(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt Gminy
Rada Gminy
Urząd Gminy
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
Kontakt
Jednostki organizacyjne
Petycje
Budżet i finanse
Strategie i plany
Nabór na wolne stanowiska
Rewitalizacja
Oferty inwestycyjne
Przetargi
Ogłoszenia
INFORMACJE o kontrolach
Oświadczenia majątkowe
ZABYTKI
WYBORY
Informacje statystyczne
SPORT
Środowisko
Rejestr instytucji kultury
Informator Samorządowy
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)
Rejestry
Plany przestrzennego zagospodarowania
Instrukcja obsługi
Międzygminny Związek "Planowania Przestrzennego"
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Taryfa obowiązuje od dnia 20.06.2024 r. - dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Skarżysku-Kamiennej
» OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO o przystąpieniu do sporządzenia Planu zagospodarowania przestrzennego województwa świętokrzyskiego.
» Informacja o wynikach konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury
» P r o t o k ó ł Nr III/2024 z III sesji Rady Gminy Bliżyn, która odbyła się w dniu 28 maja 2024r. w świetlicy OSP w Bliżynie.
» Stan na dzień ślubowania 7 maja 2024 r.
 • Przetargi
 • Przetargi - rok 2011
 • Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie nr 10/2011

  Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych w sezonie 2011/2012

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA ZADANIE NR 10/2011
  SEKCJA I: Zamawiający:
  Gmina Bliżyn
  26-120 Bliżyn ul. Kościuszki 79a
  woj. świętokrzyskie, pow. skarżyski
  tel. (0-41) 254-11-72 fax (0-41) 254-12-36
  www.ugblizyn.bip.doc.pl

  Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa
  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
  Nazwa zamówienia:
  Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych w sezonie 2011/2012
  Rodzaj zamówienia: usługi
  Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług mających na celu zwalczanie śliskości, usuwanie błota pośniegowego, zlodowaciałych warstw śniegu, odśnieżanie i posypywanie dróg i placów oraz wywóz nadmiaru śniegu w sezonie zimowym 2010/2011. Zimowym utrzymaniem objęte będą drogi gminne, wewnętrzne w ilości 66,512 km i drogi powiatowe w ilości 41,409 km oraz parkingi gminne (5 miejsc) na terenie gminy Bliżyn wg wykazu parkingów, dróg gminnych i wewnętrznych, dróg powiatowych oraz parkingów. Przewiduje się wywóz 500 m3 śniegu w ciągu jednego sezonu.
  Miejsce świadczenia usług: Gmina Bliżyn
  Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.
  CPV: 90620000-9, 90630000-2
  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
  Termin wykonania zamówienia: rozpoczęcie 5.11.2011, zakończenie 15.04.2012
  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
  Zamawiający nie będzie pobierał wadium.
  Zamawiający nie przewiduje zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
  Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełnienia tych warunków
  1) Wykonawca winien posiadać zarejestrowaną działalność i posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności , jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie
  2) Wykonawca winien dysponować odpowiednią wiedzą i doświadczeniem. Wykonawca musi wykazać, że zrealizował z należytą starannością w ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie, przynajmniej jednej usługi zimowego utrzymania dróg w minimum jednym sezonie zimowym o długości min. 60 km. Ocena pełnienia tego warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
  3) Wykonawca winien dysponować odpowiednim potencjałem technicznym. Wykonawca winien dysponować min. trzema pługo – piaskarkami, do których zalicza się opłużone pojazdy samochodowe wyposażone w piaskarki oraz jednym opłużonym ciągnikiem. Ocena pełnienia tego warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
  Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 Ustawy Pzp
  1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  a) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  b) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
  2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  b) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  d) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt 2)
  DOKUMENTY PODMIOTÓW ZAGRANICZNYCH
  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
  1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
  a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  d) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia
  INNE DOKUMENTY:
  a) nformularz oferty wykonania wg załącznika nr 1 do SIWZ oraz formularz obliczenia ceny oferty stanowiący załącznik do oferty wykonania
  b) oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2 do SIWZ
  c) pisemne zobowiązania innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu polega na zasobach innych podmiotów
  d) dokument wskazujący pełnomocnika w przypadku Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia
  Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne
  SEKCJA IV: PROCEDURA
  Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
  Kryteria oceny ofert: najniższa cena
  Zamawiający nie będzie stosował aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej oferty.
  Zmiany umowy Zamawiający przewiduje istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści ofert, na podstawie której dokonany zostanie wybór wykonawcy.
  Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących zmian w umowie:
  1) Zmiana danych stron umowy, w tym: firmy, osób wchodzących w skład organu, siedziby. Zmiany te zostaną dokonane na podstawie aktualnych wpisów do właściwego rejestru, zaświadczeń itp.
  2) Zmiany numerów kont stron umowy. Zmiany te zostaną dokonane na podstawie pisemnego wniosku strony umowy.
  3) Zmiana personelu Zamawiającego i Wykonawcy odpowiedzialnych za realizację zamówienia w przypadku śmierci, choroby lub długotrwałej niezdolności do pracy, rozwiązania umowy o pracę/zlecenie ze stroną umowy, niemożliwości wykonywania przyjętej funkcji w innych uzasadnionych przypadkach.
  4) Zmiana terminów realizacji umowy. Dopuszcza się zmianę terminu rozpoczęcia jak i zakończenia realizacji umowy w poszczególnych sezonach zimowych w przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych wymagających wcześniejsze niż założone rozpoczęcie akcji zimowej, jak również w przypadku konieczności przedłużenia zimowego utrzymania dróg.
  5) Dopuszcza się uruchomienie akcji zimowej w innym okresie, w przypadku wystąpienia opadów śniegu i innych zjawisk zimowych. Rozliczenie z Wykonawcą usług odbywać się wówczas będzie na zasadach określonych w umowie. W tej sytuacji rozpoczęcie przez Wykonawcę w pełnym zakresie usług odśnieżania lub zwalczania śliskości po jej uruchomieniu winno nastąpić w ciągu 6 godz.
  6) Zmiana zakresu rzeczowego w przypadku: konieczności zmniejszenia lub zwiększenia ilości dróg i parkingów do odśnieżania, konieczności zmiany standardów zimowego utrzymania dla poszczególnych odcinków dróg lub parkingów. Wartość robót związanych ze zmianą zakresu rzeczowego określana będzie zgodnie z opisem obliczenia ceny oferty określonym w pkt. XVII. Opis sposobu obliczenia ceny niniejszej SIWZ, zmiana ilości nadmiaru śniegu do wywiezienia.
  7) Ponadto umowa będzie mogła ulec zmianie w przypadku:
  a) zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi, warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy,
  b) gdy zaistnieje inna niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie ze SIWZ.
  8) Pozostałe okoliczności dokonania zmian w umowie:
  a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze SIWZ,
  b) zmiana obowiązującej stawki VAT,
  Zmiany mogą być dokonywane na pisemny wniosek stron umowy wraz z uzasadnieniem, w formie sporządzonego na piśmie aneksu.
  Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę, jednocześnie nie stanowią one zobowiązania Zamawiającego na ich wprowadzenie.
  Informacje administracyjne:
  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest:
  • na stronie: www.ugblizyn.bip.doc.pl
  • w siedzibie Zamawiającego : Urząd Gminy Bliżyn ul. Kościuszki 79a, 26-120 Bliżyn pokój nr 10.
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
  21.10.2011r., godzina: 8.45, miejsce: Urząd Gminy Bliżyn ul. Kościuszki 79a, 26-120 Bliżyn, pokój nr 1 (sekretariat)
  Termin otwarcia ofert: 21.10.2011r., godzina: 9.00, miejsce: Urząd Gminy Bliżyn ul. Kościuszki 79a, 26-120 Bliżyn, pokój nr 15a
  Termin związania ofertą: 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert)
  Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 13.10.2011 pod numerem 269669-2011
  Wójt Gminy Bliżyn
  (-) Mariusz Walachnia


  Data wprowadzenia: 2011-10-13 1443
  Data upublicznienia: 2011-10-13
  Art. czytany: 3944 razy

  » SIWZ - rozmiar: 391680 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » SST- załącznik nr 7 do SIWZ - rozmiar: 91648 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » załącznik nr 4 do umowy (zał. nr 6 do SIWZ) - rozmiar: 979716 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Renata Ślęzak
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy w Bliżynie

  czynny w godz.:
  poniedziałek - piątek: 730 - 1530

  Urząd Stanu Cywilnego
  Dowody osobiste
  Ewidencja Ludności

  godz. przyjęć
  poniedziałek 745 - 1500
  wtorek-piątek 745 - 1400

  Kasa godziny otwarcia:

  Poniedziałek830-1430
  Wtorek800-1200
  Środa800-1400
  Czwartek800-1200
  Piątek800-1200


  adres skrytki ESP na platformie ePUAP:
  /1cqce463n2/skrytka

  Dziennik Ustaw
  Monitor Polski

  Nr rachunku bankowego:
  Konto do opłat różnych
  31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

  Nr rachunku bankowego:
  Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci)
  84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn
  Urząd Gminy Bliżyn
  ul. Kościuszki 79A 26-120 Bliżyn
  Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
  31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

  Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
  84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn