(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt Gminy
Rada Gminy
Urząd Gminy
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
Kontakt
Jednostki organizacyjne
Petycje
Budżet i finanse
Strategie i plany
Nabór na wolne stanowiska
Rewitalizacja
Oferty inwestycyjne
Przetargi
Ogłoszenia
INFORMACJE o kontrolach
Oświadczenia majątkowe
ZABYTKI
WYBORY
Informacje statystyczne
SPORT
Środowisko
Rejestr instytucji kultury
Informator Samorządowy
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)
Rejestry
Plany przestrzennego zagospodarowania
Instrukcja obsługi
Międzygminny Związek "Planowania Przestrzennego"
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Taryfa obowiązuje od dnia 20.06.2024 r. - dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Skarżysku-Kamiennej
» OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO o przystąpieniu do sporządzenia Planu zagospodarowania przestrzennego województwa świętokrzyskiego.
» Informacja o wynikach konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury
» P r o t o k ó ł Nr III/2024 z III sesji Rady Gminy Bliżyn, która odbyła się w dniu 28 maja 2024r. w świetlicy OSP w Bliżynie.
» Stan na dzień ślubowania 7 maja 2024 r.
 • Przetargi
 • Przetargi - rok 2008
 • Wyjaśnienia na zapytanie do przetargu Nr 8/2008

  Dotyczy: przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1.418.470zł na sfinansowanie zadań inwestycyjnych.

  1/ Oferent zwrócił się z zapytaniem, czy w umowie o kredyt inwestycyjny (załącznik nr 3 do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia), w § 2.2. omyłkowo umieszczono zapis marży w złotych.
  Odpowiedź zamawiającego: Dokonuje się skreślenia zapisu „............................zł słownie..................................................................................................................”

  2/ Oferent zwrócił się z zapytaniem, czy w umowie o kredyt inwestycyjny (załącznik nr 3 do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia) , w § 2.6. możliwa byłaby zmiana treści ustępu na następujący zapis: „ Dla ustalenia oprocentowania przyjmuje się zmienną stopę procentową WIBOR ustaloną wg średniomiesięcznej stawki WIBOR dla 1M z miesiąca poprzedzającego okres naliczania odsetek plus marża bankowa w stosunku rocznym”
  Odpowiedź zamawiającego: Dopuszcza się zmianę treści § 2.6. umowy o kredyt inwestycyjny w brzmieniu „ Dla ustalenia oprocentowania przyjmuje się zmienną stopę procentową WIBOR ustaloną wg średniomiesięcznej stawki WIBOR dla 1M z miesiąca poprzedzającego okres naliczania odsetek plus marża bankowa w stosunku rocznym”

  3/ Oferent zwrócił się z zapytaniem, czy Zamawiający dodatkowo poza umową kredytową podpisze oświadczenia o poddaniu egzekucji, zgodnie z art.92c ust.1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Prawo bankowe.
  Odpowiedź zamawiającego: Na żądanie oferenta, którego oferta będzie uznana za najkorzystniejszą Zamawiający przewiduje złożenie oświadczenia o poddaniu się egzekucji.

  4/ Oferent zwrócił się z zapytaniem, czy Zamawiający terminowo reguluje swoje zobowiązania wobec ZUS i US.
  Odpowiedź zamawiającego: Tak.

  5/ Oferent zwrócił się z zapytaniem, czy Zamawiający posiada powiązania kapitałowe bądź organizacyjne z innymi podmiotami, czy udzielił poręczeń majątkowych.
  Odpowiedź zamawiającego: Gmina nie posiada powiązań kapitałowych i organizacyjnych z innymi podmiotami, a także nie udzieliła poręczeń majątkowych.

  6/ Oferent zwrócił się z zapytaniem, czy wzór umowy kredytowej stanowiący załącznik do SIWZ (brak załącznika na stronie internetowej) będzie precyzowała rodzaj kredytu (kredyt obrotowy w rachunku kredytowym, kredyt inwestycyjny).
  Odpowiedź zamawiającego: Wzór umowy o kredyt inwestycyjny został uzupełniony do SIWZ na stronie www.ugblizyn.bip.doc.pl

  7/ W odniesieniu do prośby o dostarczenie dokumentów służących do wstępnej oceny zdolności kredytowej Zamawiającego informujemy, że uchwała Rady Gminy w sprawie zaciągnięcia kredytu oraz uchwała budżetowa na rok 2008 wraz z załącznikami znajduje się na stronie www.ugblizyn.bip.doc.pl.
  Według sprawozdania Rb- NDS za rok 2007 dochody budżetu gminy na plan 16.841.042zł zostały wykonane w kwocie 16.853.492,36zł, natomiast wydatki budżetu na plan 17.323.542zł zostały wykonane w kwocie 16.280.979,01zł. Rok budżetowy 2007 zamknął się nadwyżką w wysokości 572.513,35zł.
  Według sprawozdania RB – Z za rok 2007 kwota zadłużenia wynosiła 420.000zł z tytułu zaciągniętego kredytu i pożyczki.
  Według sprawozdania Rb- NDS za II kwartał bieżącego roku dochody budżetu gminy na plan 20.171.247zł zostały wykonane w kwocie 9.580.896,07zł, natomiast wydatki budżetu na plan 23.699.348zł zostały wykonane w kwocie 7.432.441,57zł. Za okres 6 m-cy roku bieżącego nadwyżka dochodów nad wydatkami wyniosła 2.148.454,50zł.
  Według sprawozdania RB – Z za II kwartał roku bieżącego kwota zadłużenia wynosiła 3.649,66zł z tytułu zobowiązań wymagalnych, zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek zostały spłacone.

  Pozostałe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy.

  8/ Informujemy, że w załączniku Nr 1 do SIWZ strona 2 w wykazie oświadczeń Wykonawcy w pkt 4 omyłkowo wpisano rok 2006 zamiast 2008.

  Wójt Gminy Bliżyn
  Mariusz Walachnia


  Data wprowadzenia: 2008-09-10 1205
  Data upublicznienia: 2008-09-10
  Art. czytany: 5207 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Grzegorz Patura lub: [email protected]
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy w Bliżynie

  czynny w godz.:
  poniedziałek - piątek: 730 - 1530

  Urząd Stanu Cywilnego
  Dowody osobiste
  Ewidencja Ludności

  godz. przyjęć
  poniedziałek 745 - 1500
  wtorek-piątek 745 - 1400

  Kasa godziny otwarcia:

  Poniedziałek830-1430
  Wtorek800-1200
  Środa800-1400
  Czwartek800-1200
  Piątek800-1200


  adres skrytki ESP na platformie ePUAP:
  /1cqce463n2/skrytka

  Dziennik Ustaw
  Monitor Polski

  Nr rachunku bankowego:
  Konto do opłat różnych
  31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

  Nr rachunku bankowego:
  Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci)
  84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn
  Urząd Gminy Bliżyn
  ul. Kościuszki 79A 26-120 Bliżyn
  Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
  31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

  Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
  84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn