(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt Gminy
Rada Gminy
Urząd Gminy
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
Kontakt
Jednostki organizacyjne
Petycje
Budżet i finanse
Strategie i plany
Nabór na wolne stanowiska
Rewitalizacja
Oferty inwestycyjne
Przetargi
Ogłoszenia
INFORMACJE o kontrolach
Oświadczenia majątkowe
ZABYTKI
WYBORY
Informacje statystyczne
SPORT
Środowisko
Rejestr instytucji kultury
Informator Samorządowy
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)
Rejestry
Plany przestrzennego zagospodarowania
Instrukcja obsługi
Międzygminny Związek "Planowania Przestrzennego"
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Taryfa obowiązuje od dnia 20.06.2024 r. - dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Skarżysku-Kamiennej
» OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO o przystąpieniu do sporządzenia Planu zagospodarowania przestrzennego województwa świętokrzyskiego.
» Informacja o wynikach konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury
» P r o t o k ó ł Nr III/2024 z III sesji Rady Gminy Bliżyn, która odbyła się w dniu 28 maja 2024r. w świetlicy OSP w Bliżynie.
» Stan na dzień ślubowania 7 maja 2024 r.
 • Przetargi
 • Przetargi - rok 2008
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA ZADANIE NR 1/2008

  Szkoła Podstawowa w Mroczkowie

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA ZADANIE NR 1/2008


  Zamawiający:
  Szkoła Podstawowa w Mroczkowie

  Mroczków 25, 26-120 Bliżyn
  woj. świętokrzyskie, pow. skarżyski
  tel. (0-41) 254-10-11 fax (0-41) 254-13-01


  Strona internetowa na której jest dostępna SIWZ: www.ugblizyn.bip.doc.pl

  Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony.

  Nazwa zamówienia:
  Zmiana konstrukcji dachu w istniejącym budynku sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Mroczkowie, gm. Bliżyn

  Warunki uzyskania SIWZ:

  Strona internetowa : www.ugblizyn.bip.doc.pl
  Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia można otrzymać nieodpłatnie w siedzibie zamawiającego tj. Szkole Podstawowej w Mroczkowie,Mroczków 25 – sekretariat (parter) w terminie do dnia otwarcia ofert.

  Opis przedmiotu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pod nazwą „Zmiana konstrukcji dachu w istniejącym budynku sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Mroczkowie, gm. Bliżyn”. Zadanie polega w szczególności na zmianie konstrukcji dachu sali gimnastycznej ze stropodachu na dach czterospadowy wraz z wykonaniem instalacji odgromowej. Zakres robót obejmuje rozbiórkę istniejącego pokrycia dachu sali gimnastycznej, wykonanie nowego dachu czterospadowego konstrukcji drewnianej łącznie z pokryciem i innymi robotami towarzyszącymi.
  CPV: 45.26.10.00-4, 45.10.00.00-8, 45.31.00.00-3, 45.31.23.10-3

  Miejsce wykonania robót budowlanych: obręb Mroczków, działka nr ewid. 1075.
  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
  Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 Prawa Zamówień Publicznych.

  Termin realizacji zamówienia: od 20.06.2009r do 15.08.2009r.

  Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:
  w postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, spełniający warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 Prawo Zamówień Publicznych oraz spełniający dodatkowe warunki i wymogi określone w SIWZ, na podstawie których należy złożyć wymagane dokumenty i oświadczenia.
  Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą: spełnia – nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wymienionych w SIWZ.

  Wadium: Zamawiający nie będzie pobierał wadium.

  Kryteria wyboru i ich znaczenie: najniższa cena - 100%.

  Składanie ofert:
  ofertę należy złożyć do dnia 10 grudnia 2008 roku do godz.10.00 w siedzibie Zamawiającego tj. Szkole Podstawowej w Mroczkowie, Mroczków 25 – sekretariat (parter).

  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10 grudnia 2008 roku o godz. 10.15 w siedzibie Zamawiającego tj. – Szkole Podstawowej w Mroczkowie, Mroczków 25 – gabinet Dyrektora Szkoły.

  Termin związania wykonawcy ofertą wynosi 30 dni. W uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać przedłużony w sposób określony w ustawie Prawa Zamówień Publicznych.

  Zamawiający nie będzie zawierał umowy ramowej.

  Zamawiający nie będzie stosował dynamicznego systemu zakupów.

  Zamawiający nie będzie stosował aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej oferty.

  Osobą do porozumiewania się z wykonawcami jest Dyrektor Szkoły - Sylwester Koziński w godz. od 8.00 do 14.00.

  Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 19 listopada 2008r pod nr 320983-2008


  Data wprowadzenia: 2008-11-19 0924
  Data upublicznienia: 2008-11-19
  Art. czytany: 5427 razy

  » Instalacja odgromowa - rozmiar: 295897 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » Projekt remontu - rozmiar: 6931192 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » Przedmiar robót - kosztorys ofertowy - rozmiar: 65235 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - rozmiar: 165376 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Specyfikacja techniczna i szczegółowa SST i CPV - rozmiar: 210313 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Grzegorz Patura lub: [email protected]
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy w Bliżynie

  czynny w godz.:
  poniedziałek - piątek: 730 - 1530

  Urząd Stanu Cywilnego
  Dowody osobiste
  Ewidencja Ludności

  godz. przyjęć
  poniedziałek 745 - 1500
  wtorek-piątek 745 - 1400

  Kasa godziny otwarcia:

  Poniedziałek830-1430
  Wtorek800-1200
  Środa800-1400
  Czwartek800-1200
  Piątek800-1200


  adres skrytki ESP na platformie ePUAP:
  /1cqce463n2/skrytka

  Dziennik Ustaw
  Monitor Polski

  Nr rachunku bankowego:
  Konto do opłat różnych
  31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

  Nr rachunku bankowego:
  Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci)
  84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn
  Urząd Gminy Bliżyn
  ul. Kościuszki 79A 26-120 Bliżyn
  Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
  31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

  Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
  84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn