do projektowanej przepompowni wody zlokalizowanej w m. Mroczków oraz oświetlenie terenu przy zbiorniku wody w m. Rędocin.
  Opis techniczny prac wykazany jest w projekcie budowlanym – branża elektryczna.  Data wprowadzenia: 2008-04-23 0844
  Data upublicznienia: 2008-04-23
  Art. czytany: 4255 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Grzegorz Patura lub: [email protected]
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy w Bliżynie

  czynny w godz.:
  poniedziałek - piątek: 730 - 1530

  Urząd Stanu Cywilnego
  Dowody osobiste
  Ewidencja Ludności

  godz. przyjęć
  poniedziałek 745 - 1500
  wtorek-piątek 745 - 1400

  Kasa godziny otwarcia:

  Poniedziałek830-1430
  Wtorek800-1200
  Środa800-1400
  Czwartek800-1200
  Piątek800-1200


  adres skrytki ESP na platformie ePUAP:
  /1cqce463n2/skrytka

  Dziennik Ustaw
  Monitor Polski

  Nr rachunku bankowego:
  Konto do opłat różnych
  31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

  Nr rachunku bankowego:
  Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci)
  84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn
  Urząd Gminy Bliżyn
  ul. Kościuszki 79A 26-120 Bliżyn
  Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
  31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

  Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
  84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn