A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt Gminy
Rada Gminy
Urząd Gminy
Kontakt
Jednostki organizacyjne
Petycje
Budżet i finanse
Strategie i plany
Nabór na wolne stanowiska
Rewitalizacja
Oferty inwestycyjne
Przetargi
Ogłoszenia
Oświadczenia majątkowe
ZABYTKI
WYBORY
Informacje statystyczne
Środowisko
Rejestr instytucji kultury
Informator Samorządowy
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)
Rejestry
Plany przestrzennego zagospodarowania
Instrukcja obsługi
Międzygminny Związek "Planowania Przestrzennego"
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Druki oświadczeń majątkowych
» ZAKAZ WSTĘPU NA SKWERY ALTANY I PLACE ZABAW
» Sesja XVI Rady Gminy Bliżyn 30 marca 2020 r. - imienny wykaz głosowań
» ZMIANY GODZIN PRACY W DOWODACH OSOBISTYCH
» ZWIESZENIE DZIAŁALNOŚCI PSZOK
 • Jednostki organizacyjne
 • Szkoła Podstawowa w Bliżynie
 • Dowóz oraz odwóz uczniów do Zespołu Szkół w Bliżynie w roku szkolnym 2013/2014 tj.: od 2 września 2013 roku do 27 czerwca 2014 roku.

  przetarg nieograniczony: 108823-2013

  Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

  www.ugblizyn.bip.doc.pl Menu jednostki organizacyjne: Zespół Szkół w Bliżynie


  -----------------------------------------------------------


  Bliżyn: Dowóz oraz odwóz uczniów do Zespołu Szkół w Bliżynie w roku szkolnym 2013/2014 tj.: od 2 września 2013 roku do 27 czerwca 2014 roku codziennie za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od zajęć, dni świątecznych oraz ferii, pojazdami przystosowanymi do przewozu zorganizowanej grupy dzieci.
  Numer ogłoszenia: 108823 - 2013; data zamieszczenia: 12.06.2013
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

  Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół w Bliżynie , ul. Piaskowa 26, 26-120 Bliżyn, woj. świętokrzyskie, tel. 41 2541810, faks 41 2541810.

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz oraz odwóz uczniów do Zespołu Szkół w Bliżynie w roku szkolnym 2013/2014 tj.: od 2 września 2013 roku do 27 czerwca 2014 roku codziennie za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od zajęć, dni świątecznych oraz ferii, pojazdami przystosowanymi do przewozu zorganizowanej grupy dzieci..

  II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

  II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dowóz oraz odwóz uczniów do Zespołu Szkół w Bliżynie w roku szkolnym 2013/2014 tj.: od 2 września 2013 roku do 27 czerwca 2014 roku codziennie za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od zajęć, dni świątecznych oraz ferii, pojazdami przystosowanymi do przewozu zorganizowanej grupy dzieci. Dowóz dzieci realizowany będzie zgodnie z opracowanymi poniżej trasami: Trasa 1: usługa będzie polegała na dowozie dzieci do Gimnazjum na trasie (105 km): Bliżyn-Rędocin-Mroczków-Bliżyn - w ilości około 42 uczniów, dowóz będzie obejmował poranny dojazd dzieci do szkoły na godz. 740 lub 825 oraz odwóz dzieci w godz. 1300 - 1500. zamawiającemu przysługuje prawo przewozu dzieci do szkoły w Mroczkowie w ilości ok. 5 osób. Trasa 2: usługa będzie polegała na dowozie dzieci do Gimnazjum na trasie: Bliżyn-Kucębów-Odrowążek-Sorbin-Bliżyn - w ilości 55 uczniów, dowóz będzie obejmował poranny dojazd dzieci do szkoły na godz. 740 lub 825 oraz odwóz dzieci w godz. 1300 - 1500. Pozostałe warunki wykonania przedmiotowego zadania przedstawia opis usługi transportowej, stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ oraz wzór umowy - stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ..

  II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.00.00.00-8, 60.10.00.00-9, 60.17.00.00-0.

  II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

  II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 27.06.2014.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WADIUM

  Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

  III.2) ZALICZKI

  III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

  III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  Warunek ten zostanie spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania tj. przedstawi aktualną licencją, koncesją lub zezwoleniem na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób na okres obejmujący termin wykonywania zadania.  III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  Warunek ten zostanie spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że wykonał usługę, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych głównych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie tj.: wykonał lub wykonuje należycie minimum 1 usługę o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem zadania tj. przewóz uczniów do szkół przez okres co najmniej 10 - ciu miesięcy o wartości nie mniejszej niż 40.000,00 zł. brutto z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączy dokumenty potwierdzające, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.  III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje potencjałem technicznym umożliwiającym wykonanie przedmiotowego zamówienia - tj. minimum 2 autobusami umożliwiającymi przewóz do 55 osób.  III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. dysponuje minimum 2 kierowcami, którzy posiadają odpowiednie uprawnienia do przewozu osób- aktualne prawo jazdy kat. D. Przedłoży oświadczenie, że dysponuje wskazanymi osobami posiadającymi wymagane uprawnienia.  III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada opłaconą polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę min. 50.000,00zł.  III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

  III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
  •potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
  •wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
  •wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
  •wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
  •oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
  •opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  •oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  •aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

  III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
  •nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  •nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  •nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

  III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
  •lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

  III.6) INNE DOKUMENTY

  Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

  Pisemne zobowiązanie innych podmiotów, o których mowa w art. 26 ust. 2b Pzp, do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, w przypadku, gdy Wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych, tych podmiotów (załącznik nr 12 do SIWZ). Pełnomocnictwo określające jego zakres w przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawców występujących wspólnie (w tym: konsorcja, spółek cywilnych) w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów: oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt. 1- 4 ustawy Pzp - załącznik nr 10 do SIWZ, oświadczenia, o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, z wykorzystaniem załącznika nr 11 do SIWZ, aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, z wykorzystaniem załącznika nr 9 do SIWZ.

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

  IV.3) ZMIANA UMOWY

  przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

  Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

  Zmiana postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy może nastąpić w przypadku: konieczności wprowadzenia takich zmian, które wyniknęły z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego; wystąpienia utrudnień w ruchu z powodu robót drogowych, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; wystąpienia takich warunków atmosferycznych, które ze względów obiektywnych uniemożliwiają wykonanie usługi zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia; wynagrodzenia brutto w przypadku zmiany stawki podatku VAT od towarów i usług; danych objętych fakturą, w szczególności NIP-u, adresu, nazwy lub nr rachunku Wykonawcy w przypadku ich zmiany; zmiana podmiotów trzecich na etapie realizacji zamówienia na zasobach, których Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Wszelkie zmiany treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej w postaci dwustronnie zaakceptowanego aneksu pod rygorem nieważności.

  IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ugblizyn.bip.doc.pl Menu jednostki organizacyjne: Zespół Szkół w Bliżynie
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Szkół w Bliżynie ul. Piaskowa 26 26-120 Bliżyn.

  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.06.2013 godzina 09:00, miejsce: Sekretariat Zespołu Szkół w Bliżynie w siedzibie Zamawiającego tj. Zespół Szkół w Bliżynie, ul. Piaskowa 26, 26-120 Bliżyn.

  IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

  IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

  Dyrektor Zespołu Szkół w Bliżynie
  Józef Nowak
  (podpis na oryginale)


  Data wprowadzenia: 2013-06-12 1117
  Data upublicznienia: 2013-06-12
  Art. czytany: 1752 razy

  » siwz - rozmiar: 746235 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » zał. nr 10 - druk oświadczenia do art. 22 dla wspólnych Wykonawców - rozmiar: 230365 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » zał. nr 11 - druk oświadczenia do art. 24 dla wspólnych Wykonawców - rozmiar: 221017 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » zał. nr 12 - wzór zobowiązania do art. 26 ust. 2b - rozmiar: 134975 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » zał. nr 1 - wzór oferty - rozmiar: 313656 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » zał. nr 2 - opis usługi transportowej - rozmiar: 135295 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » zał. nr 3 - wzór umowy - rozmiar: 291854 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » zał. nr 4 - druk wykaz usług - rozmiar: 129623 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » zał. nr 5 - druk wykazu sprzętu - rozmiar: 165384 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » zał. nr 6 - druk wykazu osób - rozmiar: 139675 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » zał. nr 7 - druk oświadczenia do art. 22 ust 1 - rozmiar: 203331 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » zał. nr 8 - druk oświadczenia do art. 24 ust. 1 - rozmiar: 177430 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » zał. nr 9 - druk oświadczenia do art. 24 ust. 1 pkt 2 - rozmiar: 154137 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Grzegorz Włodarczyk
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy w Bliżynie

  czynny w godz.:
  poniedziałek - piątek: 730 - 1530

  Dowody osobiste

  godz. przyjęć
  poniedziałek 745 - 1700
  wtorek-piątek 745 - 1400

  Urząd Stanu Cywilnego,
  Ewidencja Ludności

  godz. przyjęć
  poniedziałek 745 - 1515
  wtorek-piątek 745 - 1400

  Kasa godziny otwarcia:

  Poniedziałek830-1430
  Wtorek800-1200
  Środa800-1400
  Czwartek800-1200
  Piątek800-1200


  adres skrytki ESP na platformie ePUAP:
  /1cqce463n2/skrytka

  Dziennik Ustaw
  Monitor Polski

  Nr rachunku bankowego:
  Konto do opłat różnych
  31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

  Nr rachunku bankowego:
  Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci)
  84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn
  Urząd Gminy Bliżyn
  ul. Kościuszki 79A 26-120 Bliżyn
  Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
  31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

  Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
  84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn