(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt Gminy
Rada Gminy
Urząd Gminy
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
Kontakt
Jednostki organizacyjne
Petycje
Budżet i finanse
Strategie i plany
Nabór na wolne stanowiska
Rewitalizacja
Oferty inwestycyjne
Przetargi
Ogłoszenia
INFORMACJE o kontrolach
Oświadczenia majątkowe
ZABYTKI
WYBORY
Informacje statystyczne
SPORT
Środowisko
Rejestr instytucji kultury
Informator Samorządowy
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)
Rejestry
Plany przestrzennego zagospodarowania
Instrukcja obsługi
Międzygminny Związek "Planowania Przestrzennego"
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Informacja o ofertach - Dostawa wyposażenia w ramach projektu 'Cyfrowa Gmina Bliżyn'
» Zestawienie ofert - Przeprowadzenie szkolenia dla urzędników (pracowników Urzędu Gminy Bliżyn i jednostek podległych) w zakresie cyberbezpieczeństwa (edukacja cyfrowa dla urzędników)
» Zestawienie ofert - Wykonanie Diagnozy Cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Bliżyn wraz z usługami doradczymi
» Informacja o kwocie przeznaczonej na zadanie - Dostawa wyposażenia w ramach projektu 'Cyfrowa Gmina Bliżyn'
» Wyjaśnienia nr 6 do zadania Dostawa wyposażenia w ramach projektu pn. „ Cyfrowa Gmina Bliżyn”
 • Przetargi
 • Przetargi - rok 2014
 • Ogłoszenie o przetargu pn.: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Bliżyn oraz prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

  Zadanie nr 6/2014

  Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe
  Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

  SEKCJA I: Zamawiający:
  Gmina Bliżyn
  26-120 Bliżyn ul. Kościuszki 79a
  woj. świętokrzyskie, pow. skarżyski
  tel. (0-41) 254-11-72 fax (0-41) 254-12-36
  www.ugblizyn.bip.doc.pl  Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

  SEKCJA II: Przedmiot zamówienia

  Określenie przedmiotu zamówienia
  Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Bliżyn oraz prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
  Rodzaj zamówienia: usługi
  Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
  1. Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie wskazanych w opisie zamówienia odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Bliżyn, na których zamieszkują mieszkańcy, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku
  w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.), zapisami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, przyjętego uchwałą Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami dla województwa Świętokrzyskiego na lata 2012- 2018, oraz przepisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bliżyn.
  Przedmiot zamówienia obejmuje również prowadzenie i obsługę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, który będzie zlokalizowany w Bliżynie.
  2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 8 do SIWZ, który określa przedmiot zamówienia, wzór umowy – załącznik nr 2 do SIWZ znajdujące się w komplecie materiałów przetargowych.


  Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

  Wspólny Słownik zamówień (CPV):
  90.50.00.00-2 Usługi związane z odpadami komunalnymi
  90.51.40.00-3 Usługi recyklingu odpadów
  90.51.10.00-2 Usługi wywozu odpadów
  90.51.20.00-9 Usługi transportu odpadów
  90.51.31.00-7 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
  90.53.30.00-2 Usługi gospodarki odpadami

  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

  Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: do dnia 01.01.2015 r. do 31.12.2016 r.

  SEKCJA III: informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym
  i technicznym

  Wadium:
  Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych), w formie i terminie określonych w SIWZ.

  Zaliczki:
  Zamawiający nie przewiduje zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

  Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełnienia tych warunków
  1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone
  w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, dotyczące:
  a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
  Wykonawca winien wykazać, że posiada:
  - wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Bliżyn, o którym mowa w art. 9b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
  - decyzje zezwalającą na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów komunalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o odpadach;
  b) posiadania wiedzy i doświadczenia,
  Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonał lub wykonuje należycie, co najmniej jedną lub więcej usług odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i o łącznej masie co najmniej 1 000 Mg - (Załącznik nr 5).
  c) dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
  - co najmniej dwoma pojazdami bezpylnymi, przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych z tylnym lub przednim mechanizm załadowczym z funkcją kompaktującą,
  - co najmniej dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych o ładowności co najmniej 3,5 t,
  - co najmniej jednym pojazdem typu hakowiec, lub bramowiec, lub pojazdem skrzyniowym do odbioru odpadów wielkogabarytowych,
  - co najmniej jednym samochodem dostawczym lub terenowym przystosowanym do odbioru odpadów komunalnych z możliwością wjazdu na drogi gminne (szerokości dróg w zasobach Zamawiającego od 2,4m do 3,0 m ) – (Załącznik Nr 6).
  d) sytuacji ekonomicznej i finansowej:
  Wykonawca winien wykazać, że posiada opłacona polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
  w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 1 000 000,00 zł.
  e) wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. W przypadku wykazania się doświadczeniem i wiedzą innego podmiotu Wykonawca jest zobowiązany udowodnić, że dany Wykonawca będzie uczestniczył w realizacji przedmiotu zamówienia.
  Powyższe zobowiązanie winno w swej treści wyczerpywać kwestie określone w §1 ust. 6 pkt. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form w jakich mogą być składane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231).
  1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
  2. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postepowaniu Zamawiający żąda złożenia oświadczeń i dokumentów wymienionych w Rozdziale 5.
  3. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału
  w postępowaniu na dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia
  i dokumenty wg. Metody „spełnia/nie spełnia”.

  Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

  1) W zakresie wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  a) Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust.1 (załącznik nr 3 do SIWZ) – oryginał podpisany przez wykonawcę,
  b) zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Bliżyn, o którym mowa z art. 9b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
  w gminach,
  c) decyzje zezwalającą na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów komunalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o odpadach,
  d) Wykaz wykonanych lub wykonywanych usług odbioru odpadów komunalnych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie (załącznik Nr 5), podpisanego przez Wykonawcę - oryginał lub kopia dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
  W przypadku polegania przez Wykonawcę na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków, Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia - oryginał dokumentu. Oryginał dokumentu musi być podpisany przez Wykonawcę.
  e) wykazu narzędzi i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy usług w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami (załączniki Nr 6), podpisanego przez Wykonawcę - oryginał lub kopia dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, zawierającego co najmniej:
  - kubaturę samochodów specjalistycznych – bezpylnych w m3;
  - ładowność samochodów skrzyniowych w Mg.
  W przypadku polegania przez Wykonawcę na potencjale technicznym innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków, Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania
  z nich przy wykonywaniu zamówienia - oryginał dokumentu. Oryginał dokumentu musi być podpisany przez Wykonawcę.
  g) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 1 000 000,00 zł

  2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  a) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenia zamówienia publicznego, w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy (Załącznik Nr 4) - oryginał lub kopia dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu.
  b) aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy; - oryginał lub kopia dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.
  c) odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu [wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert] - oryginał lub kopia dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku składania oferty wspólnej ww. zaświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną wykonawca musi złożyć oddzielne zaświadczenia dla każdego ze wspólników oraz oddzielne na spółkę .
  d) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji [wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert] - oryginał lub kopia dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
  W przypadku składania oferty wspólnej ww. zaświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.
  W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną wykonawca musi złożyć oddzielne zaświadczenia dla każdego ze wspólników oraz oddzielne na spółkę. Dokumenty sporządzone w języku obcym Wykonawca składa wraz z tłumaczeniem na język polski w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
  f) lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów - wg wzoru określonego w Załączniku nr 10 do SIWZ część B, albo informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej -wg wzoru określonego w Załączniku nr 10 do SIWZ część A. Wymagana forma dokumentów –oryginał.

  3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
  Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w Rozdziale 5. ust. 1 pkt 3) – 5) SIWZ składają dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że :
  a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
  b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społecznie i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
  c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
  w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

  4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
  Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 2007 Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) - wg wzoru określonego w Załączniku nr 10 do SIWZ część B, albo informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej -wg wzoru określonego w Załączniku nr 10 do SIWZ część A. Wymagana forma dokumentów –oryginał.

  5) Inne dokumenty
  a) pisemne zobowiązanie innych podmiotów, o których mowa w art. 26 ust. 2b Pzp, do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, w przypadku, gdy Wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych, tych podmiotów. Wymagana forma dokumentu –oryginał
  b) pełnomocnictwo określające jego zakres w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik. Wymagana forma dokumentu –oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza
  c) pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawców występujących wspólnie (w tym: konsorcja, spółki cywilne) w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia. Wymagana forma dokumentu – oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza,
  d) dowód wniesienia wadium – zgodnie z opisem w Rozdziale 8 SIWZ.

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

  Kryteria oceny oferty i ich znaczenie: najniższa cena - 100%.

  Zamawiający nie będzie stosował aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej oferty.

  Zmiana umowy
  Zamawiający przewiduje istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonany zostanie wybór wykonawcy.

  Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
  Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w umowie:
  1. W zakresie wysokości wynagrodzenia, w przypadku zmiany powszechnie obowiązującej wysokości stawki podatku VAT.
  2. Zmiana danych stron umowy, w tym: firmy, osób wchodzących w skład organu, siedziby. Zmiany te zostaną dokonane na podstawie aktualnych wpisów do właściwego rejestru, zaświadczeń itp.
  3. Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę, jednocześnie nie stanowią one zobowiązania Zamawiającego na ich wprowadzenie.

  Strona internetowa, na której jest dostępna SIWZ: www.ugblizyn.bip.doc.pl
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy
  w Bliżynie, 26-120 Bliżyn ul. Kościuszki 79a (pokój nr 13).

  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
  Ofertę należy złożyć do dnia 28.10.2014 roku do godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy w Bliżynie w Punkcie Podawczym.

  Termin związania ofertą wynosi 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

  Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

  Inwestycja nie aplikuje o dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.

  Zamawiający nie będzie zawierał umowy ramowej.

  Zamawiający nie będzie ustanawiał dynamicznego systemu zakupów.

  Nie przewiduje się unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym, Handlu (EFT), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia.

  Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 17.10.2014 r. pod nr 220495-2014.

  Wójt
  (-) Mariusz Walachnia


  Data wprowadzenia: 2014-10-17 1336
  Data upublicznienia: 2014-10-17
  Art. czytany: 3703 razy

  » SIWZ - rozmiar: 984313 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Załączniki do SIWZ - rozmiar: 160255 bajtów
  Typ pliku: application/rar
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Michał Pogodziński
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy w Bliżynie

  czynny w godz.:
  poniedziałek - piątek: 730 - 1530

  Dowody osobiste

  godz. przyjęć
  poniedziałek 745 - 1500
  wtorek-piątek 745 - 1400

  Urząd Stanu Cywilnego,
  Ewidencja Ludności

  godz. przyjęć
  poniedziałek 745 - 1500
  wtorek-piątek 745 - 1400

  Kasa godziny otwarcia:

  Poniedziałek830-1430
  Wtorek800-1200
  Środa800-1400
  Czwartek800-1200
  Piątek800-1200


  adres skrytki ESP na platformie ePUAP:
  /1cqce463n2/skrytka

  Dziennik Ustaw
  Monitor Polski

  Nr rachunku bankowego:
  Konto do opłat różnych
  31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

  Nr rachunku bankowego:
  Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci)
  84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn
  Urząd Gminy Bliżyn
  ul. Kościuszki 79A 26-120 Bliżyn
  Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
  31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

  Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
  84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn