(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt Gminy
Rada Gminy
Urząd Gminy
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
Kontakt
Jednostki organizacyjne
Petycje
Budżet i finanse
Strategie i plany
Nabór na wolne stanowiska
Rewitalizacja
Oferty inwestycyjne
Przetargi
Ogłoszenia
INFORMACJE o kontrolach
Oświadczenia majątkowe
ZABYTKI
WYBORY
Informacje statystyczne
SPORT
Środowisko
Rejestr instytucji kultury
Informator Samorządowy
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)
Rejestry
Plany przestrzennego zagospodarowania
Instrukcja obsługi
Międzygminny Związek "Planowania Przestrzennego"
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Taryfa obowiązuje od dnia 20.06.2024 r. - dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Skarżysku-Kamiennej
» OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO o przystąpieniu do sporządzenia Planu zagospodarowania przestrzennego województwa świętokrzyskiego.
» Informacja o wynikach konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury
» P r o t o k ó ł Nr III/2024 z III sesji Rady Gminy Bliżyn, która odbyła się w dniu 28 maja 2024r. w świetlicy OSP w Bliżynie.
» Stan na dzień ślubowania 7 maja 2024 r.
 • Przetargi
 • Przetargi - rok 2008
 • Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie nr 5/2008

  Przebudowa drogi gminnej nr ewid. G 00212610022 Kucębów Górny w kilometrze 0+000 do 1+162 w miejscowości Kucębów, gmina Bliżyn

  Postępowanie unieważnione w dniu 30.05.2008 r.


  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA ZADANIE NR 5/2008

  Zamawiający:
  Gmina Bliżyn
  26-120 Blizyn ul. Kościuszki 79a
  woj. świętokrzyskie, pow. skarżyski
  tel. (0-41) 254-11-72 fax (0-41) 254-12-36
  www.ugblizyn.bip.doc.pl

  Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony.

  Nazwa zamówienia:
  Przebudowa drogi gminnej nr ewid. G 00212610022 Kucębów Górny w kilometrze 0+000 do 1+162 w miejscowości Kucębów, gmina Bliżyn

  Warunki uzyskania SIWZ:
  Strona internetowa Zamawiającego: www.ugblizyn.bip.doc.pl
  Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia można otrzymać nieodpłatnie w siedzibie zamawiającego tj. Urzędzie Gminy w Bliżynie ul. Kościuszki 79a - pokój Nr 6 w terminie do dnia otwarcia ofert.

  Opis przedmiotu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej nr ewid. G 00212610022 Kucębów Górny w kilometrze 0+000 do 1+162 w miejscowości Kucębów, gmina Bliżyn” polegająca na wykonaniu robót przygotowawczych, robót ziemnych, podbudowy, nawierzchni, robót wykończeniowych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu.
  CPV: 45 00 00 00-7, 45 23 31 40-2, 45 23 32 20-7

  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
  Miejsce wykonania robót budowlanych: Kucębów.
  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

  Termin realizacji zamówienia: do 10.12.2008 r.

  Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:
  O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy którzy:
  1) spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 Pzp,
  2) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 i 2 Pzp,
  3) mają do dyspozycji odpowiednio wykwalifikowany personel w celu zrealizowania przedmiotu zamówienia, osoba która będzie pełniła funkcję kierownika budowy posiada uprawnienia do kierowania robotami w zakresie dróg, oraz zaświadczenie o przynależności do właściwej izby,
  4) zrealizowali, jako główny wykonawca z należytą starannością w ostatnich 5 latach, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie, przynajmniej 2 roboty budowlane o podobnym zakresie i charakterze tj. budowy lub przebudowy dróg o długości min. 1 km i wartości min. 500.000 zł. brutto.
  5) dysponują sprzętem, niezbędnym do realizacji zamówienia.
  Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą: spełnia – nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wymienionych w punkcie IX SIWZ.

  Wadium Zamawiający nie będzie pobierał wadium.

  Kryteria wyboru i ich znaczenie: najniższa cena - 100%.

  Składanie ofert:
  ofertę należy złożyć do dnia 05.06.2008 roku do godz. 8.45 w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy w Bliżynie pokój Nr 1 (sekretariat).

  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.06.2008 roku o godz. 9.00 w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy w Bliżynie pokój Nr 15a.

  Termin związania wykonawcy ofertą wynosi 30 dni. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu na warunkach określonych w prawie zamówień publicznych.

  Zamawiający nie będzie zawierał umowy ramowej.

  Zamawiający nie będzie stosował dynamicznego systemu zakupów.

  Zamawiający nie będzie stosował aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej oferty.

  Osobą do porozumiewania się z wykonawcami jest Pani Anna Miernik w godz. od 8.00 do 15.00.

  Projekt „Przebudowa drogi gminnej nr ewid. G 00212610022 Kucębów Górny w kilometrze 0+000 do 1+162 w miejscowości Kucębów, gmina Bliżyn” aplikuje o dofinansowanie z EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013.

  Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 14.05.2008 r. pod nr 101214-2008.


  Data wprowadzenia: 2008-05-14 1301
  Data upublicznienia: 2008-05-14
  Art. czytany: 3882 razy

  » Dokumentacja projektowa - rozmiar: 7044226 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - rozmiar: 156880 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Szczegółowe Specyfikacje Techniczne - rozmiar: 691096 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Zmiana do projektu - pismo dodatkowe - rozmiar: 165601 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Miernik
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy w Bliżynie

  czynny w godz.:
  poniedziałek - piątek: 730 - 1530

  Urząd Stanu Cywilnego
  Dowody osobiste
  Ewidencja Ludności

  godz. przyjęć
  poniedziałek 745 - 1500
  wtorek-piątek 745 - 1400

  Kasa godziny otwarcia:

  Poniedziałek830-1430
  Wtorek800-1200
  Środa800-1400
  Czwartek800-1200
  Piątek800-1200


  adres skrytki ESP na platformie ePUAP:
  /1cqce463n2/skrytka

  Dziennik Ustaw
  Monitor Polski

  Nr rachunku bankowego:
  Konto do opłat różnych
  31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

  Nr rachunku bankowego:
  Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci)
  84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn
  Urząd Gminy Bliżyn
  ul. Kościuszki 79A 26-120 Bliżyn
  Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
  31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

  Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
  84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn