(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt Gminy
Rada Gminy
Urząd Gminy
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
Kontakt
Jednostki organizacyjne
Petycje
Budżet i finanse
Strategie i plany
Nabór na wolne stanowiska
Rewitalizacja
Oferty inwestycyjne
Przetargi
Ogłoszenia
INFORMACJE o kontrolach
Oświadczenia majątkowe
ZABYTKI
WYBORY
Informacje statystyczne
SPORT
Środowisko
Rejestr instytucji kultury
Informator Samorządowy
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)
Rejestry
Plany przestrzennego zagospodarowania
Instrukcja obsługi
Międzygminny Związek "Planowania Przestrzennego"
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Informacja o ofertach - Dostawa wyposażenia w ramach projektu 'Cyfrowa Gmina Bliżyn'
» Zestawienie ofert - Przeprowadzenie szkolenia dla urzędników (pracowników Urzędu Gminy Bliżyn i jednostek podległych) w zakresie cyberbezpieczeństwa (edukacja cyfrowa dla urzędników)
» Zestawienie ofert - Wykonanie Diagnozy Cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Bliżyn wraz z usługami doradczymi
» Informacja o kwocie przeznaczonej na zadanie - Dostawa wyposażenia w ramach projektu 'Cyfrowa Gmina Bliżyn'
» Wyjaśnienia nr 6 do zadania Dostawa wyposażenia w ramach projektu pn. „ Cyfrowa Gmina Bliżyn”
 • Przetargi
 • Przetargi - rok 2014
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

  zadanie Nr 01/2014 Bieżąca eksploatacja zbiornika wodnego „Zalew Bliżyński” na rzece Kamiennej w Bliżynie

  Z A W I A D O M I E N I E


  Na podstawie art. 92 ust. 1, 2, 3 i 4 ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo za-mówień publicznych, (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), Gmina Bliżyn informuje, że w wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie Nr 01/2014 Bieżąca eksploatacja zbiornika wodnego „Zalew Bliżyński” na rzece Kamiennej w Bliżynie, jako najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę Nr 3 złożoną przez firmę:
  HYDROTECHNIKA
  Dariusz Olesiński
  Ul. Podklasztorna 101B/3, 25-714 Kielce
  za cenę brutto: 88 959,84 zł

  Uzasadnienie wyboru oferty:
  - najkorzystniejsza oferta – najniższa cena i najwyższa ocena punktowa.

  Streszczenie oceny ofert
  Nr oferty Nazwa i adres Wykonawców Punktacja przyznana ofertom w kryterium cena Łączna punktacja przyzna ofer-tom w każdym kryterium
  3 HYDROTECHNIKA
  Dariusz Olesiński
  Ul. Podklasztorna 101B/3
  25-714 Kiel-ce
  600600
  2 Zakład Instalacji WODKAN
  Zdzisław Rejman
  Ul. Gajowa 21, 26-080 Mniów
  541,14541,14

  Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 5 odrzuca się ofertę Nr 1 wykonawcy, który został wykluczo-ny z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp, w myśl którego z postepowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy nie wykazali spełnie-nia warunków udziału w postępowaniu. Na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy Pzp ofertę wykonaw-cy wykluczonego uznano za odrzuconą. Warunkiem udziału w postępowaniu było m.in. wyka-zanie wykonywania z należytą starannością w ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert lub jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 usługi w zakresie co najmniej polegającym na prowadzeniu ciągłej obsługi i bieżącej konserwacji urządzeń piętrzących zgodnie z instrukcją gospodarowania wodą oraz prowadzeniu dziennika budowy. W ofercie Nr 1 brak jest dowodów potwierdzających, że Wykonawca wykonywał wymienioną w załączniku Nr 6 (Wykaz wykonanych lub wykonywanych usług) usługę w sposób należyty. Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, pismem znak. PNO.271.1.5.2014 z dnia 06.02.2014 r. wezwał firmę do uzupełnienia oferty. W wyznaczonym terminie oferta nie została uzupełniona.
  Z postępowania wykluczono wykonawcę - HYDROWODKAN Sp. z o.o. Ul. Zodiakowa 15, 61-244 Poznań, a następnie odrzucono jego ofertę (oferta Nr 1).

  Umowa o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie Nr 01/2014 Bieżąca eksploa-tacja zbiornika wodnego „Zalew Bliżyński” na rzece Kamiennej w Bliżynie, zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzyst-niejszej oferty. Termin zawarcia umowy ustalono na dzień 28.02.2014 r.


  Data wprowadzenia: 2014-02-18 1307
  Data upublicznienia: 2014-02-18
  Art. czytany: 3118 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Grzegorz Patura lub: [email protected]
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy w Bliżynie

  czynny w godz.:
  poniedziałek - piątek: 730 - 1530

  Dowody osobiste

  godz. przyjęć
  poniedziałek 745 - 1500
  wtorek-piątek 745 - 1400

  Urząd Stanu Cywilnego,
  Ewidencja Ludności

  godz. przyjęć
  poniedziałek 745 - 1500
  wtorek-piątek 745 - 1400

  Kasa godziny otwarcia:

  Poniedziałek830-1430
  Wtorek800-1200
  Środa800-1400
  Czwartek800-1200
  Piątek800-1200


  adres skrytki ESP na platformie ePUAP:
  /1cqce463n2/skrytka

  Dziennik Ustaw
  Monitor Polski

  Nr rachunku bankowego:
  Konto do opłat różnych
  31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

  Nr rachunku bankowego:
  Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci)
  84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn
  Urząd Gminy Bliżyn
  ul. Kościuszki 79A 26-120 Bliżyn
  Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
  31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

  Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
  84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn