A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt Gminy
Rada Gminy
Urząd Gminy
Kontakt
Jednostki organizacyjne
Petycje
Budżet i finanse
Strategie i plany
Nabór na wolne stanowiska
Rewitalizacja
Oferty inwestycyjne
Przetargi
Ogłoszenia
Oświadczenia majątkowe
ZABYTKI
WYBORY
Informacje statystyczne
Środowisko
Rejestr instytucji kultury
Informator Samorządowy
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)
Rejestry
Plany przestrzennego zagospodarowania
Instrukcja obsługi
Międzygminny Związek "Planowania Przestrzennego"
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Druki oświadczeń majątkowych
» ZAKAZ WSTĘPU NA SKWERY ALTANY I PLACE ZABAW
» Sesja XVI Rady Gminy Bliżyn 30 marca 2020 r. - imienny wykaz głosowań
» ZMIANY GODZIN PRACY W DOWODACH OSOBISTYCH
» ZWIESZENIE DZIAŁALNOŚCI PSZOK
 • Jednostki organizacyjne
 • Szkoła Podstawowa w Bliżynie
 • Dowóz oraz odwóz uczniów do Zespołu Szkół w Bliżynie w roku szkolnym 2011/2012.

  przetarg nieograniczony

  Bliżyn: Dowóz oraz odwóz uczniów do Zespołu Szkół w Bliżynie w roku szkolnym 2011/2012 tj.: od 1 września 2011 roku do 29 czerwca 2012 roku codziennie za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od zajęć, dni świątecznych oraz ferii, pojazdami przystosowanymi do przewozu zorganizowanej grupy dzieci.
  Numer ogłoszenia: 201508 - 2011; data zamieszczenia: 15.07.2011
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

  Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół w Bliżynie , ul. Piaskowa 26, 26-120 Bliżyn, woj. świętokrzyskie, tel. 41 2541810, faks 41 2541810.

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz oraz odwóz uczniów do Zespołu Szkół w Bliżynie w roku szkolnym 2011/2012 tj.: od 1 września 2011 roku do 29 czerwca 2012 roku codziennie za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od zajęć, dni świątecznych oraz ferii, pojazdami przystosowanymi do przewozu zorganizowanej grupy dzieci..

  II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

  II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot niniejszego postępowania stanowi: - Dowóz oraz odwóz uczniów do Zespołu Szkół w Bliżynie w roku szkolnym 2011/2012 tj.: od 1 września 2011 roku do 29 czerwca 2012 roku codziennie za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od zajęć, dni świątecznych oraz ferii, pojazdami przystosowanymi do przewozu zorganizowanej grupy dzieci. - Dowóz dzieci realizowany będzie zgodnie z opracowanymi poniżej trasami: Trasa 1: - usługa będzie polegała na dowozie dzieci do Gimnazjum na trasie (105 km): Bliżyn-Rędocin-Mroczków-Bliżyn - w ilości około 60 uczniów, - dowóz będzie obejmował poranny dojazd dzieci do szkoły na godz. 740 lub 825 oraz odwóz dzieci w godz. 1300 - 1500. - zamawiającemu przysługuje prawo przewozu dzieci do szkoły w Mroczkowie w ilości ok. 5 osób. Trasa 2: - usługa będzie polegała na dowozie dzieci do Gimnazjum na trasie: Bliżyn-Kucębów-Odrowążek-Sorbin-Bliżyn - w ilości 70 uczniów, - dowóz będzie obejmował poranny dojazd dzieci do szkoły na godz. 740 lub 825 oraz odwóz dzieci w godz. 1300 - 1500. Pozostałe warunki wykonania przedmiotowego zadania przedstawia opis usługi transportowej, stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ oraz wzór umowy - stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ..

  II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

  II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.00.00.00-8, 60.10.00.00-9, 60.17.00.00-0.

  II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

  II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 29.06.2012.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WADIUM

  Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

  III.2) ZALICZKI

  Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
  III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

  III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  Warunek ten zostanie spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania tj. przedstawi aktualną licencją na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób na okres obejmujący termin wykonywania zadania.

  III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  Warunek ten zostanie spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie; tj.: wykonał lub wykonuje należycie minimum 2 usługi o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem zadania tj. przewóz uczniów do szkół przez okres co najmniej 10 - ciu miesięcy o wartości nie mniejszej niż 40.000,00 zł. brutto każda z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączy dokumenty potwierdzające, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

  III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia - tj. minimum 2 autobusami umożliwiającymi przewóz do 70 osób.

  III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. dysponuje minimum 2 kierowcami, którzy posiadają odpowiednie uprawnienia - aktualne prawo jazdy kat. D. Przedłoży oświadczenie, że dysponuje wskazanymi osobami posiadającymi wymagane uprawnienia.

  III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada opłaconą polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę min. 50.000,00zł.

  III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

  III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  koncesję, zezwolenie lub licencję
  wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
  wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

  III.6) INNE DOKUMENTY

  Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

  Kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem - dowodów rejestracyjnych pojazdów, z aktualnymi badaniami technicznymi, ubezpieczenie OC i NW oraz zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym.

  III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

  IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

  IV.3) ZMIANA UMOWY

  Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

  Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

  Zmiana postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy może nastąpić w przypadku: a. konieczności wprowadzenia takich zmian, które wyniknęły z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego; b. wystąpienia utrudnień w ruchu z powodu robót drogowych, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; c. wystąpienia takich warunków atmosferycznych, które ze względów obiektywnych uniemożliwiają wykonanie usługi zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia; d. wynagrodzenia brutto w przypadku zmiany stawki podatku VAT od towarów i usług; e. danych objętych fakturą, w szczególności NIP-u, adresu, nazwy lub nr rachunku Wykonawcy w przypadku ich zmiany; f. zmiana podmiotów trzecich na etapie realizacji zamówienia na zasobach, których Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

  IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ugblizyn.bip.doc.pl: menu: jednostki organizacyjne: Zespół Szkół w Bliżynie
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Szkół w Bliżynie, ul. Piaskowa 26, 26-120 Bliżyn.

  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.07.2011 godzina 09:00, miejsce: Sekretariat - Zespołu Szkół w Bliżynie, ul. Piaskowa 26, 26-120 Bliżyn.

  IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

  IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

  Dyrektor Zespołu Szkół w Bliżynie
  Józef Nowak
  (podpis na oryginale)

  ===========================
  Bliżyn, dnia 29.07.2011r.
  Znak sprawy: ZS.22.31.271.2011
  Według rozdzielnika

  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) niniejszym informujemy,
  że w prowadzonym przez: Zespół Szkół w Bliżynie z siedzibą w Bliżynie, ul. Piaskowa 26 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 193 000 euro na zadanie pod nazwą: „Dowóz oraz odwóz uczniów do Zespołu Szkół w Bliżynie w roku szkolnym 2011/2012 tj.: od 1 września 2011 roku do 29 czerwca 2012 roku codziennie za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od zajęć, dni świątecznych oraz ferii, pojazdami przystosowanymi do przewozu zorganizowanej grupy dzieci.” wybrał jako ofertę najkorzystniejszą:
  – ofertę Nr 1 - złożoną przez Wykonawcę: Transport Osobowy Busem inż. Marek Guzikowski, ul. Piaskowa 26, 26-120 Bliżyn-Wojtyniów – za kwotę ryczałt za 1 dzień: 408,24zł brutto.
  Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta w/w Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny oferty określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a tym samym zawierała najniższą cenę brutto, ponieważ była jedyną złożoną ofertą i nie podlegała odrzuceniu w związku z powyższym uzyskała maksymalną liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryterium wskazanego w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego tj. najniższa cena brutto – 100 %.
  Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu została złożona następująca oferta:

  Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Punktacja przyznana ofertom
  w kryterium oceny
  Cena-100%
  1 Transport Osobowy Busem
  Inż. Marek Guzikowski
  Ul. Piaskowa 26
  26-120 Bliżyn-Wojtyniów 100 pkt.

  Zamawiający zawiadamia, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1a ustawy – Prawo Zamówień Publicznych, umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta
  w dniu 01.08.2011r.
  Jednocześnie Zamawiający wzywa adresata niniejszego pisma wymienionych wg rozdzielnika do niezwłocznego potwierdzenia faktu jego otrzymania w formie faksu wraz z adnotacją dot. daty i osoby potwierdzającej przyjęcie na numer faksu Zamawiającego tj. 041-25-41-810.
  Otrzymują:
  1. Transport Osobowy Busem inż. Marek Guzikowski, ul. Piaskowa 26, 26-120 Bliżyn-Wojtyniów.
  2. a/a.

  Dyrektor Zespołu Szkół w Bliżynie
  Józef Nowak
  (podpis na oryginale)

  ================================

  Ogłoszenie powiązane:
  Ogłoszenie nr 201508-2011 z dnia 2011-07-15 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Bliżyn
  Przedmiot niniejszego postępowania stanowi: - Dowóz oraz odwóz uczniów do Zespołu Szkół w Bliżynie w roku szkolnym 2011/2012 tj.: od 1 września 2011 roku do 29 czerwca 2012 roku codziennie za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od zajęć,...
  Termin składania ofert: 2011-07-29

  Bliżyn: Dowóz oraz odwóz uczniów do Zespołu Szkół w Bliżynie w roku szkolnym 2011/2012 tj.: od 1 września 2011 roku do 29 czerwca 2012 roku codziennie za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od zajęć, dni świątecznych oraz ferii, pojazdami przystosowanymi do przewozu zorganizowanej grupy dzieci
  Numer ogłoszenia: 225642 - 2011; data zamieszczenia: 01.08.2011
  OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

  Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

  Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 201508 - 2011r.

  Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół w Bliżynie, ul. Piaskowa 26, 26-120 Bliżyn, woj. świętokrzyskie, tel. 41 2541810, faks 41 2541810.

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz oraz odwóz uczniów do Zespołu Szkół w Bliżynie w roku szkolnym 2011/2012 tj.: od 1 września 2011 roku do 29 czerwca 2012 roku codziennie za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od zajęć, dni świątecznych oraz ferii, pojazdami przystosowanymi do przewozu zorganizowanej grupy dzieci.

  II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

  II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia stanowi: - Dowóz oraz odwóz uczniów do Zespołu Szkół w Bliżynie w roku szkolnym 2011/2012 tj.: od 1 września 2011 roku do 29 czerwca 2012 roku codziennie za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od zajęć, dni świątecznych oraz ferii, pojazdami przystosowanymi do przewozu zorganizowanej grupy dzieci. - Dowóz dzieci realizowany będzie zgodnie z opracowanymi poniżej trasami: Trasa 1: - usługa będzie polegała na dowozie dzieci do Gimnazjum na trasie (105 km): Bliżyn-Rędocin-Mroczków-Bliżyn - w ilości około 60 uczniów, - dowóz będzie obejmował poranny dojazd dzieci do szkoły na godz. 740 lub 825 oraz odwóz dzieci w godz. 1300 - 1500. - zamawiającemu przysługuje prawo przewozu dzieci do szkoły w Mroczkowie w ilości ok. 5 osób. Trasa 2: - usługa będzie polegała na dowozie dzieci do Gimnazjum na trasie: Bliżyn-Kucębów-Odrowążek-Sorbin-Bliżyn - w ilości 70 uczniów, - dowóz będzie obejmował poranny dojazd dzieci do szkoły na godz. 740 lub 825 oraz odwóz dzieci w godz. 1300 - 1500. Pozostałe warunki wykonania przedmiotowego zadania przedstawia opis usługi transportowej, stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ oraz wzór umowy - stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ..

  II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.00.00.00-0, 60.10.00.00-9, 60.17.00.00-0.

  SEKCJA III: PROCEDURA

  III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

  III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  * Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

  SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

  IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.08.2011.

  IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

  IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

  IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  * Transport Osobowy Busem inż. Marek Guzikowski, ul. Piaskowa 26, 26-120 Bliżyn-Wojtyniów, kraj/woj. świętokrzyskie.

  IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 68827,50 PLN.

  IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  *

  Cena wybranej oferty: 408,24
  *

  Oferta z najniższą ceną: 408,24 / Oferta z najwyższą ceną: 408,24
  *

  Waluta: PLN.


  Data wprowadzenia: 2011-07-15 1105
  Data upublicznienia: 2011-07-15
  Art. czytany: 2623 razy

  » SIWZ - rozmiar: 243200 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » zał. nr 10 - oświadczenie art. 22 - dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - rozmiar: 85504 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » zał. nr 11 - oświadczenie art. 24 - dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - rozmiar: 83456 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » zał. nr 1 - oferta - rozmiar: 68608 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » zał. nr 2 - opis usługi transportowej - rozmiar: 56320 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » zał. nr 3 - wzór umowy - rozmiar: 110592 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » zał. nr 4 - druk wykazu usług - rozmiar: 86528 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » zał. nr 5 - druk wykazu sprzętu - rozmiar: 82944 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » zał. nr 6 - druk wykazu osób - rozmiar: 90112 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » zał. nr 7 - oświadczenie do art. 22 ust. 1 ustawy Pzp - rozmiar: 83456 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » zał. nr 8 - oświadczenie art. 24 ust 1 ustawy Pzp - rozmiar: 82432 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » zał. nr 9 - oświadczenie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp - rozmiar: 83968 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Grzegorz Włodarczyk
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy w Bliżynie

  czynny w godz.:
  poniedziałek - piątek: 730 - 1530

  Dowody osobiste

  godz. przyjęć
  poniedziałek 745 - 1700
  wtorek-piątek 745 - 1400

  Urząd Stanu Cywilnego,
  Ewidencja Ludności

  godz. przyjęć
  poniedziałek 745 - 1515
  wtorek-piątek 745 - 1400

  Kasa godziny otwarcia:

  Poniedziałek830-1430
  Wtorek800-1200
  Środa800-1400
  Czwartek800-1200
  Piątek800-1200


  adres skrytki ESP na platformie ePUAP:
  /1cqce463n2/skrytka

  Dziennik Ustaw
  Monitor Polski

  Nr rachunku bankowego:
  Konto do opłat różnych
  31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

  Nr rachunku bankowego:
  Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci)
  84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn
  Urząd Gminy Bliżyn
  ul. Kościuszki 79A 26-120 Bliżyn
  Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
  31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

  Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
  84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn