A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt Gminy
Rada Gminy
Urząd Gminy
Kontakt
Jednostki organizacyjne
Petycje
Budżet i finanse
Strategie i plany
Nabór na wolne stanowiska
Rewitalizacja
Oferty inwestycyjne
Przetargi
Ogłoszenia
Oświadczenia majątkowe
ZABYTKI
WYBORY
Informacje statystyczne
Środowisko
Rejestr instytucji kultury
Informator Samorządowy
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)
Rejestry
Plany przestrzennego zagospodarowania
Instrukcja obsługi
Międzygminny Związek "Planowania Przestrzennego"
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Wymagania weterynaryjne przy prowadzeniu uboju na własny użytek
» Zaproszenie do zgłaszania kandydatów
» Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
» Obwieszczenie PKW z 30 czerwca o kandydatach w II turze wyborów
» Informacja o aktualizacji podstawowej kwoty dotacji, statystycznej liczbie uczniów, wskaźniku zwiększającym oraz najbliższej gminie, o której mowa w art. 10 ustawy o finansowaniu ...
 • Urząd Gminy
 • Referat Planowania Przestrzennego, Nieruchomości, Dróg i Ochrony Środowiska -PNO
 • Zadania Referat Planowania Przestrzennego, Nieruchomości, Dróg i Ochrony Środowiska

  Do zadań Referatu Planowania Przestrzennego, Nieruchomości, Dróg i Ochrony Środowiska należy:
  1. W zakresie zadań związanych z inwestycjami kubaturowymi, sportowymi, rekreacyjnymi i drogowymi:
  1) zabezpieczenie niezbędnej dokumentacji prawnej i technicznej dla planowanych zadań inwestycyjnych na terenie gminy,
  2) przygotowywanie niezbędnych dokumentów w zakresie realizowanych inwestycji dla potrzeb komisji przetargowej,
  3) przygotowanie projektów umów z wykonawcami na roboty projektowe oraz na roboty budowlano-montażowe w uzgodnieniu z radcą prawnym,
  4) organizowanie nadzoru nad zadaniami remontowymi i inwestycyjnymi,

  5) dokonywanie końcowego rozliczenia inwestycji i remontów,
  6) organizowanie, koordynowanie i kontrola zadań realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego,
  7) prowadzenie rejestru zamówień.
  8) sporządzanie rocznych sprawozdań o udzielonych zamówieniach publicznych.

  2. W zakresie zadań związanych z gospodarką przestrzenną i nieruchomościami:
  1) kształtowanie polityki przestrzennej w oparciu o zasady określone w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
  2) występowanie za stosownymi wnioskami w sprawie sporządzania lub zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
  3) dokonywanie okresowych ocen zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy,
  4) wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
  5) ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz warunków zabudowy w drodze decyzji,
  6) przeprowadzanie ocen oddziaływania na środowisko,
  7) prowadzenie rejestru zabytków i spraw związanych z ochroną zabytków
  8) prowadzenie operatu nazewnictwa ulic i numeracji porządkowej nieruchomości w sołectwach,
  9) prowadzenie procedury nadawania nazw ulicom, placom oraz ich zmian- przygotowywanie projektów uchwał rady w tym zakresie,
  10) prowadzenie postępowania w zakresie zatwierdzania podziałów i rozgraniczania nieruchomości,
  11) regulacja stanu prawnego nieruchomości pozostających we władaniu gminy, a w szczególności komunalizacja mienia – gospodarowanie mieniem komunalnym,
  12) załatwianie formalności prawnych związanych z nabywaniem i zbywaniem nieruchomości,
  13) wnioskowanie w sprawie wypłaty odszkodowań za grunty przejęte na rzecz gminy pod drogi i ulice,
  14) przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
  15) załatwianie spraw związanych z administrowaniem lokalami komunalnymi,
  16) wnioskowanie w sprawie ustalania i aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste, trwały zarząd, dzierżawę bądź najem składników mienia komunalnego oraz opłat adiacenckich.

  3. W zakresie rolnictwa i ochrony środowiska:
  1) realizacja zadań wynikających z prawa wodnego,
  2) utrzymanie zbiornika wodnego i urządzeń wodnych w należytym stanie,
  3) zapewnienie bezpieczeństwa miejsc wyznaczonych do kąpieli,
  4) współpraca z kołami wędkarskimi,
  5) prowadzenie spraw z zakresu rolnictwa, w tym zwrot części akcyzy paliwowej,
  6) prowadzenie spraw z zakresu leśnictwa i łowiectwa,
  7) wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów
  8) sporządzanie gminnego programu opieki nad zwierzętami i realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie zwierząt,
  9) sporządzanie gminnego programu ochrony środowiska i raportów z jego wykonania,
  10) realizacja zadań wynikających z ustawy Prawo Ochrony Środowiska,
  11) realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie przyrody,
  12) opracowanie gminnego planu gospodarki odpadami i sprawozdanie z jego realizacji,
  13) wydawanie decyzji z ustawy o odpadach,
  14) opiniowanie powiatowych i wojewódzkich planów gospodarki odpadami,
  15) prowadzenie ewidencji wyrobów zawierających azbest i prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów,

  16) realizacja zadań z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
  17) planowanie rocznego zakresu – w ujęciu finansowym i rzeczowym, utrzymania porządku i czystości w gminie,
  18) opiniowanie koncesji na poszukiwanie, rozpoznanie i wydobywanie kopalin pospolitych,
  19) nadzór nad osobami skazanymi wyrokami sądowymi wykonującymi prace porządkowe.

  4. W zakresie zadań związanych z drogami oraz publicznym transportem zbiorowym:
  1)wykonywanie funkcji zarządcy dróg gminnych - realizacja zadań wynikających z ustawy o drogach publicznych,
  2) realizacja zadań wynikających z ustawy o publicznym transporcie zbiorowym,
  3) organizowanie, koordynowanie i kontrola wszelkich prac związanych z utrzymaniem zasobów komunalnych w zakresie dróg gminnych, placów zabaw, miejsc rekreacyjnych i urządzeń drogowych,
  4) zarządzanie siecią dróg gminnych i dróg wewnętrznych stanowiących własność gminy oraz współpraca z zarządcami innych dróg,
  5) zimowe utrzymanie dróg gminnych i ciągów pieszo-jezdnych,
  6) przygotowanie i nadzór nad robotami publicznymi.


  Data wprowadzenia: 2013-07-24 1307
  Data upublicznienia: 2013-07-24
  Art. czytany: 2086 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Grzegorz Patura lub: [email protected]
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy w Bliżynie

  czynny w godz.:
  poniedziałek - piątek: 730 - 1530

  Dowody osobiste

  godz. przyjęć
  poniedziałek 745 - 1700
  wtorek-piątek 745 - 1400

  Urząd Stanu Cywilnego,
  Ewidencja Ludności

  godz. przyjęć
  poniedziałek 745 - 1515
  wtorek-piątek 745 - 1400

  Kasa godziny otwarcia:

  Poniedziałek830-1430
  Wtorek800-1200
  Środa800-1400
  Czwartek800-1200
  Piątek800-1200


  adres skrytki ESP na platformie ePUAP:
  /1cqce463n2/skrytka

  Dziennik Ustaw
  Monitor Polski

  Nr rachunku bankowego:
  Konto do opłat różnych
  31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

  Nr rachunku bankowego:
  Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci)
  84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn
  Urząd Gminy Bliżyn
  ul. Kościuszki 79A 26-120 Bliżyn
  Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
  31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

  Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
  84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn