(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt Gminy
Rada Gminy
Urząd Gminy
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
Kontakt
Jednostki organizacyjne
Petycje
Budżet i finanse
Strategie i plany
Nabór na wolne stanowiska
Rewitalizacja
Oferty inwestycyjne
Przetargi
Ogłoszenia
INFORMACJE o kontrolach
Oświadczenia majątkowe
ZABYTKI
WYBORY
Informacje statystyczne
SPORT
Środowisko
Rejestr instytucji kultury
Informator Samorządowy
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)
Rejestry
Plany przestrzennego zagospodarowania
Instrukcja obsługi
Międzygminny Związek "Planowania Przestrzennego"
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Taryfa obowiązuje od dnia 20.06.2024 r. - dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Skarżysku-Kamiennej
» OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO o przystąpieniu do sporządzenia Planu zagospodarowania przestrzennego województwa świętokrzyskiego.
» Informacja o wynikach konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury
» P r o t o k ó ł Nr III/2024 z III sesji Rady Gminy Bliżyn, która odbyła się w dniu 28 maja 2024r. w świetlicy OSP w Bliżynie.
» Stan na dzień ślubowania 7 maja 2024 r.
 • Przetargi
 • Przetargi - rok 2008
 • Ogłoszenie o udzileniu zamówienia zadanie 9/2008

  Przebudowa drogi gminnej nr ewid. G 00212610022 Kucębów Górny w kilometrze 0+000 do 1+162 w miejscowości Kucębów, gmina Bliżyn

  OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
  Zadanie nr 9/2008
  Bliżyn: Przebudowa drogi gminnej nr ewid. G 00212610022 Kucębów Górny w kilometrze 0+000 do 1+162 w miejscowości Kucębów, gmina Bliżyn

  Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
  Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 345765 - 2008r.
  Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
  I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Bliżyn, ul. Kościuszki 79A, Bliżyn, woj. świętokrzyskie, tel. 041 2541172, faks 041 2541236.
  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
  II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej nr ewid. G 00212610022 Kucębów Górny w kilometrze 0+000 do 1+162 w miejscowości Kucębów, gmina Bliżyn.
  II.1.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
  II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pod nazwą Przebudowa drogi gminnej nr ewid. G 00212610022 Kucębów Górny w kilometrze 0+000 do 1+162 w miejscowości Kucębów, gmina Bliżyn polegająca na wykonaniu robót przygotowawczych, robót ziemnych, podbudowy, nawierzchni, robót wykończeniowych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu..
  II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.23.31.40-2, 45.23.32.20-7.
  II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 338534.90 PLN.
  SEKCJA IV: PROCEDURA
  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
  IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  · Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013.
  SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
  V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.01.2009.
  V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 10.
  V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
  · Świętokrzyskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych TRAKT spółka z o. o., Górki Szczukowskie 1, k/Kielc, 26-065 Piekoszów, kraj/woj. świętokrzyskie.
  V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)
  · Cena wybranej oferty: 338534.90
  · Oferta z najniższą ceną: 338534.90 oferta z najwyższą ceną: 495725,10
  · Waluta: PLN.


  Data wprowadzenia: 2009-01-15 1335
  Data upublicznienia: 2009-01-15
  Art. czytany: 5348 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Miernik
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy w Bliżynie

  czynny w godz.:
  poniedziałek - piątek: 730 - 1530

  Urząd Stanu Cywilnego
  Dowody osobiste
  Ewidencja Ludności

  godz. przyjęć
  poniedziałek 745 - 1500
  wtorek-piątek 745 - 1400

  Kasa godziny otwarcia:

  Poniedziałek830-1430
  Wtorek800-1200
  Środa800-1400
  Czwartek800-1200
  Piątek800-1200


  adres skrytki ESP na platformie ePUAP:
  /1cqce463n2/skrytka

  Dziennik Ustaw
  Monitor Polski

  Nr rachunku bankowego:
  Konto do opłat różnych
  31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

  Nr rachunku bankowego:
  Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci)
  84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn
  Urząd Gminy Bliżyn
  ul. Kościuszki 79A 26-120 Bliżyn
  Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
  31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

  Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
  84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn