(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt Gminy
Rada Gminy
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
Urząd Gminy
Kontakt
Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
Jednostki organizacyjne
Petycje
Budżet i finanse
Strategie i plany
Nabór na wolne stanowiska
Rewitalizacja
Oferty inwestycyjne
Przetargi
Ogłoszenia
Oświadczenia majątkowe
ZABYTKI
WYBORY
Informacje statystyczne
Środowisko
Rejestr instytucji kultury
Informator Samorządowy
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)
Rejestry
Plany przestrzennego zagospodarowania
Instrukcja obsługi
Międzygminny Związek "Planowania Przestrzennego"
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zapytanie cenowe - Remont pomostów Kąpieliska Bliżyn
» Informacja o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa w 2020 r.
» Ogłoszenie Wójta Gminy Bliżyn - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży nr 1/2021
» Lista zalecanych odmian do uprawy na obszarze województwa świętokrzyskiego
» Ogłoszenie o sesji 1 marca 2021 r. o g. 13.00
 • Ogłoszenia
 • O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Bliżyn

  o przystąpieniu do sporządzenia Zmiany Nr 2 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bliżyn wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do niniejszej zmiany studium.

  Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2012.647 z późn.zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy w Bliżynie Uchwały Nr XXXIV/215/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia Zmiany Nr 2 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bliżyn.

  Zmiana studium dotyczy lokalizacji udokumentowanego złoża piasków czwartorzędowych, w miejscowości Wołów, na terenie gminy Bliżyn.
  Załącznik graficzny, określający obszar zmiany studium, znajduje się do wglądu w Urzędzie Gminy w Bliżynie.

  Zainteresowani mogą składać wnioski do w/w zmiany studium, w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia.
  Wnioski do zmiany studium, należy składać na piśmie do Urzędu Gminy w Bliżynie na adres: 26-120 Bliżyn, ul. Kościuszki 79a.
  Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

  *
  Na podstawie art. 39 ust 1 i art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowi-ska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2013.1235 z późn.zm.), zawiadamiam o przystąpieniu do opracowania w/w zmiany studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do niniejszej zmiany studium.

  Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do wyżej wymienionych dokumentów, w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia.
  Uwagi i wnioski, mogą być wnoszone w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Bliżyn, 26-120 Bliżyn, ul. Kościuszki 79a, oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, na adres
  e-mail: [email protected]
  Uwagi i wnioski powinny zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot uwagi lub wniosku.


  Wójt Gminy Bliżyn


  Data wprowadzenia: 2014-11-21 1507
  Data upublicznienia: 2014-11-21
  Art. czytany: 2520 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Grzegorz Patura lub: [email protected]
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy w Bliżynie

  czynny w godz.:
  poniedziałek - piątek: 730 - 1530

  Dowody osobiste

  godz. przyjęć
  poniedziałek 745 - 1700
  wtorek-piątek 745 - 1400

  Urząd Stanu Cywilnego,
  Ewidencja Ludności

  godz. przyjęć
  poniedziałek 745 - 1515
  wtorek-piątek 745 - 1400

  Kasa godziny otwarcia:

  Poniedziałek830-1430
  Wtorek800-1200
  Środa800-1400
  Czwartek800-1200
  Piątek800-1200


  adres skrytki ESP na platformie ePUAP:
  /1cqce463n2/skrytka

  Dziennik Ustaw
  Monitor Polski

  Nr rachunku bankowego:
  Konto do opłat różnych
  31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

  Nr rachunku bankowego:
  Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci)
  84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn
  Urząd Gminy Bliżyn
  ul. Kościuszki 79A 26-120 Bliżyn
  Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
  31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

  Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
  84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn