A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt Gminy
Rada Gminy
Urząd Gminy
Kontakt
Jednostki organizacyjne
Petycje
Budżet i finanse
Strategie i plany
Nabór na wolne stanowiska
Rewitalizacja
Oferty inwestycyjne
Przetargi
Ogłoszenia
Oświadczenia majątkowe
ZABYTKI
WYBORY
Informacje statystyczne
Środowisko
Rejestr instytucji kultury
Informator Samorządowy
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)
Rejestry
Plany przestrzennego zagospodarowania
Instrukcja obsługi
Międzygminny Związek "Planowania Przestrzennego"
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Wymagania weterynaryjne przy prowadzeniu uboju na własny użytek
» Zaproszenie do zgłaszania kandydatów
» Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
» Obwieszczenie PKW z 30 czerwca o kandydatach w II turze wyborów
» Informacja o aktualizacji podstawowej kwoty dotacji, statystycznej liczbie uczniów, wskaźniku zwiększającym oraz najbliższej gminie, o której mowa w art. 10 ustawy o finansowaniu ...
 • Urząd Gminy
 • Urząd Stanu Cywilnego (USC)
 • Zadania Urzędu Stanu Cywilnego

  1.Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego należy:
  1) wykonywanie spraw z zakresu obowiązków Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego oraz wykonywanie zadań wynikających z przepisów o aktach stanu cywilnego oraz kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,
  2) przyjmowanie oświadczeń o:
  a) wstąpieniu w związek małżeński,
  b) braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,
  c) stwierdzeniu legitymacji procesowej do wystąpienia do sądu w sprawach możności lub niemożności zawarcia małżeństwa,
  d) wyborze nazwiska jakie będą nosić małżonkowie i dzieci zrodzone z małżeństwa
  e) wstąpieniu w związek małżeński w wypadku grożącego niebezpieczeństwa,
  f) powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa,
  g) uznaniu dziecka w wypadkach grożącego niebezpieczeństwa,
  h) nadaniu dziecku nazwiska męża matki.
  3) sporządzanie aktów urodzeń, małżeństwa i zgonów oraz wydawanie z nich odpisów,
  4) wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa konkordatowego,
  5) sporządzanie aktów małżeństwa na podstawie zaświadczenia przekazanego przez duchownego,
  6) wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą,
  7) przyjmowanie oświadczeń w sprawach uznania dziecka jak również nadaniu dziecku pochodzącemu spoza małżeństwa nazwiska męża matki,
  8) należyte prowadzenie ksiąg, rejestrów i aktów zbiorczych, właściwe ich przechowywanie, zabezpieczenie przed uszkodzeniem, niszczeniem, kradzieżą oraz dostępem osób trzecich,
  9) dokonywanie przypisków i wzmianek dodatkowych w aktach stanu cywilnego napływających z innych USC, jak również z sądu,
  10)prowadzenie archiwum USC i przekazywanie ponad 100-letnich ksiąg stanu cywilnego do archiwum państwowego,
  11)występowanie z wnioskami do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadanie medali „za długoletnie pożycie małżeńskie” oraz przygotowanie uroczystości związanych z ich wręczeniem,
  12) ustanowienie pełnomocnika w sprawach o przysposobienie,
  13) współpraca z sądami opiekuńczymi – wskazywanie kandydata na opiekuna prawnego
  14) wydawanie decyzji w sprawach:
  a) zawarcia związku małżeńskiego przed upływem terminu,
  b) wpisania zagranicznych aktów stanu cywilnego do polskich ksiąg,
  c) uzupełniania treści aktu sporządzonego za granicą,
  d) odtwarzania treści aktu stanu cywilnego,
  e) sprostowania błędu pisarskiego,
  f) zmiany imienia i nazwiska,
  15) wykonywanie zadań wynikających z konkordatu.
  16) prowadzenie rejestru korespondencji wpływającej do USC.

  2. Z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych i powszechnego obowiązku obrony i zgromadzeń:
  1) prowadzenie ewidencji ludności ( w systemie kartotecznym i elektronicznym),
  2) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach zameldowania lub wymeldowania,
  3) współpraca w nadawaniu, zmianie i likwidacji nr PESEL,
  4) przekazywanie zawiadomień o zgonach do Urzędu Skarbowego w Skarżysku-Kam,
  5) wydawanie zaświadczeń i poświadczeń zameldowania,
  6) udostępnianie danych osobowych organom państwowym, sądowym, instytucją i osobom fizycznym,
  7) przygotowanie dyrektorom szkół wykazów dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu,
  8) sporządzanie spisów i zestawień ludności do celów wyborów, potrzeb organów zdrowia, komend wojskowych, szkół i innych organów,
  9) współpraca bieżąca ze Świętokrzyskim Urzędem Wojewódzkim, WKU, Policją, Krajowym Biurem Wyborczym,
  10) wydawanie dokumentów stwierdzających tożsamość,
  11) prowadzenie rejestru wydanych, utraconych i unieważnionych dowodów osobistych,
  12) prowadzenie archiwum kopert osobowych,
  13) sporządzanie wykazów osób podlegających rejestracji i stawieniu się do kwalifikacji wojskowej,
  14) prowadzenie ewidencji osób, które nie zgłosiły się do kwalifikacji,
  15) przyjmowanie zgłoszeń o mającym się odbyć zgromadzeniu i załatwianie innych spraw dotyczących zgromadzeń,
  16) wydawanie zezwoleń na przeprowadzanie zbiórki publicznej na terenie gminy,
  17) współpraca z wymiarem sprawiedliwości i organami ścigania w zakresie utrzymanie bezpieczeństwa publicznego i porządku publicznego.


  Data wprowadzenia: 2013-07-25 1023
  Data upublicznienia: 2013-07-25
  Art. czytany: 6412 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Grzegorz Patura lub: [email protected]
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy w Bliżynie

  czynny w godz.:
  poniedziałek - piątek: 730 - 1530

  Dowody osobiste

  godz. przyjęć
  poniedziałek 745 - 1700
  wtorek-piątek 745 - 1400

  Urząd Stanu Cywilnego,
  Ewidencja Ludności

  godz. przyjęć
  poniedziałek 745 - 1515
  wtorek-piątek 745 - 1400

  Kasa godziny otwarcia:

  Poniedziałek830-1430
  Wtorek800-1200
  Środa800-1400
  Czwartek800-1200
  Piątek800-1200


  adres skrytki ESP na platformie ePUAP:
  /1cqce463n2/skrytka

  Dziennik Ustaw
  Monitor Polski

  Nr rachunku bankowego:
  Konto do opłat różnych
  31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

  Nr rachunku bankowego:
  Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci)
  84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn
  Urząd Gminy Bliżyn
  ul. Kościuszki 79A 26-120 Bliżyn
  Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
  31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

  Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
  84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn