(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt Gminy
Rada Gminy
Urząd Gminy
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
Kontakt
Jednostki organizacyjne
Petycje
Budżet i finanse
Strategie i plany
Nabór na wolne stanowiska
Rewitalizacja
Oferty inwestycyjne
Przetargi
Ogłoszenia
INFORMACJE o kontrolach
Oświadczenia majątkowe
ZABYTKI
WYBORY
Informacje statystyczne
SPORT
Środowisko
Rejestr instytucji kultury
Informator Samorządowy
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)
Rejestry
Plany przestrzennego zagospodarowania
Instrukcja obsługi
Międzygminny Związek "Planowania Przestrzennego"
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Interpelacja nr 242/2022 - Radny Krzysztof Jurek
» Zapytanie nr 241/2022 - Radny Jacek Krzepkowski
» Uchwała IV Składu Orzekającego Nr 120/2022 w sprawie opinii o projekcie uchwały Rady Gminy Bliżyn w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bliżyn na lata 2023-2035
» Uchwała IV Składu Orzekającego Nr 119/2022 w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Bliżyn na 2023 rok.
» Uchwała IV Składu Orzekającego Nr 113/2022 w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Bliżyn na 2023 rok.
 • Ogłoszenia
 • Konkurs na stanowisko kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bliżynie

  I. Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinni spełniać wymogi:
  Kwalifikacje niezbędne:
  1.Wykształcenie wyższe (preferowane medyczne) oraz wiedzę i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków kierownika.
  2.Co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy.
  3.Z konkursu wykluczone są osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie.
  II. Kandydaci posiadający wymagane kwalifikacje powinni przedłożyć:
  1.Podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem.
  2.Dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska kierownika SPZOZ w Bliżynie, w szczególności:
  - potwierdzające posiadanie wyższego wykształcenia,
  - potwierdzające pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo potwierdzające trzyletni staż pracy i ukończenie studiów podyplomowych na kierunku zarządzanie,
  3.Opis przebiegu pracy zawodowej.
  4.Opinię o pracy z ostatniego miejsca zatrudnienia.
  5.Świadectwo pracy z okresu ostatnich 3 lat, w razie gdy stosunek pracy został rozwiązany lub wygasł.
  6.Koncepcję zarządzania SPZOZ w formie pisemnej.
  7.Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do pełnienia funkcji objętej postępowaniem konkursowym w rozumieniu prawa pracy.
  8.Inne dokumenty w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata.
  9.Informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności.
  10.Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r Nr101, poz. 926 z późn. zm.), w celach związanych z przeprowadzeniem konkursu na stanowisko kierownika.
  Kandydaci składają oryginały lub poświadczone urzędowo kopie tych dokumentów.
  Do dokumentów mogą być dołączone opinie i rekomendacje z ostatnich lat pracy zawodowej.
  Oferty z adnotacją na kopercie „Konkurs na stanowisko kierownika SPZOZ w Bliżynie” należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Urzędu Gminy w Bliżynie 26-120 Bliżyn ul. Kościuszki 79a lub przesłać pocztą na powyższy adres.
  Na kopercie należy zamieścić: imię, nazwisko oraz adres zamieszkania, numer telefonu i adres e-mail kandydata.
  Termin składania ofert 30 dni od daty ukazania się ogłoszenia (decyduje data wpływu do urzędu).
  Konkurs prowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Wójta Gminy Bliżyn Zarządzeniem Nr 67/2011 z dnia 29 listopada 2011r.
  Zarządzenie znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Bliżyn.
  Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur nastąpi w terminie do 30 dni od upływu terminu
  składania ofert.
  O dokładnym terminie i miejscu konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

  Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Bliżynie, tel. (41) 25-41-104.

  Wójt Gminy Bliżyn
  (-) Mariusz Walachnia


  Data wprowadzenia: 2011-12-16 0916
  Data upublicznienia: 2011-12-16
  Art. czytany: 3171 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Grzegorz Patura lub: [email protected]
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy w Bliżynie

  czynny w godz.:
  poniedziałek - piątek: 730 - 1530

  Dowody osobiste

  godz. przyjęć
  poniedziałek 745 - 1500
  wtorek-piątek 745 - 1400

  Urząd Stanu Cywilnego,
  Ewidencja Ludności

  godz. przyjęć
  poniedziałek 745 - 1500
  wtorek-piątek 745 - 1400

  Kasa godziny otwarcia:

  Poniedziałek830-1430
  Wtorek800-1200
  Środa800-1400
  Czwartek800-1200
  Piątek800-1200


  adres skrytki ESP na platformie ePUAP:
  /1cqce463n2/skrytka

  Dziennik Ustaw
  Monitor Polski

  Nr rachunku bankowego:
  Konto do opłat różnych
  31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

  Nr rachunku bankowego:
  Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci)
  84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn
  Urząd Gminy Bliżyn
  ul. Kościuszki 79A 26-120 Bliżyn
  Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
  31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

  Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
  84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn