(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt Gminy
Rada Gminy
Urząd Gminy
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
Kontakt
Jednostki organizacyjne
Petycje
Budżet i finanse
Strategie i plany
Nabór na wolne stanowiska
Rewitalizacja
Oferty inwestycyjne
Przetargi
Ogłoszenia
INFORMACJE o kontrolach
Oświadczenia majątkowe
ZABYTKI
WYBORY
Informacje statystyczne
SPORT
Środowisko
Rejestr instytucji kultury
Informator Samorządowy
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)
Rejestry
Plany przestrzennego zagospodarowania
Instrukcja obsługi
Międzygminny Związek "Planowania Przestrzennego"
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Informacja o ofertach - Dostawa wyposażenia w ramach projektu 'Cyfrowa Gmina Bliżyn'
» Zestawienie ofert - Przeprowadzenie szkolenia dla urzędników (pracowników Urzędu Gminy Bliżyn i jednostek podległych) w zakresie cyberbezpieczeństwa (edukacja cyfrowa dla urzędników)
» Zestawienie ofert - Wykonanie Diagnozy Cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Bliżyn wraz z usługami doradczymi
» Informacja o kwocie przeznaczonej na zadanie - Dostawa wyposażenia w ramach projektu 'Cyfrowa Gmina Bliżyn'
» Wyjaśnienia nr 6 do zadania Dostawa wyposażenia w ramach projektu pn. „ Cyfrowa Gmina Bliżyn”
 • Przetargi
 • Przetargi - rok 2014
 • Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie nr 5/2014

  Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych w sezonie 2014/2015

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA ZADANIE NR 5/2014
  SEKCJA I: Zamawiający:
  Gmina Bliżyn
  26-120 Bliżyn ul. Kościuszki 79a
  woj. świętokrzyskie, pow. skarżyski
  tel. (0-41) 254-11-72 fax (0-41) 254-12-36
  www.ugblizyn.bip.doc.pl  Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
  Nazwa zamówienia:
  Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych w sezonie 2014/2015

  Rodzaj zamówienia: usługi
  Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług mających na celu zwalczanie śliskości, usuwanie błota pośniegowego, zlodowaciałych warstw śniegu, odśnieżanie i posypywanie dróg i placów oraz wywóz nadmiaru śniegu w sezonie zimowym 2014/2015. Zimowym utrzymaniem objęte będą drogi gminne, wewnętrzne w ilości 70,858 km i drogi powiatowe w ilości 41,409 km oraz parkingi gminne (5 miejsc) na terenie gminy Bliżyn wg wykazu parkingów, dróg gminnych i wewnętrznych, dróg powiatowych oraz parkingów. Przewiduje się wywóz 500 m3 śniegu w ciągu jednego sezonu.
  Miejsce świadczenia usług: Gmina Bliżyn
  Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.
  CPV: 90620000-9, 90630000-2
  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
  Termin wykonania zamówienia: rozpoczęcie 5.11.2014, zakończenie 15.04.2015
  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
  1. Zamawiający nie będzie pobierał wadium.
  2. Zamawiający nie przewiduje zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
  3. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełnienia tych warunków
  1) Wykonawca winien dysponować odpowiednią wiedzą i doświadczeniem. Wykonawca musi wykazać, że zrealizował z należytą starannością w ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie, przynajmniej jednej usługi zimowego utrzymania dróg w minimum jednym sezonie zimowym o długości min. 100 km. Ocena pełnienia tego warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
  2) Wykonawca winien dysponować odpowiednim potencjałem technicznym. Wykonawca winien dysponować min. trzema pługo – piaskarkami, do których zalicza się opłużone pojazdy samochodowe wyposażone w piaskarki oraz jednym opłużonym ciągnikiem. Ocena pełnienia tego warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
  4. Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 Ustawy Pzp
  1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  a) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  b) określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie: Wykonawca musi wykazać, że zrealizował z należytą starannością w ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie, przynajmniej jednej usługi zimowego utrzymania dróg w minimum jednym sezonie zimowym o długości min. 100 km.
  W przypadku składania ofert przez Wykonawców występujących wspólnie, warunek ten może spełnić dowolny z Wykonawców występujących wspólnie. Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że usługi odśnieżania wykonane były z należytą starannością.
  c) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
  2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
  c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  d) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt 2)
  5. DOKUMENTY PODMIOTÓW ZAGRANICZNYCH
  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
  1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
  a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  d) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  6. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
  - lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej
  INNE DOKUMENTY:
  1) Wypełniony formularz ofertowy wg załącznika nr 1;
  2) Oświadczenie z art. 36 ust. 4 ustawy Pzp wg wzoru określonego w załączniku nr 7 do SIWZ – oryginał;
  3) Pełnomocnictwo – jeżeli upoważnienie do podpisania oferty nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy – nie dotyczy pełnomocnictwa w zakresie oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Wymagana forma dokumentu oryginał lub kserokopia poświadczona notarialnie;
  4) Pełnomocnictwo w przypadku oferty Wykonawców występujących wspólnie o udzielenie zamówienia. Wymagana forma dokumentu oryginał lub kserokopia poświadczona notarialnie.
  5) W przypadku prowadzenia działalności w formie spółki cywilnej, gdy jest więcej niż jeden przedsiębiorca (wspólnik) w celu ustalenia uwarunkowań do składania oświadczeń woli w imieniu spółki, należy do oferty załączyć kserokopię umowy spółki poświadczoną za zgodność z oryginałem przez umocowanego wspólnika lub inny dokument z którego będzie wynikał sposób reprezentowania spółki. Warunek nie ma zastosowania w odniesieniu do spółek jawnych w przypadku załączenia do oferty aktualnego odpisu z właściwego rejestru – Krajowego Rejestru Sądowego, jeżeli ujawniono w nim wspólników spółki, oraz sposób reprezentowania spółki (składania oświadczeń woli).
  6) Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. W przypadku wykazania się doświadczeniem i wiedzą innego podmiotu Wykonawca jest zobowiązany udowodnić, że dany Wykonawca będzie uczestniczył w realizacji przedmiotu zamówienia;
  7) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, zgodnie z art. 23 Pzp, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
  SEKCJA IV: PROCEDURA
  1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
  2. Kryteria oceny ofert: najniższa cena
  3. Zmiany umowy Zamawiający przewiduje istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści ofert, na podstawie której dokonany zostanie wybór wykonawcy.
  Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących zmian w umowie:
  1) Zmiana danych stron umowy, w tym: firmy, osób wchodzących w skład organu, siedziby. Zmiany te zostaną dokonane na podstawie aktualnych wpisów do właściwego rejestru, zaświadczeń itp.
  2) Zmiany numerów kont stron umowy. Zmiany te zostaną dokonane na podstawie pisemnego wniosku strony umowy.
  3) Zmiana personelu Zamawiającego i Wykonawcy odpowiedzialnych za realizację zamówienia w przypadku śmierci, choroby lub długotrwałej niezdolności do pracy, rozwiązania umowy o pracę/zlecenie ze stroną umowy, niemożliwości wykonywania przyjętej funkcji w innych uzasadnionych przypadkach.
  4) Zmiana terminów realizacji umowy. Dopuszcza się zmianę terminu rozpoczęcia jak i zakończenia realizacji umowy w poszczególnych sezonach zimowych w przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych wymagających wcześniejsze niż założone rozpoczęcie akcji zimowej, jak również w przypadku konieczności przedłużenia zimowego utrzymania dróg.
  5) Dopuszcza się uruchomienie akcji zimowej w innym okresie, w przypadku wystąpienia opadów śniegu i innych zjawisk zimowych. Rozliczenie z Wykonawcą usług odbywać się wówczas będzie na zasadach określonych w umowie. W tej sytuacji rozpoczęcie przez Wykonawcę w pełnym zakresie usług odśnieżania lub zwalczania śliskości po jej uruchomieniu winno nastąpić w ciągu 6 godz.
  6) Zmiana zakresu rzeczowego w przypadku: konieczności zmniejszenia lub zwiększenia ilości dróg i parkingów do odśnieżania, konieczności zmiany standardów zimowego utrzymania dla poszczególnych odcinków dróg lub parkingów. Wartość robót związanych ze zmianą zakresu rzeczowego określana będzie zgodnie z opisem obliczenia ceny oferty określonym w pkt. XVII. Opis sposobu obliczenia ceny niniejszej SIWZ, zmiana ilości nadmiaru śniegu do wywiezienia.
  7) Ponadto umowa będzie mogła ulec zmianie w przypadku:
  a) zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi, warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy,
  b) gdy zaistnieje inna niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie ze SIWZ.
  8) Pozostałe okoliczności dokonania zmian w umowie:
  a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze SIWZ,
  b) zmiana obowiązującej stawki VAT,
  Zmiany mogą być dokonywane na pisemny wniosek stron umowy wraz z uzasadnieniem, w formie sporządzonego na piśmie aneksu.
  Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę, jednocześnie nie stanowią one zobowiązania Zamawiającego na ich wprowadzenie.
  Informacje administracyjne:
  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest:
  • na stronie: www.ugblizyn.bip.doc.pl
  • w siedzibie Zamawiającego : Urząd Gminy Bliżyn ul. Kościuszki 79a, 26-120 Bliżyn pokój nr 13.
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
  08.10.2014r., godzina: 9.45, miejsce: Urząd Gminy Bliżyn ul. Kościuszki 79a, 26-120 Bliżyn, pokój nr 21 (sekretariat)
  Termin otwarcia ofert: 08.10.2014r., godzina: 10.00, miejsce: Urząd Gminy Bliżyn ul. Kościuszki 79a, 26-120 Bliżyn, pokój nr 6
  Termin związania ofertą: 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert)
  Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programów ze środków Unii Europejskiej:
  - Zamawiający nie będzie zawierał umowy ramowej,
  - Zamawiający nie będzie stosował aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej oferty,
  - Zamawiający nie będzie zwracał wykonawcom kosztów poniesionych za udział w postępowaniu,

  Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 30.09.2014r pod nr 206841-2014
  Wójt Gminy Bliżyn
  (-) Mariusz Walachnia


  Data wprowadzenia: 2014-09-30 1349
  Data upublicznienia: 2014-09-30
  Art. czytany: 3830 razy

  » SIWZ - rozmiar: 389632 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » SST do zimowego utrzymania - rozmiar: 91648 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Wykaz dróg - rozmiar: 158720 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.ms-excel
  » załącznik nrt 4 do Umowy obowiązujący w sezonie 2014/2015 - rozmiar: 979716 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Renata Ślęzak
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy w Bliżynie

  czynny w godz.:
  poniedziałek - piątek: 730 - 1530

  Dowody osobiste

  godz. przyjęć
  poniedziałek 745 - 1500
  wtorek-piątek 745 - 1400

  Urząd Stanu Cywilnego,
  Ewidencja Ludności

  godz. przyjęć
  poniedziałek 745 - 1500
  wtorek-piątek 745 - 1400

  Kasa godziny otwarcia:

  Poniedziałek830-1430
  Wtorek800-1200
  Środa800-1400
  Czwartek800-1200
  Piątek800-1200


  adres skrytki ESP na platformie ePUAP:
  /1cqce463n2/skrytka

  Dziennik Ustaw
  Monitor Polski

  Nr rachunku bankowego:
  Konto do opłat różnych
  31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

  Nr rachunku bankowego:
  Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci)
  84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn
  Urząd Gminy Bliżyn
  ul. Kościuszki 79A 26-120 Bliżyn
  Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
  31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

  Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
  84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn