(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt Gminy
Rada Gminy
Urząd Gminy
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
Kontakt
Jednostki organizacyjne
Petycje
Budżet i finanse
Strategie i plany
Nabór na wolne stanowiska
Rewitalizacja
Oferty inwestycyjne
Przetargi
Ogłoszenia
INFORMACJE o kontrolach
Oświadczenia majątkowe
ZABYTKI
WYBORY
Informacje statystyczne
SPORT
Środowisko
Rejestr instytucji kultury
Informator Samorządowy
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)
Rejestry
Plany przestrzennego zagospodarowania
Instrukcja obsługi
Międzygminny Związek "Planowania Przestrzennego"
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Taryfa obowiązuje od dnia 20.06.2024 r. - dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Skarżysku-Kamiennej
» OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO o przystąpieniu do sporządzenia Planu zagospodarowania przestrzennego województwa świętokrzyskiego.
» Informacja o wynikach konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury
» P r o t o k ó ł Nr III/2024 z III sesji Rady Gminy Bliżyn, która odbyła się w dniu 28 maja 2024r. w świetlicy OSP w Bliżynie.
» Stan na dzień ślubowania 7 maja 2024 r.
 • Przetargi
 • Przetargi - rok 2011
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA ZADANIE NR 2/2011

  Budowa oświetlenia w miejscowości Kopcie i Kucębów, gm. Bliżyn

  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
  Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

  SEKCJA I: Zamawiający:

  Gmina Bliżyn
  26-120 Bliżyn ul. Kościuszki 79a
  woj. świętokrzyskie, pow. skarżyski
  tel. (41) 254-11-72 fax (41) 254-12-36
  www.ugblizyn.bip.doc.pl

  Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

  SEKCJA II: Przedmiot zamówienia
  Określenie przedmiotu zamówienia
  Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Kopcie i Kucębów gm. Bliżyn.

  Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

  Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest budowa kablowej linii oświetlenia drogowego wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Kopcie oraz drogi powiatowej w miejscowości Kucębów.
  Inwestycja polegała będzie w szczególności na:
  - demontażu istniejącego punktu sterowania i pomiaru oświetlenia drogowego oraz montażu nowego punktu w skrzynce oświetlenia ulicznego SOM-3,
  - budowie linii kablowej niskiego napięcia kablem typu YAKY o przekroju 4x35 mm2 – długości trasy 1069 m,
  - stawianiu słupów oświetleniowych w ilości 26 szt.
  - montażu opraw oświetleniowych w ilości 26 szt. w tym 23 szt. o mocy 100W oraz 3 szt. o mocy 150W,
  - wykonaniu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wybudowanego oświetlenia.
  Szczegółowy zakres robót zawiera dołączona do specyfikacji dokumentacja techniczna, specyfikacja techniczna oraz przedmiar robót.
  Uwaga: Jeśli w dokumentacji projektowej zostały wskazane znaki towarowe, patenty, nazwy i producenci materiałów i urządzeń to należy je traktować jako propozycje projektanta. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i urządzeń innych producentów o równoważnych parametrach technicznych i jakościowych.
  Miejsce wykonania robót budowlanych: Kopcie, Kucębów, gmina Bliżyn

  Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

  Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45231400-9, 45316110-9.

  Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

  Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

  Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 90 dni od dnia podpisania umowy.

  SEKCJA III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym
  i technicznym

  Wadium:
  Wadium w kwocie 3.400,00 PLN należy wnieść w formie i terminie określonych w SIWZ.

  Zaliczki
  Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie.

  Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków
  1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
  Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku
  Wykonawca winien posiadać zarejestrowaną działalność gospodarczą i posiadać uprawnienia do prowadzenia działalności w zakresie wykonywania robót budowlanych. Ocena spełnienia tego warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą: spełnia – nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
  2) Wiedza i doświadczenie
  Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku
  Wykonawca musi wykazać, że zrealizował z należytą starannością w ostatnich 5 latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie, przynajmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie linii oświetlenia drogowego z których każda winna być o długości trasy nie krótszej niż 700 mb. oraz przynajmniej jedna winna być linią kablową. Za zamówienie wykonane z należytą starannością rozumie się takie zamówienie, w którym przedmiot zamówienia został wykonany zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i ukończony.
  Ocena spełnienia warunku posiadania odpowiedniej wiedzy i doświadczenia dokonana zostanie zgodnie z formułą: spełnia – nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
  3) Osoby zdolne do wykonywania zamówienia
  Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku
  Wykonawca winien dysponować osobą zdolną do wykonania zamówienia tj. posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w specjalności: sieci elektrycznej. Osoba ta winna przynależeć do właściwej izby samorządu zawodowego. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Ocena spełnienia tego warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą: spełnia – nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

  Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

  1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
  a) wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone,
  b) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami,
  c) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

  2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,
  b) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,
  c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczeniu do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
  d) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
  Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określone w pkt. 2.

  3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
  3.1). dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
  a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
  b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
  c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

  4) Inne dokumenty
  a) formularz oferty wykonania wg załącznika nr 1 do SIWZ,
  b) oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu– załącznik nr 2 do SIWZ,
  c) pisemne zobowiązania innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu polega na zasobach innych podmiotów.
  d) dokument wskazujący pełnomocnika w przypadku Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
  e) oświadczenie potwierdzające że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności: sieci elektrycznej.

  Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

  Kryteria oceny oferty i ich znaczenie: najniższa cena - 100%.

  Zamawiający nie będzie stosował aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej oferty.

  Zmiana umowy
  Zamawiający przewiduje istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonany zostanie wybór wykonawcy.

  Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
  Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących zmian w umowie:
  1) Zmiana danych stron umowy, w tym: firmy, osób wchodzących w skład organu, siedziby. Zmiany te zostaną dokonane na podstawie aktualnych wpisów do właściwego rejestru, zaświadczeń itp.
  2) Zmiany numerów kont stron umowy. Zmiany te zostaną dokonane na podstawie pisemnego wniosku strony umowy.
  3) Zmiana personelu Wykonawcy w szczególności kierownika budowy oraz osób posiadających wymagane uprawnienia w specjalności: sieci elektrycznej w przypadku choroby lub długotrwałej niezdolności do pracy, rozwiązania umowy o pracę/zlecenie ze stroną umowy, niemożliwości wykonywania przyjętej funkcji w innych uzasadnionych przypadkach.
  4) Zmiana terminów oraz zmiana zakresu rzeczowego i finansowego w przypadku:
  a) wystąpienia klęski żywiołowej,
  b) wystąpienia warunków atmosferycznych odbiegających od typowych dla danej pory roku, uniemożliwiających prowadzenie robót, przeprowadzania prób i sprawdzeń oraz dokonywania odbiorów,
  c) konieczność wykonania dodatkowych badań, ekspertyz, analiz,
  d) wystąpienia istotnych wad dokumentacji projektowej skutkujących koniecznością dokonania poprawek lub uzupełnień, jeżeli uniemożliwia to lub istotnie wstrzymuje realizację określonego rodzaju robót mających wpływ na zmianę terminu realizacji,
  5) Ponadto umowa będzie mogła ulec zmianie w przypadku:
  a) zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi, warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy,
  b) gdy zaistnieje inna niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie ze SIWZ.

  Wartość robót odpowiadających opisowi w kosztorysie ofertowym określana będzie na podstawie cen jednostkowych określonych w kosztorysie ofertowym. Jeżeli rodzaj robót po zmianie nie odpowiada pozycjom w kosztorysie ofertowym to będą one rozliczane na bazie wskaźników ofertowych oraz cen materiałów i sprzętu zgodnie z kosztorysem ofertowym, a w przypadku ich braku średnich cen rynkowych. Podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą obowiązujące katalogi nakładów będące postawą do sporządzania kalkulacji, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiającego.
  W przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót nie objętych ofertą oraz specyfikacją techniczną, Wykonawcy nie wolno ich realizować bez zmiany umowy lub uzyskania dodatkowego zamówienia na podstawie odrębnej umowy.

  W przypadku wystąpienia w/w przyczyn terminy mogą ulec zmianie w sposób umożliwiający należyte zakończenie wykonania przedmiotu zamówienia. Termin będzie mógł zostać wydłużony o taki okres, o jaki roboty z powodu w/w przyczyn zostaną przerwane.

  6) Pozostałe okoliczności dokonania zmian w umowie:
  a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze SIWZ,
  b) zmiana obowiązującej stawki VAT,

  Zmiany mogą być dokonywane na pisemny wniosek stron umowy wraz z uzasadnieniem, w formie sporządzonego na piśmie aneksu.
  Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę, jednocześnie nie stanowią one zobowiązania Zamawiającego na ich wprowadzenie.

  Strona internetowa, na której jest dostępna SIWZ: www.ugblizyn.bip.doc.pl
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Bliżynie, 26-120 Bliżyn ul. Kościuszki 79a (pokój nr 6).

  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
  ofertę należy złożyć do dnia 21.04.2011 roku do godz. 9.00 w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy w Bliżynie pokój Nr 1 (sekretariat).

  Termin związania ofertą wynosi 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

  Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

  Zamawiający nie będzie zawierał umowy ramowej.

  Zamawiający nie będzie ustanawiał dynamicznego systemu zakupów.

  Projekt pn.: Budowa oświetlenia w miejscowości Kopcie i Kucębów, gm. Bliżyn
  nie aplikuje o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.

  Zamawiający nie przewiduje unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia.

  Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 06.04.2011r. pod nr 107519.


  Data wprowadzenia: 2011-04-06 0823
  Data upublicznienia: 2011-04-06
  Art. czytany: 4161 razy

  » Kosztorys ofertowy - rozmiar: 241138 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Projekt budowy linii oświetlenia drogowego w miejscowości Kopcie - rozmiar: 20671074 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Przedmiar robót - rozmiar: 444308 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » SIWZ - rozmiar: 144384 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Specyfikacja techniczna - rozmiar: 120593 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Załącznik Nr 6 do SIWZ - wzór umowy - rozmiar: 93696 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Grzegorz Patura lub: [email protected]
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy w Bliżynie

  czynny w godz.:
  poniedziałek - piątek: 730 - 1530

  Urząd Stanu Cywilnego
  Dowody osobiste
  Ewidencja Ludności

  godz. przyjęć
  poniedziałek 745 - 1500
  wtorek-piątek 745 - 1400

  Kasa godziny otwarcia:

  Poniedziałek830-1430
  Wtorek800-1200
  Środa800-1400
  Czwartek800-1200
  Piątek800-1200


  adres skrytki ESP na platformie ePUAP:
  /1cqce463n2/skrytka

  Dziennik Ustaw
  Monitor Polski

  Nr rachunku bankowego:
  Konto do opłat różnych
  31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

  Nr rachunku bankowego:
  Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci)
  84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn
  Urząd Gminy Bliżyn
  ul. Kościuszki 79A 26-120 Bliżyn
  Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
  31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

  Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
  84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn